Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-12

RK-22-2006-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-22-2006-12
NázevDarování plechové garáže v k. ú. Lesonice
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDopisem ředitele školy Střední odborné učiliště řemesel a služeb a Učiliště Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79 byl odbor majetkový požádán o převod budovy, garáže bez čp/ če na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice do vlastnictví obce Lesonice. Jedná se o majetek, který si chtěla škola původně ponechat z areálu školy v Lesonicích (původně areál Středního odborného učiliště lesnického v Lesonicích) pro potřeby školy v Moravských Budějovicích. Ostatní nemovitý majetek tohoto areálu bude darován obci Lesonice. O darování již rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0189/03/2006/ZK ze dne 16. 5. 2005. K vlastnímu převodu nemovitého majetku (vložení do katastru nemovitostí) zatím nedošlo, neboť předmětem darovací smlouvy by byl pouze pozemek st. par. č. 228 zastavěný stavbou garáže bez vlastní stavby garáže. Vzhledem k tomu, že garáž dosud nebyla demontována, byla by tato skutečnost při vkladovém řízení u katastrálního úřadu překážkou zápisu vlastnického práva dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí.
Důvodem přehodnocení původního záměru je dle ředitele školy zjištění, že náklady na rozebrání garáže v Lesonicích, její postavení v Moravských Budějovicích a oplocení pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice by převýšily náklady na pořízení nových garáží.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného, navrhuje odbor majetkový budovu, garáž bez čp/če na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice převést bezúplatně do vlastnictví obce Lesonice. Návrh bezúplatného převodu byl zvolen podle již dříve schváleného převodu nemovitého majetku areálu školy v Lesonicích a opírá se tím o ustanovení článku 2. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. O získání garáže do vlastnictví projevila obec zájem.
Záměr kraje darovat nemovitý majetek je třeba podle ustanovení § 18 odst. 1) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění zveřejnit na úřední desce krajského úřadu do dobu nejméně 30 dnů.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zveřejnit záměr kraje darovat obci Lesonice budovu, garáž bez čp./če na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat obci Lesonice budovu, garáž bez čp./če na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Lesonice budovu, garáž bez čp./če na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat obci Lesonice budovu, garáž bez čp./če na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 26. 9. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz