Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-82

RK-22-2006-82.doc  RK-22-2006-82pr1.doc  RK-22-2006-82pr2.tif  RK-22-2006-82pr3.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-22-2006-82
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí finančního daru Horáckému folklornímu sdružení Jihlava HORFOS
Zpracoval Z. Čech
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problémuHorácké folklorní sdružení HORFOS, zastoupené předsedkyní Evou Pejchalovou, se obrátilo na kraj Vysočina s žádostí o finanční pomoc na přípravu a realizaci kulturního vystoupení v rámci X. Národního krojového plesu ve Žďáře nad Sázavou. Tento X. ročník Národního krojového plesu bude věnován regionu Horácko. Na přípravě plesu se bude podílet 17 horáckých folklorních souborů. Celkový rozpočet na přípravu a realizaci vystoupení činí celkem 166 800,- Kč. Bližší informace o akci jsou uvedeny v materiálu RK-22-2006-82, př. 1.
Návrh řešení Zástupci Horáckého folklorního sdružení Jihlava HORFOS projednali tuto žádost s hejtmanem kraje M. Vystrčilem, členkou rady kraje M. Matějkovou a tiskovou mluvčí J. Svatošovou. Na základě tohoto jednání odbor sekretariátu hejtmana navrhuje, aby byl Horáckému folklornímu sdružení Jihlava HORFOS poskytnut finanční dar ve výši 50 000,- Kč. Odbor sekretariátu hejtmana si vyžádal od Horáckého folklorního sdružení Jihlava HORFOS čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) 69/2001. Toto čestné prohlášení je obsahem materiálu RK-22-2006-82, př. 2. Návrh darovací smlouvy je obsahem materiálu RK-22-2006-82, př. 3.
Vzhledem k tomu, že s tímto finančním darem nebylo předem počítáno ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, navrhujeme radě kraje přesunout částku ve výši 50 000,- Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 17 482 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 50 tis. Kč Horáckému folklornímu sdružení Jihlava HORFOS, Vrchlického 19, Jihlava, IČ: 60545721 na přípravu a realizaci kulturního vystoupení v rámci X. Národního krojového plesu ve Žďáře nad Sázavou a
schvaluje
zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 50 000 Kč na finanční dar Horáckému folklornímu sdružení, Jihlava, Vrchlického 19, IČ: 60545721 a současné snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 15. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz