Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-77

RK-22-2006-77.doc  RK-22-2006-77pr1.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-22-2006-77
NázevProgram prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
Zpracoval J. Pokorný, P. Dvořák
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuRada kraje svým usnesením č. 0798/17/2006/RK vyslovila souhlas se zpracováním programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 - 2008 jako koncepčního materiálu, který by poskytl informace o vývoji a současném stavu na úseku kriminality v kraji Vysočina a stanovil úkoly a cíle v oblasti prevence kriminality. Současně vytvořením tohoto koncepčního materiálu bude splněna základní podmínka pro zapojení kraje do programu Partnerství 2007.
Výše uvedeným usnesením rada kraje schválila strukturu koncepčního materiálu a složení pracovní skupiny s tím, že půjde o samostatný materiál, který se bude zabývat jen prevencí kriminality. Na jednání pracovní skupiny dne 7. 6. 2006 bylo znovu posouzeno obsahové zadání s tím, že v diskusi byla zvážena možnost vytvoření rozšířené, případně nové tzv. "bezpečnostní koncepce kraje", která by, mimo jiné, mohla postihovat posouzení současného stavu na úseku vybavení složek integrovaného záchranného systému (IZS), spolupráci složek IZS v rámci kraje a jejich návaznosti na složky republikové a vyhodnocení stavu s návrhem na případný dopad na rozpočet kraje. Současně rovněž dodatečně vzniknul návrh na realizaci datového skladu v oblasti bezpečnostní politiky kraje Vysočina.
Z diskuse vyplynulo, že původně zamýšlený program prevence kriminality by byl jen dílčí koncepcí šířeji pojatého řešení bezpečnostní situace v kraji Vysočina.
Návrh řešení V návaznosti na výše uvedené skutečnosti navrhujeme následující postup:

1. Zpracování programu prevence kriminality v rozsahu schváleném usnesením
č. 0798/17/2006/RK

Obsahová struktura programu prevence kriminality, jak byla schválena usnesením
č. 0798/17/2006/RK (viz příloha 1 tohoto materiálu), je plně v souladu s metodikou přípravy programu prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství na rok 2007. Koncepční materiál tohoto rozsahu by měl být plně dostačující pro nastavení střednědobé strategie v oblasti prevence kriminality. Stejně tak by měl být tento dokument plně dostačujícím rámcem pro vytváření konkrétních projektů v oblasti prevence kriminality (např. v rámci programu Partnerství).
Pokud jde o vytvoření širší "bezpečnostní koncepce kraje", zpracování takového materiálu nedoporučujeme. Většina údajů, které by pravděpodobně měly být obsahem dokumentu, jsou již zpracované a nachází se např. v krizovém plánu kraje, havarijním plánu kraje apod. (například přehled sil a prostředků, jejich součinnost atd.).
Řada dalších problémů v oblasti krizového řízení a bezpečnostní politiky kraje je řešena samostatnými strategiemi zpracovávanými ve specificky zaměřených týmech (např. problematika bezpečnosti provozu na dálnici D1, problematika integrace složek IZS, problematika integrace datové základny složek IZS atd.).
Po zvážení výše uvedených skutečností doporučujeme realizovat původní záměr a zpracovat program prevence kriminality v rozsahu a struktuře odsouhlasené na zasedání dne 30. 5. 2006 (příloha č. 1). Současně doporučujeme, aby byl koordinací prací pověřen některý z členů rady kraje Vysočina.

2. Realizace projektu datového skladu v oblasti bezpečnostní politiky kraje

Oproti původnímu záměru doporučujeme vedle samotného programu prevence kriminality realizovat projekt datového skladu v oblasti bezpečnostní politiky kraje. Zdá se, že tento projekt by mohl mít širší záběr než pouze přísně data související s prevencí kriminality. Tento záběr by mohl pokrývat i některé další oblasti krizového řízení a integrovaného záchranného systému. Rozsah zadání pro zpracování datového skladu bude předmětem diskuse v projektovém týmu, jehož ustanovení připravuje vedoucí analytického oddělení, jako hlavní garant datového skladu.
StanoviskaStanovisko analytického oddělení: z hlediska datového skladu jde o typický příklad rozšíření obecného statistického tržiště, které v současné době obsahuje pouze základní data z této oblasti. V nejbližší době bude jmenován projektový tým, který by měl určit rozsah a strukturu dat a učinit kroky, které zajistí bezproblémové dodávání dat od dotčených subjektů v budoucnosti.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se způsobem zpracování programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 - 2008 dle materiálu RK-22-2006-77 a
pověřuje
......................., člena rady kraje Vysočina koordinací prací na vytvoření programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007-2008.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz