Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-76

RK-22-2006-76.doc  RK-22-2006-76pr1.doc  RK-22-2006-76pr2.doc  RK-22-2006-76pr3.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-22-2006-76
NázevNávrh změny tvorby Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006- 2010
Zpracoval M. Werlová
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuDne 13. 6. 2006 byl usnesením 0903/19/2006/RK schválen způsob zpracování dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006 - 2010 (dále jen SPPK) dle materiálu RK-19-2006-43, a to do konce roku 2006 tak, jak stanovuje zákon 379/2005 Sb. Dle materiálu RK-19-2006-43 byly vyhlášeny Podmínky pro podání nabídky na akci "Vypracování Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010", byly osloveny vybrané subjekty, které však na vyhlášení Podmínek pro podání nabídky nereagovaly. Hlavním důvodem neúčasti jednotlivých potencionálních dodavatelů SPPK bylo velké pracovní vytížení oslovených specialistů.
Návrh řešení Z výše uvedených důvodů navrhujeme dílčí změnu původně schváleného způsobu zpracování SPPK dle materiálu RK-19-2006-43, a to: rozdělení zpracování dokumentu SPPK na dvě etapy a opakované vyhlášení Podmínek pro podání nabídky na akci vypracování Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010, dle upravených podkladů.

Rozdělení tvorby SPPK na etapy:

1. První etapa (základní) zpracování dokumentu SPPK by obsahovala sběr základních analytických dat, ze kterých by vycházela základní strategie. Termín dokončení byl stanoven na 30. 11. 2006. Základní dokument by měl být schválen zastupitelstvem kraje do 30. 12. 2006 a po schválení I. etapy dokumentu bude provedena úhrada dodavateli za odvedenou část díla.
2. Druhá etapa (rozšiřující) zpracování dokumentu SPPK by obsahovala sběr rozšiřujících analytických dat, která by byla zohledněna v akčním plánu. Termín dokončení byl stanoven na 30. 6. 2007. Rozšiřující dokument by měl být schválen na nejbližším zastupitelstvu kraje. Po jeho řádném odevzdání zadavatel uhradí II. etapu díla dodavateli. (Bližší specifikace v přílohách.)

Rozdělením zpracování dokumentu SPPK na dvě etapy tak dojde k prodloužení termínu odevzdání kompletního díla, což by mělo umožnit reálné zapojení oslovených subjektů do poptávkového řízení. Dále se tak dosáhne zpracování dokumentu v požadovaném minimálním rozsahu a zároveň dojde k naplnění zákona 379/20006 Sb., který v ustanovení § 25 zákona ukládá vyššímu územně samosprávnému celku vytvořit krajskou strategii protidrogové politiky poprvé již pro rok 2006.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému materiálu připomínky. Pro úplnost dodává, že poté, co bude známa cena za zpracování Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006 - 2010 bude třeba schválit rozpočtové opatření. Zdrojově navrhujeme tyto výdaje krýt z položky Strategické a koncepční materiály.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se způsobem zpracování dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006 - 2010 dle materiálu RK-22-2006-76.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz