Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-80

RK-22-2006-80.doc  RK-22-2006-80pr1.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-22-2006-80
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Návrh na uspořádání společenské akce u příležitosti poděkování osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuNa přelomu března a dubna letošního roku postihly území kraje Vysočina, v důsledku velkého tání sněhu, povodně. Na odstraňování škod způsobených těmito povodněmi se podílelo mnoho osob z řad hasičských sborů, samospráv příslušných obcí i veřejnosti.
Zástupci Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina se obrátili na kraj Vysočina s návrhem, vyjádřit osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi, poděkování za jejich obětavou práci a nasazení v průběhu povodní.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje uspořádat ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina slavnostní večer s kulturním programem, jehož součástí bude předání děkovných listů osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi. Společenský večer proběhne 21. září 2006 v 19:00 hodin v Horáckém divadle v Jihlavě. Součástí slavnostního večera bude také pozvání na číši vína všech zúčastněných osob.
Program slavnostního večera byl sestaven na základě doporučení Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina.
Navrhovaný program akce:
19:00 hodin Slavností zahájení moderátorem
19:05 hodin Úvodní slovo (přivítání hostů) - hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Drahoslav Ryba
19:10 hodin Slavnostní čtení jmen osob, kterým bude předáno poděkování
19:30 hodin Divadelní představení s názvem "Jako zmoklá slepice"
21:00 hodin Pozvání na číši vína

Seznam pozvaných hostů vznikl ve spolupráci s Odborem sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina a Odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina. Seznam pozvaných hostů je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu.
Vzhledem k tomu, že se na tvorbě seznamu pozvaných hostů podílely výše uvedené odbory a HZS vznikl seznam, který obsahuje 195 pozvaných osob bez partnerů. Kapacita Horáckého divadla Jihlava je 305 míst. Proto navrhujeme zvolit některé z následujících řešení.
1. Stávající seznam pokrátit o 43 pozvaných osob
2. Změnit místo konání akce (např. na Divadlo Pasáž v Třebíči)
3. Zachovat stávající seznam pozvaných osob, které budou ale zvány bez partnerů


Vzhledem k tomu, že s touto mimořádnou akcí nebylo předem počítáno ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, navrhujeme radě kraje přesunout částku ve výši 70.000,- Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zvýšit kapitolu Zastupitelstvo kraje na uspořádání společenské akce u příležitosti předání děkovných listů osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle předloženého návrhu řešení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 17 482 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
uspořádání společenské akce u příležitosti předání děkovných listů osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi, program společenské akce a seznam pozvaných hostů dle materiálu RK-22-2006-80 a
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 70 000,-- Kč na realizaci společenské akce u příležitosti předání děkovných listů osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz