Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-88

RK-22-2006-88.doc
Číslo materiálu88
Číslo jednacíRK-22-2006-88
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na stavbu "Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou" obsahující investiční akci kraje Vysočina "III/34740 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce"
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuObec Lipnice nad Sázavou postupně realizuje záměr komplexní obnovy veřejných ploch centra obce. Jedná se o náměstí obce jehož středem prochází silnice III/34740, přičemž na jižní straně náměstí jsou zpevněné parkovací a klidové plochy a chodník a na severní straně chodníky a veřejná zeleň. V roce 2004 byla realizována rekonstrukce jižní části náměstí, které předcházela rekonstrukce a položení inženýrských sítí (náklady 7,4 mil. Kč). Obec získala na rok 2006 finanční prostředky ve výši 8,7 mil. Kč ze státního rozpočtu na realizaci další etapy - severní strany náměstí. Obec zajistila na vlastní náklady zpracování projektové dokumentace nazvané "Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou", jejíž součástí je i rekonstrukce silnice III. třídy procházející náměstím. Vzhledem k tomu, že záměry Vysočiny a obce Lipnice nad Sázavou tvoří jeden na sebe navazující stavební celek, je vhodné, aby realizaci stavebních prací na objektech obce i kraje prováděl jeden dodavatel. Usnesením 0118/02/2006/ZK bylo schváleno povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek na financování akce "III/34740 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce" na rekonstrukci části silnice III/34740 procházející náměstím.
Dne 6. 6. 2006 rada kraje usnesením 0833/18/2006/RK schválila mimo jiné zprostředkovaný způsob zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce formou jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na výběr zhotovitele stavby "Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou", kde jako zadavatelé budou vystupovat Vysočina a obec Lipnice nad Sázavou dle smlouvy o společném postupu zadavatelů. Dle uzavřené mandátní smlouvy společně zadavatelé pověřili firmu RENARDS, s.r.o., se sídlem Jana Uhra 10, 602 00 Brno činnostmi souvisejícími se zadávacím řízením, jehož výsledkem bude výběr nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Z 6 vyzvaných firem (dle schváleného seznamu vyzvaných dodavatelů) si zadávací dokumentaci vyzvedlo 5 zájemců.
Lhůta pro podání nabídek byla výzvou pro podání nabídek stanovena na 7. 7. 2006 do 1500 hod. V této lhůtě podalo své nabídky 5 zájemců o veřejnou zakázku. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla složena ze zástupců obou zadavatelů a osob s odbornou způsobilostí v rozsahu daném zákonem. Jednání hodnotící komise za účasti pověřených zástupců 2 firem, které podaly své nabídky, proběhlo dne 13. 7. 2006. Jednání komise bylo zahájeno v 900 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila za účasti zástupců dodavatelských firem k otevírání obálek a kontrole nabídek v souladu s § 59, odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb. Pověření zástupci firem byli seznámeni s nabídkami jednotlivých uchazečů a s výsledkem posouzení nabídek - bylo posuzováno zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a zda je úplná z hlediska požadovaného obsahu. Kontrole vyhověly všechny nabídky. Komise následně vyhodnotila splnění kvalifikačních kritérií dle §39 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., v platném znění, stanovených ve výzvě k jednání. Komise neshledala nedostatky v předložených nabídkách a konstatovala, že všichni zájemci splnili kvalifikaci. Přítomní zástupci uchazečů byli se závěrem hodnotící komise seznámeni a zároveň byli vyzváni k jednání o výši nabídkové ceny. Přítomní zástupci neprojevili zájem o jednání o výši nabídkové ceny.
Hodnotící komise poté přistoupila k posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek ve smyslu ust. 61 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., v platném znění. Komise neshledala důvody pro vyřazení posuzovaných nabídek ze zadávacího řízení a provedla vyhodnocení došlých nabídek na základě hodnotícího kritéria, kterým byla stanovena nejnižší nabídková cena. Z jednání hodnotící komise byly pořízeny: Protokol o prvním jednání zástupců zadavatele, Protokol o otevírání obálek a Vyhodnocení kvalifikací uchazečů - materiál RK-22-2006-88, př. 1.
Výsledky hodnocení nabídek jsou uvedeny ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, kde je uvedeno pořadí jednotlivých nabídek dle hodnotícího kritéria - materiál
RK-22-2006-88, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje přidělit veřejnou zakázku uchazeči GRANO Skuteč spol. s r.o., Tyršova 389, 539 73 Skuteč, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 15,622.244,00 Kč vč. DPH. Pořadí nabídek je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
Na základě předchozích dohod zástupců obou zadavatelů bude žádost o vydání stavebního povolení podávat obec Lipnice nad Sázavou, kolaudace pak bude provedena již na konkrétního investora. Pro účely vydání stavebního povolení musí obec předložit mimo jiné souhlas vlastníků pozemků, které budou dotčeny touto stavbou. Vzhledem k tomu, že část stavby se bude realizovat na pozemku ve vlastnictví kraje (jedná se o pozemek par. č. 2156/1 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou), navrhuje OM udělit souhlas se zastavěním pozemku par. č. 2156/1 pro účely vydání stavebního povolení na stavbu "Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise a udělit souhlas se stavbou "Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou" na pozemku par. č. 2156/1 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou. To bude znamenat dofinancování této akce nad částku schválenou rozpočtovým opatřením dle usnesení 0118/02/2006/ZK v rámci objemu finančních prostředků na kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, která je rozepsána v příloze M4 rozpočtu, na základě změny rozpisu rozpočtu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce "Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou" uchazeči GRANO Skuteč spol. s r. o., IČ 60913088, se sídlem Tyršova 389, 539 73 Skuteč;
ukládá
odboru majetkovému zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo a
souhlasí
se stavbou "Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou" na pozemku par. č. 2156/1 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz