Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-83

RK-22-2006-83.doc  RK-22-2006-83pr1.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíRK-22-2006-83
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kra
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá J. Joneš, P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci Radonového programu ČR v kraji Vysočina získané za podmínek uzavřené smlouvy mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a krajem Vysočina o poskytnutí finančních prostředků v rámci Radonového programu ČR na vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu pomocí stopových detektorů schválené usnesením rady kraje č. 0563/16/2004/RK dne 4. 5. 2004.
Návrh řešení Rozbor je předkládán na základě usnesení rady kraje 0067/02/2006/RK dne 17. 1. 2006 za účelem schválení poskytnuté dotace od SÚJB na monitoring radonu v našem kraji.
Celková výše poskytnuté účelové dotace od SÚJB na vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu ve sledovaném období činila 191 100 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení a navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 o přijaté neinvestiční dotace od SÚJB v celkové výši 191 100 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006, kapitola Životní prostředí, § 3773 - Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření, o účelovou neinvestiční dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2006 v celkové výši 191 100 Kč;
* rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci radonového průzkumu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2006 dle materiálu RK-22-2006-83, př. 1 a
ukládá
na rok 2006 odboru životního prostředí a odboru ekonomickému důsledně dodržovat právní normy, zásady a metodiku SÚJB při poskytování dotace jednotlivým subjektům.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz