Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 22/2006, které se bude konat dne 18.07.2006 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 20/2006 a č. 21/2006
2. Koupě pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-22-2006-02)
3. Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-22-2006-03)
4. Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-22-2006-04)
5. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. a obci Buřenice
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-22-2006-05)
6. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-22-2006-06)
7. Prodej pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-22-2006-07)
8. Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-22-2006-08)
9. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-22-2006-09)
10. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, obchvat obce Oslavička", změna ceny nabývané nemovitosti
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-22-2006-10)
11. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-22-2006-11)
12. Darování plechové garáže v k. ú. Lesonice
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-22-2006-12)
13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-22-2006-13)
14. Zrušení věcného břemene
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-22-2006-14)
15. Souhlas se stavební akcí "Barovka - Suchá" v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-22-2006-15)
16. Nabídka prodeje pozemků v k. ú. Sulkovec a Polom u Sulkovce a obci Sulkovec
    (10:15 10:20, P. Kolář, RK-22-2006-16)
17. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"
    (10:20 10:25, P. Kolář, RK-22-2006-17)
18. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
    (10:25 10:30, P. Kolář, RK-22-2006-18)
19. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích"
    (10:30 10:35, P. Kolář, RK-22-2006-19)
20. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
    (10:35 10:40, P. Kolář, RK-22-2006-20)
21. Prodej domu a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    (10:40 10:45, P. Kolář, RK-22-2006-21)
22. Zveřejnění záměru a zahájení jednání o prodeji a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
    (10:45 10:50, P. Kolář, RK-21-2006-22)
23. Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje
    (10:50 10:55, P. Kolář, RK-22-2006-23)
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
    (10:55 11:00, Z. Ludvík, RK-22-2006-24)
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
    (11:00 11:05, Z. Ludvík, RK-22-2006-25)
26. Žádost o finanční příspěvek kraje na reprezentaci kraje v Mezinárodním kole Chemické olympiády
    (11:05 11:10, Z. Ludvík, RK-22-2006-26)
27. Žádost o příspěvek kraje na reprezentaci kraje v ústředním kole soutěže pěveckých souborů
    (11:10 11:15, Z. Ludvík, RK-22-2006-27)
28. Stanovení platu
    (11:15 11:20, Z. Ludvík, RK-22-2006-28)
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
    (11:20 11:25, Z. Ludvík, RK-22-2006-29)
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
    (11:25 11:30, Z. Ludvík, RK-22-2006-30)
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
    (11:30 11:35, Z. Ludvík, RK-22-2006-31)
32. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční akce Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
    (11:35 11:40, Z. Ludvík, RK-22-2006-32)
33. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Střední průmyslové školy Třebíč
    (11:40 11:45, Z. Ludvík, RK-22-2006-33)
34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci
    (11:45 11:50, Z. Ludvík, RK-22-2006-34)
35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
    (11:50 11:55, Z. Ludvík, RK-22-2006-35)
36. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční dotace u Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod
    (11:55 12:00, Z. Ludvík, RK-22-2006-36)
37. Nájem movité věci - dohoda o ukončení smlouvy
    (12:00 12:05, E. Šarapatková, RK-22-2006-37)
38. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje
    (12:05 12:10, A. Krištofová, RK-22-2006-38)
39. Žádost obce Bobrová o poskytnutí mimořádné dotace na dokončení rozestavěného hřbitova v obci Bobrová
    (13:10 13:15, M. Černý, RK-22-2006-39)
40. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Rovečné o změnu účelu použití poskytnuté dotace
    (13:15 13:20, M. Černý, RK-22-2006-40)
41. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za první etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
    (13:20 13:25, M. Černý, RK-22-2006-41)
42. Prohlášení při podávání žádosti o platbu projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
    (13:25 13:30, M. Černý, RK-22-2006-42)
43. Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantové schéma v rámci opatření 4.1.2 SROP
    (13:30 13:35, M. Černý, RK-22-2006-43)
44. Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 4.2.2 SROP
    (13:35 13:40, M. Černý, RK-22-2006-44)
45. Přijetí závazku dodržování podmínek při realizaci krajského projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina
    (13:40 13:45, M. Černý, RK-22-2006-45)
46. Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 1.1 SROP
    (13:45 13:50, M. Černý, RK-22-2006-46)
47. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
    (13:50 13:55, L. Staněk, RK-22-2006-47)
48. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
    (13:55 14:00, L. Staněk, RK-22-2006-48)
49. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Pelhřimov
    (14:00 14:05, L. Staněk, RK-22-2006-49)
50. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
    (14:05 14:10, L. Staněk, RK-22-2006-50)
51. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
    (14:10 14:15, L. Staněk, RK-22-2006-51)
52. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
    (14:15 14:20, L. Staněk, RK-22-2006-52)
53. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Žďár nad Sázavou
    (14:20 14:25, L. Staněk, RK-22-2006-53)
54. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
    (14:25 14:30, L. Staněk, RK-22-2006-54)
55. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
    (14:30 14:35, L. Staněk, RK-22-2006-55)
56. Návrh převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina
    (14:35 14:40, L. Staněk, RK-22-2006-56)
57. Návrh na zvýšení provozního příspěvku SÚS kraje Vysočina
    (14:40 14:45, L. Staněk, RK-22-2006-57)
58. Fond Vysočiny - projekt FV 032/118/05
    (14:45 14:50, H. Kubíček, RK-22-2006-58)
59. Stanovení platu řediteli Krajské knihovny Vysočiny
    (14:50 14:55, H. Kubíček, RK-22-2006-59)
60. Žádost o souhlas s dlouhodobou zápůjčkou majetku
    (14:55 15:00, H. Kubíček, RK-22-2006-60)
61. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - účelové dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury a úprava příspěvku na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    (15:00 15:05, H. Kubíček, RK-22-2006-61)
62. Podklady pro zadání výběrového řízení na "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina"
    (15:05 15:10, E. Janoušková, RK-22-2006-62)
63. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
    (15:10 15:15, V. Švarcová, RK-22-2006-63)
64. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
    (15:15 15:20, V. Švarcová, RK-22-2006-64)
65. Nemocnice Třebíč - výpůjčka přístroje pro oční oddělení
    (15:20 15:25, V. Švarcová, RK-22-2006-65)
66. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
    (15:25 15:30, V. Švarcová, RK-22-2006-66)
67. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
    (15:30 15:35, V. Švarcová, RK-22-2006-67)
68. Dodatky organizačních řádů nemocnic a organizační řád Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
    (15:35 15:40, V. Švarcová, RK-22-2006-68)
69. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
    (15:40 15:45, V. Švarcová, RK-22-2006-69)
70. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace
    (15:45 15:50, V. Švarcová, RK-22-2006-70)
71. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
    (15:50 15:55, V. Švarcová, RK-22-2006-71)
72. Realizace projektu "První pomoc do škol 2006" pro jednání rady kraje č. 22/2006 dne 18. 7. 2006 zpracoval: T. Halačka předkládá: V. Švarcová Popis problému: Na základě schváleného rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na r. 2006 - § 3599 - Ostatní činnost v
    (15:55 16:00, V. Švarcová, RK-22-2006-72)
73. Jmenování transformační skupiny pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina
    (16:00 16:05, V. Švarcová, RK-22-2006-73)
74. Podání žádosti o dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007 na Ministerstvo práce a sociálních věcí a příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
    (16:05 16:10, V. Švarcová, RK-22-2006-74)
75. Návrh na poskytnutí darů
    (16:10 16:15, M. Kalivoda, RK-22-2006-75)
76. Návrh změny tvorby Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006- 2010
    (16:15 16:20, M. Kalivoda, RK-22-2006-76)
77. Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
    (16:20 16:25, M. Kalivoda, RK-22-2006-77)
78. Návrh na poskytnutí věcného daru
    (16:25 16:30, M. Kalivoda, RK-22-2006-78)
79. Návrh na poskytnutí dotace
    (16:30 16:35, M. Kalivoda, RK-22-2006-79)
80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Návrh na uspořádání společenské akce u příležitosti poděkování osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi
    (16:35 16:40, M. Kalivoda, RK-22-2006-80)
81. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - úhrada části nákladů na zajištění zdravotní služby v rámci Autokrosových závodů
    (16:40 16:45, I. Rohovský, RK-22-2006-81)
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí finančního daru Horáckému folklornímu sdružení Jihlava HORFOS
    (16:45 16:50, J. Hulák, RK-22-2006-82)
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kra
    (16:50 16:55, J. Joneš, P. Hájek, RK-22-2006-83)
84. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina k 30. 6. 2006
    (16:55 17:00, J. Joneš, P. Hájek, RK-22-2006-84)
85. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2006
    (17:00 17:05, J. Joneš, RK-22-2006-85)
86. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
    (17:05 17:10, J. Joneš, RK-22-2006-86)
87. Shrnutí závěrů z hodnotící zprávy o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hl.m. Prahy v letech 2004 a 2005 (se zaměřením na kraj Vysočina)
    (17:10 17:15, S. Zikmundová, RK-22-2006-87)
88. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz