Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-62

RK-22-2006-62.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-22-2006-62
NázevPodklady pro zadání výběrového řízení na "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina"
Zpracoval E. Janoušková
Předkládá E. Janoušková
Počet příloh
Popis problémuProcesně organizační audity představují nástroj, který může přispět ke zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy. V souvislosti se změnami, které přinese pro činnost Krajského úřadu kraje Vysočina nové plánovací období (2007 - 2017), je Radě kraje předložen návrh zadat výběrové řízení na provedení tohoto auditu externím dodavatelem.
Návrh řešení Záměr provedení procesně organizačního auditu iniciovala ředitelka krajského úřadu s cílem získat ujištění o tom, že stávající organizační struktura krajského úřadu a počet zaměstnanců, kteří obsluhují jednotlivé činnosti (procesy) je dostatečný pro zajištění úkolů krajského úřadu v rámci příštího plánovacího období 2007 - 2017. Audit by měl poskytnout také ujištění o tom, že systém organizace krajského úřadu (včetně počtu zaměstnanců) splňuje kritéria efektivnosti a účelnosti. Účelem auditu je také získat doporučení k optimalizaci a zefektivnění stávající organizační struktury, probíhajících procesů i počtu zaměstnanců. V souvislostí s očekávanou realizací velkého počtu projektů v příštím programovacím období je od auditu očekáváno také doporučení v oblasti zavádění principů projektového řízení a posouzení organizace datových zdrojů, zpracování dat a datových analýz.
Pro provedení auditu budou využity finanční prostředky ze Společného regionálního operačního programu (priorita 3 "Rozvoj lidských zdrojů v regionech", opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů). Provedení auditu je zahrnuto jako další aktivita v již probíhajícím projektu "Partnerství pro Vysočinu".
Radě kraje se navrhuje schválit zadání zakázky na "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina", jmenovat hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude rovněž plnit funkci komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení kvalifikací a schválit seznam potencionálních dodavatelů, kteří budou osloveni výzvou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k předloženému návrhu.
Odbor regionálního rozvoje: Pokud bude dodavatel vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je provedení procesně organizačního auditu uznatelným nákladem projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" realizovaného v rámci Společného regionálního operačního programu.
Odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu nemá k materiálu připomínky.
Majetkový odbor podal k návrhu kladné stanovisko.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zadání zakázky na ""Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina" dle materiálu RK-22-2006-62, př. 1;
* seznam dodavatelů dle materiálu RK-22-2006-62, př. 3, kteří budou osloveni v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách;
jmenuje
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci ""Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina" ve složení dle materiálu RK-22-2006-62, př. 2
Odpovědnost odbor interního auditu
Termín 31. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz