Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-23

RK-22-2006-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-22-2006-23
NázevNávrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje
Zpracoval J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuVe schváleném rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006, Kapitola nemovitý majetek, příloha M1, je zařazena stavební akce "SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálního zařízení". Ve výběrovém řízení, které proběhlo dne 22.5. 2006 byla tato akce vysoutěžena za 1.983.527,0 Kč bez DPH. Po zahájení realizace této akce, při výměně ležaté kanalizace bylo zjištěno vážné narušení statiky podlahových konstrukcí. Pod podlahou sociálního zařízení byly zjištěny rozsáhlé kaverny vzniklé zřejmě sednutím zeminy v důsledku nedostatečného zhutnění. Postup prací vyžadoval neprodlené řešení statického zajištění podlah. Na práce spojené ze statickým zajištění podlahových konstrukcí byl vypracován projektantem této stavby položkový rozpočet a byl oceněn prováděcí firmou ve výši 276.249,0 Kč bez DPH. Nebylo možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na výše uvedenou zakázku, protože podle "Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" platných do 30. 6. 2006 nesmí celková cena zakázky kraje přesáhnout finanční limit 2 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že pro další pokračování stavebních prací bylo nutné problém okamžitě řešit, byl předložen Miroslavu Houškovi návrh na rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky "SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava statického zajištění podlah". Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky v odůvodněným a zvlášť naléhavých případech je v kompetenci gesčního radního ve smyslu Čl. 2 odst. (6) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Dle tohoto ustanovení je na nejbližším zasedání o rozhodnutí informována rada kraje. Následně byla uzavřena smlouva o dílo na tuto akci s firmou AGOS stavební a.s. se sídlem Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56.
Návrh řešení Návrh předpokládá schválení zařazení nové akce "SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava statického zajištění podlah", do rozpočtu kraje na rok 2006, resp. přílohy M1 rozpočtu, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek a vzetí na vědomí rozhodnutí Miroslava Houšky o přímém zadání veřejné zakázky. Akce bude finančně kryta změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v příloze M1 schváleného rozpočtu.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí se zařazením nové akce do přílohy M1 s tím, že finanční krytí bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zařazení nové akce "SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava statického zajištění podlah" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky o přímém zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci "SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava statického zajištění podlah".
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín červenec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz