Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-17

RK-22-2006-17.doc  RK-22-2006-17pr1.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-22-2006-17
NázevUzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investor vynucené překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (VKS) v souvislosti se stavbou "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice" v katastrálním území Moravské Budějovice. Z tohoto důvodu je nutné s vlastníky pozemků dotčených přeložkou přistoupit k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Přehled dotčených vlastníků a pozemků je uveden v materiálu RK-22-2006-17, př. 1. Věcné břemeno bude spočívat v užívání části pozemků za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě, jehož přesný rozsah bude po dokončení stavby vymezen geometrickým plánem.
Telefónica O2 Czech Republic,a.s. je vlastníkem vedení komunikační sítě, která je umístěna v pozemcích: par.č. 5213/1,5213/4, 5213/5, 5213/6, 5213/7, 2092/3, 2089/1, 2116, 2702, 4204/70, 2684, 4214/6 v katastrálním území a obci Moravské Budějovice. Kraj Vysočina uzavřel s budoucím oprávněným tj. Telefónica O2 Czech Republic,a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13034 Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě.
Pokud budoucí oprávněný nezíská k pozemkům ve smyslu ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění "jiné právo", opravňující jej na pozemcích ve vlastnictví jiných vlastníků zřídit příslušné stavby, nemohou být vydána příslušná rozhodnutí dle tohoto zákona.
Návrh řešení Návrh předpokládá schválit vypracování a uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků, které budou dotčeny vynucenou překládkou telekomunikačních kabelů, budoucím oprávněným a krajem Vysočina. Smlouvy budou uzavřeny s vlastníky uvedenými v materiálu RK-22-2006-17, př. 1.
Ve všech předkládaných případech se jedná o věcná břemena spočívající ve zřízení a provozování staveb inženýrských sítí (telekomunikačních kabelů).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků podle materiálu RK-22-2006-17, př. 1, které budou dotčeny vynucenou překládkou podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, budoucím oprávněným Telefónica O2 Czech Republic,a. s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 13034 a krajem Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín září 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz