Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-19

RK-22-2006-19.doc  RK-22-2006-19pr1.xls
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-22-2006-19
NázevUzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích"
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investor vynucené překládky stávajícího NTL plynovodu DN 150 v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích" v katastrálním území Jaroměřice nad Rokytnou. Délka překládaného vedení plynovodu je 32 m. Z tohoto důvodu je nutné s vlastníky pozemků dotčených přeložkou přistoupit k uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Přehled vlastníků a pozemků dotčených přeložkou NTL plynovodu DN 150 je uveden v materiálu RK-22-2006-19, př, 1.
Jihomoravská plynárenská, a.s. je vlastníkem NTL plynovodu DN 150, který je umístěn na pozemcích: par.č. 93/1, 3172/1, 3220/3, 3227/29 a 3228/11 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou. Kraj Vysočina uzavřel s budoucím oprávněným tj. Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem v Plynárenská 499/1, 657 02 Brno Smlouvu o provedení a hrazení přeložky plynárenského zařízení.
Pokud budoucí oprávněný nezíská k pozemkům ve smyslu ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění "jiné právo", opravňující jej na pozemcích ve vlastnictví jiných vlastníků zřídit příslušné stavby, nemohou být vydána příslušná rozhodnutí dle tohoto zákona.
Návrh řešení Předpokládá schválit uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků, které budou dotčeny vynucenou překládkou NTL plynovodu DN 150, budoucím oprávněným Jihomoravskou plynárenskou, a.s. a krajem Vysočina. Smlouvy budou uzavřeny s vlastníky uvedenými v materiálu RK-22-2006-19, př. 1.
Ve všech předkládaných případech se jedná o věcná břemena spočívající ve zřízení a provozování plynárenského zařízení.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků podle materiálu RK-22-2006-19, př. 1, které budou dotčeny vynucenou překládkou NTL plynovodu DN 150, budoucím oprávněným Jihomoravskou plynárenskou, a. s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 65702 a krajem Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9.2 006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz