Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-15

RK-22-2006-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-22-2006-15
NázevSouhlas se stavební akcí "Barovka - Suchá" v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuLesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168, Správa toků - oblast povodí Labe, požádaly odbor majetkový o vydání souhlasu se stavbou investorem nazvanou "Barovka - Suchá". Dle návrhu projektanta se stavba dotkne přímo části pozemku par. č. 206 ostatní plocha, silnice o výměře cca 10 m2 v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány a nepřímo pozemku par. č. 969/3 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Libice nad Doubravou - sousedí s pozemkem na kterém bude realizována stavba.
Dle vyjádření žadatele se stavba bude týkat úprav koryta potoku v délce úseku 137 m. Konkrétně by se mělo jednat o omezení eroze, snížení podélného spádu, zvýšení nivelety dna na původní úroveň. Vložením příčných stabilizačních skluzů budou vytvořeny přirozené tůně, klidová místa, dojde k diversifikaci vodního proudu a k vytvoření proudových stínů stabilizačního prvku koryta.
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod. Pozemek par. č. 206 v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví 44.
Návrh řešení OM navrhuje vydat souhlas s uvažovanou stavební akcí "Barovka - Suchá". Vyjádření kraje ke stavbě bude investorem použito pro zpracování projektové dokumentace a bude její nedílnou součástí.
Vlastní majetkoprávní vypořádání mezi krajem a žadatelem bude řešeno po ukončení a geometrickém zaměření stavby přímým úplatným převodem zastavěného pozemku dle platného cenového předpisu a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb, o krajích, v platném znění do vlastnictví České republiky.
Usnesení předpokládá vydat souhlas s realizací stavební akce "Barovka - Suchá" na části pozemku par. č. 206 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány a rozhodnutí zveřejnit záměr prodeje této části pozemku do vlastnictví ČR a práva hospodařit pro organizaci Lesy České republiky, s. p.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Havlíčkův Brod ve stanovisku vydaném dne 22. 5. 2005 sděluje, že s navrženým řešením uvažované uvedené stavby souhlasí. Proti stavbě nemá žádných námitek rovněž odbor dopravy a silničního hospodářství
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* vydat pro účely zpracování projektové dokumentace souhlas s realizací stavby "Barovka - Suchá" na části pozemku par. č. 206 o výměře 10 m2 v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány;
* zveřejnit záměr kraje Vysočina prodat část pozemku par. č. 206 ostatní plocha, silnice o výměře cca 10 m2 v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány do vlastnictví České republiky a práva hospodařit pro organizaci Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červenec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz