Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2006

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2006, které se konalo dne 18. 7. 2006 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 
1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 20/2006 a 21/2006
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 18. 7. 2006.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman kraje M. Vystrčil, omluvil nepřítomnost M. Matějkové a P. Hájka a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byl předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
88. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou“ obsahující investiční akci kraje Vysočina „III/34740 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce“;
89. Informace o průběhu stavby II/405 Jihlava – Příseka.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.
Upravený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 20/2006 a 21/2006
2. Koupě pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
3. Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
4. Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
5. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. a obci Buřenice
6. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
7. Prodej pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
8. Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
9. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
10. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, obchvat obce Oslavička", změna ceny nabývané nemovitosti
11. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
12. Darování plechové garáže v k. ú. Lesonice
13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
14. Zrušení věcného břemene
15. Souhlas se stavební akcí "Barovka - Suchá" v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány
16. Nabídka prodeje pozemků v k. ú. Sulkovec a Polom u Sulkovce a obci Sulkovec
17. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"
18. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
19. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích"
20. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
21. Prodej domu a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
22. Zveřejnění záměru a zahájení jednání o prodeji a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
23. Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
26. Žádost o finanční příspěvek kraje na reprezentaci kraje v Mezinárodním kole Chemické olympiády
27. Žádost o příspěvek kraje na reprezentaci kraje v ústředním kole soutěže pěveckých souborů
28. Stanovení platu
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
32. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční akce Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
33. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Střední průmyslové školy Třebíč
34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci
35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
36. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční dotace u Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod
37. Nájem movité věci - dohoda o ukončení smlouvy
38. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje
39. Žádost obce Bobrová o poskytnutí mimořádné dotace na dokončení rozestavěného hřbitova v obci Bobrová
40. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Rovečné o změnu účelu použití poskytnuté dotace
41. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za první etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
42. Prohlášení při podávání žádosti o platbu projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
43. Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantové schéma v rámci opatření 4.1.2 SROP
44. Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 4.2.2 SROP
45. Přijetí závazku dodržování podmínek při realizaci krajského projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina
46. Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 1.1 SROP
47. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
48. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
49. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Pelhřimov
50. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
51. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
52. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
53. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Žďár nad Sázavou
54. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
55. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
56. Návrh převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina
57. Návrh na zvýšení provozního příspěvku SÚS kraje Vysočina
58. Fond Vysočiny - projekt FV 032/118/05
59. Stanovení platu řediteli Krajské knihovny Vysočiny
60. Žádost o souhlas s dlouhodobou zápůjčkou majetku
61. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - účelové dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury a úprava příspěvku na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
62. Podklady pro zadání výběrového řízení na "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina"
63. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
64. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
65. Nemocnice Třebíč - výpůjčka přístroje pro oční oddělení
66. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
67. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
68. Dodatky organizačních řádů nemocnic a organizační řád Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
69. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
70. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace
71. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
72. Realizace projektu "První pomoc do škol 2006" pro jednání rady kraje č. 22/2006 dne 18. 7. 2006 zpracoval: T. Halačka předkládá: V. Švarcová Popis problému: Na základě schváleného rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na r. 2006 - § 3599 - Ostatní činnost v
73. Jmenování transformační skupiny pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina
74. Podání žádosti o dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007 na Ministerstvo práce a sociálních věcí a příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
75. Návrh na poskytnutí darů
76. Návrh změny tvorby Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006- 2010
77. Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
78. Návrh na poskytnutí věcného daru
79. Návrh na poskytnutí dotace
80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Návrh na uspořádání společenské akce u příležitosti poděkování osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi
81. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - úhrada části nákladů na zajištění zdravotní služby v rámci Autokrosových závodů
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí finančního daru Horáckému folklornímu sdružení Jihlava HORFOS
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kra
84. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina k 30. 6. 2006
85. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2006
86. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
87. Shrnutí závěrů z hodnotící zprávy o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hl.m. Prahy v letech 2004 a 2005 (se zaměřením na kraj Vysočina)
88. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou“ obsahující investiční akci kraje Vysočina „III/34740 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce“
89. Informace o průběhu stavby II/405 Jihlava - Příseka
90. Rozprava členů rady
Usnesení 1017/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisům ze zasedání rady kraje č. 20/2006 a 21/2006 nebyly vzneseny žádné připomínky.
 
Hejtman kraje přednesl radě kraje návrh na schválení bodů 02 – 10, 12 – 15, 17 – 18, 20, 23 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
 
02. Koupě pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1018/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-02.doc
 
03. Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1019/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-03.doc
 
04. Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1020/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-04.doc
 
05. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. a obci Buřenice
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1021/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-05.doc
 
06. Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-06.doc
 
07. Prodej pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1023/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-07.doc
 
08. Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1024/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic;
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část pozemků par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-08.doc
 
09. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1025/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
·        zveřejnit záměr darovat městu Chotěboř pozemky par. č. 4487/5 o výměře 37 m2, par. č. 4487/6 o výměře 18 m2, par. č. 4653/6 o výměře 140 m2, par. č. 4653/7 o výměře 89 m2, par. č. 4653/9 o výměře 243 m2, par. č. 4653/10 o výměře 554 m2, par. č. 4653/11 o výměře 208 m2, par. č. 4653/12 o výměře 315 m2, par. č. 4653/13 o výměře 234 m2, par. č. 4653/14 o výměře 394 m2, par. č. 4653/15 o výměře 193 m2, par. č. 4653/16 o výměře 90 m2, par. č. 4653/17 o výměře 413 m2, par. č. 4653/18 o výměře 72 m2, par. č. 4653/19 o výměře 191 m2, par. č. 4653/20 o výměře 211 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř;
·        zahájit jednání s městem Chotěboř o darování pozemku par. č. 4653/22 o výměře 30 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
·         darovat pozemky par. č. 4487/5 o výměře 37 m2, par. č. 4487/6 o výměře 18 m2, par. č. 4653/6 o výměře 140 m2, par. č. 4653/7 o výměře 89 m2, par. č. 4653/9 o výměře 243 m2, par. č. 4653/10 o výměře 554 m2, par. č. 4653/11 o výměře 208 m2, par. č. 4653/12 o výměře 315 m2, par. č. 4653/13 o výměře 234 m2, par. č. 4653/14 o výměře 394 m2, par. č. 4653/15 o výměře 193 m2, par. č. 4653/16 o výměře 90 m2, par. č. 4653/17 o výměře 413 m2, par. č. 4653/18 o výměře 72 m2, par. č. 4653/19 o výměře 191 m2, par. č. 4653/20 o výměře 211 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř do vlastnictví města Chotěboř;
·         přijmout dar pozemku par. č. 4653/22 o výměře 30 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř od města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-09.doc
 
10. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, obchvat obce Oslavička", změna ceny nabývané nemovitosti
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1026/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-10.doc
 
12. Darování plechové garáže v k. ú. Lesonice
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Lesonice budovu, garáž bez čp./če na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat obci Lesonice budovu, garáž bez čp./če na pozemku st. par. č. 228 v k. ú. a obci Lesonice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-12.doc
 
13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-22-2006-13, př. 1
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-13.doc, RK-22-2006-13, př. 1
 
14. Zrušení věcného břemene
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1029/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-14.doc
 
15. Souhlas se stavební akcí "Barovka - Suchá" v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
·        vydat pro účely zpracování projektové dokumentace souhlas s realizací stavby "Barovka - Suchá" na části pozemku par. č. 206 o výměře 10 m2 v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány;
·        zveřejnit záměr kraje Vysočina prodat část pozemku par. č. 206 ostatní plocha, silnice o výměře cca 10 m2 v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány do vlastnictví České republiky a práva hospodařit pro organizaci Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-15.doc
 
17. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků podle materiálu RK-22-2006-17, př. 1, které budou dotčeny vynucenou překládkou podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, budoucím oprávněným Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13034 a krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-17.doc, RK-22-2006-17, př. 1
 
18. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-18.doc
 
20. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1033/22/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout dar nemovitého majetku - pozemku par. č. 2155/1 - zahrada o výměře 51 m2 a geometrickým plánem č. 4063-765/2005 vytvořený díl "c" pozemku par. č. 2156 - zahrada o výměře 147 m2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-20.doc
 
23. Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení nové akce "SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava statického zajištění podlah" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky o přímém zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci "SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava statického zajištění podlah".
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-23.doc
 
11. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1035/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy s nájemcem Radek Matějíček - Veronika, Jihlava, IČ 49406582, MUDr. Barbora Strakošová, Miloslava Matoušková, na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-22-2006-11.
odpovědnost: odbor majetkový, ředitel Nemocnice Jihlava příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace
termín: do 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-11.doc
 
16. Nabídka prodeje pozemků v k. ú. Sulkovec a Polom u Sulkovce a obci Sulkovec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o nabídce odprodeje pozemků v k. ú. Sulkovec a Polom u Sulkovce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1036/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku k odprodeji obecních pozemků ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 458, par. č. 431/2 v k. ú. Sulkovec a dále pozemků ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 634 a par. č. 629/1 v k. ú. Polom u Sulkovce, zastavěných silnicí III/3752, z vlastnictví obce Sulkovec do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 334.250,- Kč;
pověřuje
odbor majetkový k dalšímu jednání s obcí Sulkovec o bezúplatném převodu pozemků ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 431/2 a par. č. 458 v k. ú. Sulkovec a dále pozemků ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 129, par. č. 134/1, par. č. 143, par. č. 148, par. č. 629/1 a par. č. 634 v k. ú. Polom u Sulkovce, z vlastnictví obce Sulkovec do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-16.doc
 
19. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků podle materiálu RK-22-2006-19, př. 1, které budou dotčeny vynucenou překládkou NTL plynovodu DN 150, budoucím oprávněným Jihomoravskou plynárenskou, a. s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 65702 a krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9.2 006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-19.doc, RK-22-2006-19, př. 1
 
21. Prodej domu a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje, aby rozhodla o zveřejnění záměru prodeje nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, a dále aby schválila navržený způsob prodeje a jmenovala komise pro otevření a vyhodnocení nabídek. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1038/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-21.doc, RK-22-2006-21, př. 1, RK-22-2006-21, př. 2, RK-22-2006-21, př. 3
 
22. Zveřejnění záměru a zahájení jednání o prodeji a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o zveřejnění záměru a schválení zahájení jednání o prodeji a darování částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1039/22/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-22
 
88. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu „Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou“ obsahující investiční akci kraje Vysočina „III/34740 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k průběhu níže uvedené veřejné zakázky a k doporučení hodnotící komise přidělit zhotovení těchto stavebních prací vybranému uchazeči GRANO Skuteč spol. s r. o. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1040/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce „Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou“ uchazeči GRANO Skuteč spol. s r. o., IČ 60913088, se sídlem Tyršova 389, 539 73 Skuteč;
ukládá
odboru majetkovému zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo;
souhlasí
se stavbou „Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou“ na pozemku par. č. 2156/1 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-88
 
89. Informace o průběhu stavby II/405 Jihlava - Příseka
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, detailně seznámil radu kraje s průběhem realizace stavby II/405 Jihlava – Příseka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1041/22/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu stavby II/405 Jihlava – Příseka;
ukládá
hejtmanovi kraje, Václavu Kodetovi, Miroslavu Houškovi a odboru majetkovému dořešit technické, správní a smluvní záležitosti spojené s realizací stavby  II/405 Jihlava - Příseka ve smyslu materiálu RK-22-2006-89.
odpovědnost: hejtman kraje, Václav Kodet, Miroslav Houška, odbor majetkový
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-89
 
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, V. Prokop, odd. mládeže a sportu, a P. Zábranská, odd. mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na poskytnutí dotace na projekt III. Rallye Pelhřimov 2006 - Memoriál Tomáše Vojtěcha. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1042/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, pro Monte Pacov Motosport v AČR, Španovského 138, 395 01 Pacov, IČ: 71214852 na projekt III. Rallye Pelhřimov 2006 - Memoriál Tomáše Vojtěcha v celkové výši 15 000,- Kč dle materiálu RK-22-2006-24, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-24.doc, RK-22-2006-24, př. 1
 
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, V. Prokop, odd. mládeže a sportu, a P. Zábranská, odd. mládeže a sportu, upřesnili radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření, týkající se dotací na podporu účasti na sportovních mistrovstvích. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1043/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
·         poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, pro:
-         ÚAMK - AMK Cyklotrial Jemnice, Větrná 1075, 675 31 Jemnice, IČ 60419229, na podporu účasti na Mistrovství světa v Biketrialu 2006 ve výši 20 000,- Kč dle materiálu RK-22-2006-25, př. 1;
-         Aeroklub Přibyslav, Letiště 422, 582 22 Přibyslav, IČ 46484621 na podporu účasti na Plachtařském mistrovství ČR juniorů 2006 ve výši 8 500,- Kč dle materiálu RK-22-2006-25, př. 3;
·         neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, pro Aeroklub Přibyslav, Letiště 422, 582 22 Přibyslav, IČ 46484621 na podporu účasti na 4. Mistrovství světa v plachtění 2006 Francie ve výši 20 000,- Kč dle materiálu RK-22-2006-25, př. 2 z důvodu nesplnění stanovených podmínek.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-25.doc, RK-22-2006-25, př. 1, RK-22-2006-25, př. 2, RK-22-2006-25, př. 3
 
26. Žádost o finanční příspěvek kraje na reprezentaci kraje v Mezinárodním kole Chemické olympiády
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, V. Prokop, odd. mládeže a sportu, a P. Zábranská, odd. mládeže a sportu, seznámili radu kraje s žádostí Gymnázia Jihlava o poskytnutí finančního příspěvku na reprezentaci kraje v Mezinárodním kole Chemické olympiády. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1044/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 6.000,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly Školství, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, Gymnáziu Jihlava, se sídlem Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava; a
schvaluje
povýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz v celkové výši 6.000,- Kč u Gymnázia Jihlava.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-26.doc
 
27. Žádost o příspěvek kraje na reprezentaci kraje v ústředním kole soutěže pěveckých souborů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, V. Prokop, odd. mládeže a sportu, a P. Zábranská, odd. mládeže a sportu, na základě žádosti Základní umělecké školy, Bystřice nad Pernštejnem, o poskytnutí dotace na reprezentaci kraje v ústředním kole soutěže pěveckých souborů, předložili radě kraje návrh příslušného rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1045/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         povýšení kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 9.000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;
·         změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz v celkové výši 9.000,- Kč u organizace Základní umělecké škole, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, sídlem Zahradní 622, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem; a
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 9.000,- Kč Základní umělecké škole, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, sídlem Zahradní 622, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-27.doc, RK-22-2006-27, př. 1, RK-22-2006-27, př. 2
 
28. Stanovení platu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na stanovení platu řediteli Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1046/22/2006/RK
Rada kraje
stanovuje
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Milana Nováka, ředitele Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, s účinností od 1. 8. 2006 dle materiálu RK-22-2006-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 2.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-28.doc, RK-22-2006-28, př. 1
 
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal doplňující komentář k návrhu rozpočtového opatření, který se týká financování IT v níže uvedených školách. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1047/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství - zvýšení § 3122 Střední odborné školy, položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 175 tis. Kč, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 413 tis. Kč, § 3122 Střední odborné školy, položky Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 721 tis. Kč, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 570 tis. Kč a § 3114 Speciální základní školy, položky Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 tis. Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položky Nespecifikované rezervy o částku 1 929 tis. Kč;
·         zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz u Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 175 tis. Kč a u Střední školy automobilní Jihlava (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 413 tis. Kč;
·         zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Obchodní školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 634 tis. Kč, u Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 87 tis. Kč, u Střední školy automobilní Jihlava (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 45 tis. Kč, u Střední školy Pelhřimov (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 525 tis. Kč a u Základní školy Pelhřimov (§ 3114 Speciální základní školy) o částku 50 tis. Kč dle materiálu RK-22-2006-29 a
souhlasí
·         s převodem finančních prostředků ve výši 10 tis. Kč z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu a s úpravou a použitím rezervního fondu Základní školy Pelhřimov dle materiálu RK-22-2006-29;
·         s úpravou a použitím investičního fondu Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, Střední školy automobilní Jihlava, Střední školy Pelhřimov a Základní školy Pelhřimov za účelem dofinancování výpočetní techniky dle materiálu RK-22-2006-29.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, Střední školy automobilní Jihlava, Střední školy Pelhřimov a Základní školy Pelhřimov
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-29.doc, RK-22-2006-29, př. 1, RK-22-2006-29, př. 2, RK-22-2006-29, př. 3, RK-22-2006-29, př. 4, RK-22-2006-29, př. 5
 
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje zaměření programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně, s nímž souvisí předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1048/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3113 Základní školy) o neinvestiční dotaci MŠMT ČR na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši 658 314,-Kč dle materiálu RK-22-2006-30 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení neinvestiční dotace na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši celkem 658 314,- Kč školám uvedeným v materiálu RK-22-2006-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-30.doc, RK-22-2006-30, př. 1
 
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o schválení předloženého rozpočtového opatření, vztahujícího se k účelovým dotacím soukromým školám a školským zařízením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1049/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství o účelovou dotaci MŠMT ČR pro soukromé školy a školská zařízení na 3. čtvrtletí 2006 ve výši 34 500 tis. Kč;
·         rozpis účelově určené dotace na 3. čtvrtletí 2006 pro soukromé školy dle materiálu RK-22-2006-31, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-31.doc, RK-22-2006-31, př. 1
 
32. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční akce Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil bližší informace k návrhu rozpočtového opatření, který se týká investiční akce Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou. V průběhu jednání přišla M. Černá. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1050/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
·         s akcí DDM Žďár nad Sázavou "Vybudování kompaktní předávací stanice" dle materiálu RK-22-2006-32;
·         s úpravou a použitím investičního fondu DDM Žďár nad Sázavou dle RK-22-2006-32;
stanovuje
odvod z provozu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou ve výši 2 000 tis. Kč; a
schvaluje
·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 2 000 tis. Kč v souvislosti s odvodem z provozu u Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou;
·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou;
·         změnu závazných ukazatelů odvodu z provozu o 2 000 tis. Kč a investiční dotace o 2 000 tis. Kč u Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou s použitím dle materiálu RK-22-2006-32.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
termín: 30. září 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-32.doc
 
33. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Střední průmyslové školy Třebíč
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy nájemní a servisní mezi nájemcem Střední průmyslovou školou Třebíč a pronajímatelem RBR Reprosysteme, spol. s r. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1051/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy nájemní a servisní mezi nájemcem Střední průmyslovou školou Třebíč, Manželů Curierových 734 a pronajímatelem RBR Reprosysteme, spol. s r. o., Vinohrady 821/57, Brno za účelem využití movitého majetku dle materiálu RK-22-2006-33.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 20. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-33.doc, RK-22-2006-33, př. 1, RK-22-2006-33, př. 2
 
34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, na základě žádosti České zemědělské akademie v Humpolci předložil radě kraje návrh na vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1052/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
·         s vyřazením traktoru Z 5211, registrační značky HB 56-46, z majetku České zemědělské akademie v Humpolci, příspěvkové organizace kraje a úplatným převodem tohoto traktoru Školnímu statku Humpolec, příspěvkové organizaci kraje dle materiálu RK-22-2006-34;
·         s vyřazením ostatního majetku České zemědělské akademie v Humpolci, příspěvkové organizace kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší a nejvhodnější nabídkou, případně s fyzickou likvidací tohoto nepotřebného majetku dle materiálu RK-22-2006-34.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci
termín: 13. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-34.doc
 
35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na úpravu schváleného rozpočtu a změnu závazných ukazatelů u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1053/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         zvýšení výdajů u kapitoly Školství, (§ 3122 Střední odborné školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 332 tis. Kč s určením pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o stejnou částku 332 tis. Kč;
·         zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč o částku 332 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s vybavením školy dle materiálu RK-22-2006-35.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
termín: červenec 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-35.doc
 
36. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční dotace u Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh rozpočtového opatření, související s odstraněním požárních závad v objektu Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1054/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         zvýšení kapitoly Školství, § 3121 Gymnázia, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 147 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Havlíčkovo gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 147 tis. Kč;
·         zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 o částku 147 tis. Kč za účelem odstranění požárních závad v objektu školy dle materiálu RK-22-2006-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-36.doc, RK-22-2006-36, př. 1
 
37. Nájem movité věci - dohoda o ukončení smlouvy
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, a I. Šmídová, vedoucí organizačního odd., sdělily radě kraje upřesňující podrobnosti k Dohodě o ukončení Nájemní smlouvy s paní Soňou Staňkovou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1055/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy dle materiálu RK-22-2006-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-37.doc, RK-22-2006-37, př. 1
 
38. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, a I. Šmídová, vedoucí organizačního odd., podaly bližší komentář k předloženému návrhu na vyřazení majetku a řešení škod na majetku kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1056/22/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 2/2006 z jednání Škodní a likvidační skupiny;
souhlasí
s vyřazením majetku dle materiálu RK-22-2006-38, př. 1, a
rozhoduje
·         prodat vozidla reg.zn. 1J4 3896 a reg.zn. 1J6 2777 přes autobazar;
·         uplatnit práva na náhradu škody ve výši 3.900 Kč dle materiálu RK-22-2006-38, př. 1.
odpovědnost: OSŘ
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-38.doc
 
39. Žádost obce Bobrová o poskytnutí mimořádné dotace na dokončení rozestavěného hřbitova v obci Bobrová
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, upřesnili radě kraje doporučení zastupitelstvu zamítnout poskytnutí mimořádné dotace obci Bobrová. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/22/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout poskytnutí mimořádné dotace ve výši 400.000,- Kč obci Bobrová na projekt ,,Rekonstrukce spádového hřbitova v obci Bobrová - druhá etapa".
odpovědnost: ORR
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-39.doc, RK-22-2006-39, př. 1
 
40. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Rovečné o změnu účelu použití poskytnuté dotace
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, zdůvodnili radě kraje navrhované doporučení zastupitelstvu zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté obci Rovečné v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1058/22/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zamítnout změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0129/02/2006/ZK ze dne 28. 3. 2006 obci Rovečné z původního účelu použití "Stavební úpravy ZŠ Rovečné" na nový účel použití "Oprava zdi evangelického hřbitova v Rovečném".
odpovědnost: ORR
termín: 26. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-40.doc, RK-22-2006-40, př. 1
 
41. Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za první etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, seznámili radu kraje s návrhem čestného prohlášení k žádosti o platbu za 1. etapu výše projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1059/22/2006/RK
Rada kraje
prohlašuje,
·         že kraj Vysočina má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů (případně Fondu soudržnosti) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují dle materiálu RK-22-2006-41, př. 1;
·         že projekt Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina, reg. č. CZ.04.1.05/3.3.00.1/2217, realizovaný v rámci opatření 3.3 SROP je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v Rozhodnutí o financování projektu dle materiálu RK-22-2006-41, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-41.doc
 
42. Prohlášení při podávání žádosti o platbu projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, seznámili radu kraje s textem prohlášení při podávání žádosti o platbu projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1060/22/2006/RK
Rada kraje
prohlašuje,
že výdaje jsou v souladu s ustanoveními smlouvy o financování projektu, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 21711C3002, žádost o proplacení výdajů z veřejných prostředků je založena na skutečných výdajích, projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování; při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory, při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, požadavky na publicitu byly dodrženy v souladu s ustanoveními smlouvy o financování projektu, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace, všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, podpůrná dokumentace bude archivována dle stanovených pravidel a obecně závazných právních předpisů.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-42.doc, RK-22-2006-42, př. 1
 
43. Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantové schéma v rámci opatření 4.1.2 SROP
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, upřesnili radě kraje rozsah formálních změn v dokumentaci pro grantové schéma v rámci opatření 4.1.2 SROP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1061/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci opatření 4.1.2 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-43, př. 1;
·         formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-43, př. 2;
·         vzor dodatku smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-43, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-43.doc, RK-22-2006-43, př. 1, RK-22-2006-43, př. 2
 
44. Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 4.2.2 SROP
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, informovali radu kraje o úpravě postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 4.2.2 SROP. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1062/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-44, př. 1upr1;
·         vzor dodatku smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-44, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-44.doc, RK-22-2006-44, př. 1
 
45. Přijetí závazku dodržování podmínek při realizaci krajského projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, V. Kotrbová, odbor regionálního rozvoje, a I. Mahelová, vedoucí odd. cestovního ruchu, sdělili radě kraje doplňující podrobnosti k prohlášení, které se týká dodržování podmínek při realizaci krajského projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1063/22/2006/RK
Rada kraje
prohlašuje,
že kraj Vysočina bude realizovat projekt Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4439 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina a bere na vědomí, že nedodržení podmínek realizace dle Smlouvy o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 může být porušením rozpočtové kázně dle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina postupovat při realizaci projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4439 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-45.doc
 
46. Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 1.1 SROP
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, a M. Kršňáková, vedoucí odd. regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s úpravou postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 1.1 SROP. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1064/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/MSP/SROP/1.1./2/2005 a Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/2/2005 v rámci opatření 1.1 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-46, př. 1;
·         formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/MSP/SROP/1.1./3/2006 a Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 v rámci opatření 1.1 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-46, př. 2;
·         vzor dodatku smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-46, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-46.doc
 
47. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na dodávku speciálního stavebního stroje – finišer pro SÚS Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1065/22/2006/RK
Rada kraje
deleguje
Bc. Jiřího Vondráčka a Michaelu Brožíkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a Jaroslava Huláka a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávku speciálního stavebního stroje - finišer.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 19. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-47.doc
 
48. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou I. etapa" a na "Opravu silnice č. III/03811 Havlíčkův Brod - Šlapanov". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1066/22/2006/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Václava Kodeta a Ing. Oto Balcárka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Jaroslava Poborského a Alenu Sadílkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice č. II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice - Světlá nad Sázavou I. etapa" a na "Opravu silnice č. III/03811 Havlíčkův Brod - Šlapanov".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 21. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-48.doc
 
49. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Pelhřimov
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/129 Křelovice - Humpolec" a "Úpravu povrchu silnice II/132 hranice okr. J. Hradec - Počátky - H. Cerekev". Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1067/22/2006/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Miroslava Houšku a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Pavla Hájka a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/129 Křelovice - Humpolec" a "Úpravu povrchu silnice II/132 hranice okr. J. Hradec - Počátky - H. Cerekev".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 21. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-49.doc
 
50. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na "II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava". Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1068/22/2006/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Vladislava Nechvátala a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Zdeňka Jirsu a Ing. Radka Handu, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "II/602 hranice okr. Žďár nad Sázavou - Jihlava".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 21. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-50.doc
 
51. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice III/3534 Zhoř - Nadějov". Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1069/22/2006/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Václava Kodeta a Ing. Miroslava Stejskala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Mgr. Jaromíra Brychtu a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice III/3534 Zhoř - Nadějov".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 21. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-51.doc
 
52. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/353 hr. okr. Žďár nad Sázavou- Velký Beranov- křiž. se sil. II/602". Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1070/22/2006/RK
Rada kraje
deleguje
Jaroslava Huláka a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Dr. Ing. arch. Jaroslava Huňáčka a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/353 hr. okr. Žďár nad Sázavou- Velký Beranov- křiž. se sil. II/602".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 21. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-52.doc
 
53. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Žďár nad Sázavou
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na níže uvedené veřejné zakázky pro SÚS Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1071/22/2006/RK
Rada kraje
deleguje
·         Iva Rohovského a Ing. Jozefa Hrnčiara, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Vladimíra Novotného a Václavu Lysovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávku prací "Oprava silnice II/ 353 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí", "Oprava silnice II/357 kř. Vítochov - kř. Ždánice" a "Oprava silnice II/357 Jimramov - Dalečín";
·         Iva Rohovského a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Vladimíra Novotného a p. Ivetu Hájkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávku prací "Oprava silnice II/354 Ostrov n/O. - Radostín n/O." a "Oprava silnice II/360 Křižanov - Velké Meziříčí".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 21. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-53.doc
54. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na níže uvedené veřejné zakázky pro SÚS Třebíč. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1072/22/2006/RK
Rada kraje
deleguje
·         Ing. Františka Bradáče a Ing. Miroslava Stejskala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Jana Karase a Alenu Sadílkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na opravu silnice "II/360 Oslavička - křiž. s II/390";
·         Ing. Marii Černou a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Vítězslava Jonáše a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na opravu silnice "II/399 hr. okr. ZR - Jinošov - Náměšť";
·         Ing. Marii Černou a Ing.Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Vítězslava Jonáše a Ing. Miroslava Stejskala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na opravu silnice "II/152 hr. okr. JH - Jemnice".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 21. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-54.doc
 
55. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s žádostí SÚS Žďár nad Sázavou o vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1073/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-22-2006-55.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: do 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-55.doc
 
56. Návrh převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje variantní návrh převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkových organizací SÚS kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty b.
Usnesení 1074/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina na pokrytí mimořádných potřeb pořízení dlouhodobého majetku ve výši :
·         SÚS Havlíčkův Brod 2 100 tis. Kč;
·         SÚS Jihlava 2 650 tis. Kč;
·         SÚS Pelhřimov 2 330 tis. Kč;
·         SÚS Třebíč 185 tis. Kč;
·         SÚS Žďár n. Sáz. 2 400 tis. Kč;
schvaluje
změnu investičního plánu na rok 2006 u SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Jihlava, SÚS Pelhřimov, SÚS Třebíč a SÚS Žďár n. Sázavou dle varianty b).
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-56.doc
 
57. Návrh na zvýšení provozního příspěvku SÚS kraje Vysočina
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na zvýšení provozního příspěvku SÚS kraje Vysočina, související s realizacemi akcí spolufinancovanými ze zdrojů EIB v roce 2006. Na základě vznesených připomínek rada kraje navrhla předkladateli stáhnout materiál z jednání a předložit jej až po provedení výběrových řízení. L. Staněk návrh rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-57.doc
 
58. Fond Vysočiny - projekt FV 032/118/05
Z dalšího jednání se omluvil V. Kodet. H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje doplňující informace k návrhu na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci projektu "Velkobítešská kostelní tvrz". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1075/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 032/118/05 uzavřené s městem Velká Bíteš na realizaci projektu "Velkobítešská kostelní tvrz" v rámci grantového programu "Edice Vysočiny III".
odpovědnost: OKPP
termín: 18.7.2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-58.doc
 
59. Stanovení platu řediteli Krajské knihovny Vysočiny
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámil radu kraje s návrhem na stanovení platu řediteli Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1076/22/2006/RK
Rada kraje
stanovuje
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Jaroslavu Bambasovi, řediteli Krajské knihovny Vysočiny, s účinností od 1. 8. 2006 na dobu určitou, tj. do doby ukončení výběrového řízení, dle materiálu RK-22-2006-59, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-59.doc, RK-22-2006-59, př. 1
 
60. Žádost o souhlas s dlouhodobou zápůjčkou majetku
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, sdělil radě kraje upřesňující podrobnosti k navrhované dlouhodobé výpůjčce knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny vysokým školám působícím v kraji Vysočina. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1077/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s dlouhodobou výpůjčkou knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny vysokým školám působícím v kraji Vysočina na dobu neurčitou, a to:
·         2276 svazků knih Vysoké škole polytechnické v Jihlavě;
·         1523 svazků knih Západomoravské vysoké škole v Třebíči, o.p.s.;
·         500 svazků knih a 64 kusů odborných periodik Masarykově univerzitě v Brně - Univerzitnímu centru Telč; a
ukládá
odboru kultury a památkové péče připravit analýzu dosavadního využití vypůjčeného knižního fondu.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; ředitel Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-60.doc
 
61. Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - účelové dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury a úprava příspěvku na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje níže uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1078/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2006 o účelové dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 279 tis. Kč, z toho u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 170 tis. Kč a u položky 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 109 tis. Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku ve výši 170 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (80 tis. Kč) a Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (90 tis. Kč), a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku ve výši 109 tis. Kč s určením pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (48 tis. Kč) a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (61 tis. Kč);
·         v rámci kapitoly Kultura snížení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, položky 5169 - Nákup ostatních služeb o částku 40 tis. Kč při současném zvýšení § 3311 - Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
·         změnu závazného ukazatele Příspěvku na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2006 o 90 tis. Kč s určením na realizaci akce "Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí",
·         změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2006 o 48 tis. Kč s určením na realizaci akce "Zvlhčovač ISO/D-b";
·         změnu závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro rok 2006, a to Příspěvku na provoz o 80 tis. Kč s určením na realizaci projektů "Koutní plachty z Humpolecka, Pelhřimovska a Počátecka" (40 tis. Kč), "Dokumentace tradičních řemesel na Pelhřimovsku" (40 tis. Kč) a Investiční dotace o 61 tis. Kč na realizaci akce "ISO C - b, preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí";
·         změnu závazného ukazatele Příspěvku na provoz u Horácké divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2006 o 40 tis. Kč s použitím na úhradu nákladů spojených s realizací slavnostního večera u příležitosti předávání Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací - Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Muzea Vysočiny Pelhřimov, Horáckého divadla Jihlava a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-61.doc
 
62. Podklady pro zadání výběrového řízení na "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina"
E. Janoušková, vedoucí odboru interního auditu, sdělila radě kraje bližší informace k zakázce na "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina" a požádala o jmenování hodnotící komise. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1079/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         zadání zakázky na "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina" dle materiálu RK-22-2006-62, př. 1;
·         seznam dodavatelů dle materiálu RK-22-2006-62, př. 3upr1, kteří budou osloveni v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách;
·         jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci ""Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina" ve složení dle doplněného materiálu RK-22-2006-62, př. 2.
odpovědnost: odbor interního auditu
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-62.doc
 
63. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, požádali radu kraje o delegování zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Diagnostika" pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1080/22/2006/RK
Rada kraje
deleguje
Jaroslava Huláka a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele, a P. Hájka a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Diagnostika" pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 28. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-63.doc
 
64. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, seznámili radu kraje s žádostí Nemocnice Pelhřimov o vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1081/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku automobil FORD TRANSIT, inventární číslo 9113, rok výroby 1994, v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-64.doc
 
65. Nemocnice Třebíč - výpůjčka přístroje pro oční oddělení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, upřesnili radě kraje informace k výpůjčce přístroje pro oční oddělení Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1082/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce bezkontaktního tonometru NIDEK NT 2000 MIII od půjčitele firmy ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, Praha 6, IČO 45306371, ve prospěch Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Purkyňovo nám. 2, IČ 00839396, na dobu určitou 2 let.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-65.doc
 
66. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, na základě žádosti Nemocnice Třebíč požádali radu kraje o vyslovení souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1083/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku automobilu Škoda OCTAVIA combi, 1,6 GLXi, inventární číslo 117978, rok výroby 1998, v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-66.doc
 
67. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, předložili radě kraje žádost Nemocnice Havlíčkův Brod o vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1084/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
·         Osobní automobil ŠKODA FAVORIT 135, inventární číslo 4931, rok výroby 1993;
·         Gastrofibroskop GIF SQ10, inventární číslo 3200, rok výroby 1989;
·         Odstředivka K 80, inventární číslo 3124, rok výroby 1988.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-67.doc
 
68. Dodatky organizačních řádů nemocnic a organizační řád Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, seznámili radu kraje s níže uvedenými dodatky organizačních řádů nemocnic a s Organizačním řádem Dětského centra Jihlava. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1085/22/2006/RK
Rada kraje
vydává
·         Organizační řád - dodatek č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 1;
·         Organizační řád - dodatek č. 1 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 2;
·         Organizační řád - dodatek č. 3 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 3;
·         Organizační řád - dodatek č. 1 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 4;
·         Organizační řád Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 5.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-68.doc, RK-22-2006-68, př. 1, RK-22-2006-68, př. 2, RK-22-2006-68, př. 3, RK-22-2006-68, př. 4, RK-22-2006-68, př. 5
 
69. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, informovali radu kraje o žádosti Nemocnice Jihlava o vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1086/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci z majetku kraje Vysočina:
·         osobní automobil Škoda Forman 135, rok výroby 1993, inventární číslo 11279, pořizovací cena 308 374,00 Kč zůstatková cena 0,00 Kč;
·         nákladní automobil skříňový dodávkový TAZ 1500 Škoda 1203 K MA, inventární číslo 12431, rok výroby 1995, pořizovací cena 302 560,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-69.doc
 
70. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, předložili radě kraje návrh na stanovení platu a mimořádné odměny ředitelce Domova pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1087/22/2006/RK
Rada kraje
stanovuje
·         v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro paní Boženu Fáberovou, ředitelku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, podle materiálu RK-22-2006-70, př. 1;
·         v souladu s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě mimořádnou odměnu pro paní Boženu Fáberovou, ředitelku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, podle materiálu RK-22-2006-70, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-70.doc, RK-22-2006-70, př. 1
 
71. Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, předložili radě kraje návrh na změnu rozpočtu v kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1088/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) o účelovou dotaci z MF ČR na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2006 ve výši 580 287, 95 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-71.doc
 
72. Realizace projektu "První pomoc do škol 2006"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, upřesnili informace k realizaci projektu "První pomoc do škol 2006". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1089/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         způsob provedení projektu "První pomoc do škol 2006", podle předloženého návrhu včetně přílohy RK-22-2006-72, př. 1;
·         finanční zabezpečení podle materiálu RK-22-2006-72, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: do 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-72.doc, RK-22-2006-72, př. 1, RK-22-2006-72, př. 2
 
73. Jmenování transformační skupiny pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, podali detailní komentář k návrhu na sestavení a jmenování pracovní skupiny pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1090/22/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
sestavení a jmenování pracovní skupiny pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina dle materiálu RK-22-2006-73, př. 1;
ukládá
ředitelům nemocnic spolupracovat s pracovní skupinou pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina jmenovanou ředitelkou Krajského úřadu kraje Vysočina a
pověřuje
náměstka hejtmana Ing. Pavla Hájka a JUDr. Věru Švarcovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, koordinací práce pracovní skupiny a podáváním průběžných informací o jejích výsledcích radě kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 18. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-73.doc, RK-22-2006-73, př. 1, RK-22-2006-73, př. 2
 
74. Podání žádosti o dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007 na Ministerstvo práce a sociálních věcí a příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a J. Bína, vedoucí odd. sociálních služeb, seznámili radu kraje s financováním poskytovatelů sociálních služeb na místní a regionální úrovni a s přípravou střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1091/22/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o financování poskytovatelů sociálních služeb na místní a regionální úrovni a o přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb dle materiálu RK-22-2006-74 a materiálu RK-22-2006-74, př. 1, a
schvaluje
strukturu pracovní skupiny pro přípravu návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb dle materiálu RK-22-2006-74.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-74.doc, RK-22-2006-74, př. 1
 
75. Návrh na poskytnutí darů
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, a J. Svatošová, odd. vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh na poskytnutí darům níže jmenovaným obcím kraje Vysočina, které byly oceněny v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2006. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1092/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dary obcím Horní Krupá, okr. Havlíčkův Brod, Nová Ves u Nového Města na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou, Kaliště okr. Pelhřimov, Bohuňov okr. Žďár nad Sázavou, Myslibořice okr. Třebíč a Jinošov okr. Třebíč ve výši a struktuře dle materiálu RK-22-2006-75, př. 1upr1, a
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - snížení § 6113, položka 5194 o 243 000,- Kč při současném zvýšení § 3636, položky 5321 o 215 000,- Kč a položky 5194 o 18 000,- Kč na poskytnutí darů obcím oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2006.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 2. 9. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-75.doc, RK-22-2006-75, př. 1, RK-22-2006-75, př. 2, RK-22-2006-75, př. 3
 
76. Návrh změny tvorby Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006- 2010
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, M. Werlová, odd. pro řešení mimořádných situací, a J. Pokorný, odd. pro řešení mimořádných situací, sdělili bližší podrobnosti ke zpracování Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006 – 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
se způsobem zpracování dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006 - 2010 dle materiálu RK-22-2006-76.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-76.doc, RK-22-2006-76, př. 1, RK-22-2006-76, př. 2, RK-22-2006-76, př. 3
 
77. Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, M. Werlová, odd. pro řešení mimořádných situací, a J. Pokorný, odd. pro řešení mimořádných situací, informovali radu kraje o způsobu zpracování programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 – 2008. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1094/22/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
se způsobem zpracování programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 - 2008 dle materiálu RK-22-2006-77 a
pověřuje
RNDr. Miloše Vystrčila, člena Rady kraje Vysočina, koordinací prací na vytvoření programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007-2008.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-77.doc, RK-22-2006-77, př. 1
 
78. Návrh na poskytnutí věcného daru
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru panu Joëlu De Zorzi, velvyslanci Francouzské republiky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1095/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar - grafický list adjustovaný, v pořizovací ceně 2.500,- Kč panu Joëlu De Zorzi dle materiálu RK-22-2006-78.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-78.doc
 
79. Návrh na poskytnutí dotace
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, v souvislosti s žádostí akciové společnosti PROAGRO Radešínská Svratka o podporu jimi pořádané národní výstavy VIII. Den českého strakatého skotu předložil radě kraje návrh notifikovat "Podporu poskytování technické podpory v odvětví zemědělství". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1096/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
notifikovat "Podporu poskytování technické podpory v odvětví zemědělství" dle materiálu RK-22-2006-79, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-79.doc, RK-22-2006-79, př. 1
 
80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Návrh na uspořádání společenské akce u příležitosti poděkování osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, doplnil radě kraje detailní informace k programu společenské akce, navržené k uspořádání u příležitosti poděkování osobám, jež se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi. V rámci diskuse byly vzneseny návrhy na možnou úpravu programu, které budou ještě organizátory akce posouzeny. Závěrem rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1097/22/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uspořádání společenské akce u příležitosti předání děkovných listů osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi, program společenské akce a seznam pozvaných hostů dle materiálu RK-22-2006-80 a
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 70 000,-- Kč na realizaci společenské akce u příležitosti předání děkovných listů osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-80.doc, RK-22-2006-80, př. 1
 
81. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - úhrada části nákladů na zajištění zdravotní služby v rámci Autokrosových závodů
I. Rohovský v souvislosti s žádostí Autoklubu ČR Velké Meziříčí Jestřábeco finanční pomoc při úhradě nákladů na zajištění zdravotní služby na závodech v Autokrosu na trati v Dolních Heřmanicích předložil radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření. Na základě připomínek, které zazněly v diskusi, rada kraje doporučila předkladateli stažení materiálu z jednání. I. Rohovský doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-81.doc, RK-22-2006-81, př. 1, RK-22-2006-81, př. 2
 
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí finančního daru Horáckému folklornímu sdružení Jihlava HORFOS
J. Hulák seznámil radu kraje s žádostí Horáckého folklorního sdružení Jihlava HORFOS o finanční příspěvek na přípravu a realizaci kulturního vystoupení v rámci X. Národního krojového plesu ve Žďáře nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1098/22/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 50 tis. Kč Horáckému folklornímu sdružení Jihlava HORFOS, Vrchlického 19, Jihlava, IČ: 60545721 na přípravu a realizaci kulturního vystoupení v rámci X. Národního krojového plesu ve Žďáře nad Sázavou a
schvaluje
zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury ve výši 50 000 Kč na finanční dar Horáckému folklornímu sdružení, Jihlava, Vrchlického 19, IČ: 60545721 a současné snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-82.doc, RK-22-2006-82, př. 1, RK-22-2006-82, př. 2, RK-22-2006-82, př. 3
 
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina k 30. 6. 2006
J. Joneš, zastupující vedoucí odboru životního prostředí, a J. Šmejkal, odd. technické ochrany životního prostředí, sdělili radě kraje upřesňující podrobnosti k rozboru čerpání státní účelové dotace na realizaci Radonového programu ČR v kraji Vysočina, zaměřeného na vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu pomocí stopových detektorů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1099/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006, kapitola Životní prostředí, § 3773 - Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření, o účelovou neinvestiční dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2006 v celkové výši 191 100 Kč;
·         rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci radonového průzkumu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2006 dle materiálu RK-22-2006-83, př. 1 a
ukládá
na rok 2006 odboru životního prostředí a odboru ekonomickému důsledně dodržovat právní normy, zásady a metodiku SÚJB při poskytování dotace jednotlivým subjektům.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-83.doc, RK-22-2006-83, př. 1
 
84. Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina k 30. 6. 2006
J. Joneš, zastupující vedoucí odboru životního prostředí, a J. Šmejkal, odd. technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1100/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
·         zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 kapitola Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2006 v celkové výši 291 537 Kč;
·         rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2006 dle materiálu RK-22-2006-84, př. 1, a
ukládá
odboru životního prostředí a odboru ekonomickému důsledně dodržovat právní normy a metodiku Ministerstva financí ČR při poskytování dotace jednotlivým subjektům.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-84.doc, RK-22-2006-84, př. 1
 
85. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2006
J. Joneš, zastupující vedoucí odboru životního prostředí, a J. Šmejkal, odd. technické ochrany životního prostředí, požádali radu kraje o schválení rozpočtového opatření, které souvisí s přijetím účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2006. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1101/22/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2006 v celkové částce 1 978 868,17 Kč a její poukázání poškozeným subjektům na základě seznamu poukázaných státních účelových neinvestičních dotací a dle materiálu RK-22-2006-85, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-85.doc, RK-22-2006-85, př. 1
 
86. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
J. Joneš, zastupující vedoucí odboru životního prostředí, a J. Šmejkal, odd. technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje zprávu o činnosti v samostatné působnosti při integrovaném povolování a při posuzování vlivů na životní prostředí. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1102/22/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při integrovaném povolování a při posuzování vlivů na životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-86.doc, RK-22-2006-86, př. 1, RK-22-2006-86, př. 2, RK-22-2006-86, př. 3
 
87. Shrnutí závěrů z hodnotící zprávy o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hl.m. Prahy v letech 2004 a 2005 (se zaměřením na kraj Vysočina)
S. Zikmundová, ředitelka krajského úřadu, podala radě kraje krátký komentář k předloženému Shrnutí závěrů z hodnotící zprávy o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hl. m. Prahy v letech 2004 a 2005. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1103/22/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Shrnutí závěrů z hodnotící zprávy o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hl. m. Prahy v letech 2004 a 2005 (se zaměřením na kraj Vysočina).
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 18. 7. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2006-87.doc, RK-22-2006-87, př. 1
 
90. Rozprava
Bez rozsáhlé diskuse.
 
 
M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 22/2006 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 8. 2006, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
 
 
 
 
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2006 dne 18. 7. 2006.
Zapsala: I. Schallnerová, dne 20. 7. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz