Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-73

RK-22-2006-73.doc  RK-22-2006-73pr1.doc  RK-22-2006-73pr2.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-22-2006-73
NázevJmenování transformační skupiny pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDne 31. 5. 2006 vyšel ve sbírce zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních (dále jen VÚNZZ). Dle § 40 odst 1. se právnické osoby uvedené v příloze k tomuto zákonu stávají uplynutím lhůty 180 dnů ode dne nabytí účinnosti veřejnými zdravotnickými zařízeními. Dnem vzniku veřejného zdravotnického zařízení přecházejí na veřejné zdravotnické zařízení všechna práva a povinnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů té právnické osoby (uvedené v příloze k tomuto zákonu), z níž toto veřejné zdravotnické zařízení vzniklo.
Návrh řešení Nová právní úprava je velmi rozdílná od stávající legislativy a v některých částech nejasná - umožňující několik vzájemně si odporujících výkladů či neposkytující žádný návod pro řešení dané situace. Současně předpokládá přijetí několika podzákonných norem formou vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR, např. vyhláška upravující druhy a počty léčebných a diagnostických přístrojů, vyhláška, která stanoví požadavky na personální vybavení veřejného zdravotnického zařízení apod. Transformace nemocnic na veřejné zdravotnické zařízení ze zákona předpokládá nutně propracovanou součinnost a důkladnou vzájemnou informovanost Ministerstva zdravotnictví ČR a zřizovatelů, která bohužel prozatím chybí.
Dosavadní informační tok s Ministerstvem zdravotnictví proběhl prozatím pouze formou výměny dopisů mezi náměstkem pro zdravotní pojištění a kontrolu MUDr. Drymlem a hejtmanem kraje Vysočina.
V červnu kraj obdržel dopis se žádostí o zaslání návrhu systému zajišťování zdravotní péče v kraji Vysočina. V odpovědi hejtmana na uvedený dopis bylo konstatováno, že vytvoření takového návrhu vyžaduje podrobnou a zodpovědnou analýzu potřeb, které nelze zpracovat bez zodpovězení nejasností, které nový zákon přináší. Dále dopis obsahoval 27 dotazů (viz. příloha RK-22-2006-73, př.2), které kraj požaduje objasnit a konstatování, že vzhledem k nevyzkoušenému modelu VÚNZZ není tento počet jistě konečný. Následně náměstek MUDr. Dryml navrhl jmenování společné komise, která bude řešit problémy související s uplatněním zákona o VNÚZZ. Bohužel metodika není na ministerstvu k dispozici.
Bez ohledu na zmiňované problémy a vzhledem k tomu, že se ustanovení § 40 týká všech pěti nemocnic, jejichž zřizovatelem je kraj Vysočina, vznikají kraji od nabytí účinnosti zákona povinnosti, které povedou ke vzniku veřejných neziskových zdravotnických zařízení.
Za této situace se radě kraje navrhuje uložit ředitelům nemocnic spolupracovat s pracovní skupinou pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina jmenovanou ředitelkou Krajského úřadu kraje Vysočina ze zástupců odborů OSVZ, ekonomického, majetkového, interního auditu, sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu
Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu řešení připomínky
Odbor interního auditu:
Zástupce interního auditu bude v této pracovní skupině (v souladu s Mezinárodními standardy pro profesionální praxi interního auditu) vykonávat poradenství, zaměřené především na analýzu kontrolních mechanismů, které budou zabudované do vyvíjejících se systémů veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
sestavení a jmenování pracovní skupiny pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina dle přílohy RK-22-2006-73, př.1;
ukládá
ředitelům nemocnic spolupracovat s pracovní skupinou pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina jmenovanou ředitelkou Krajského úřadu kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 18. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz