Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-46

RK-22-2006-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-22-2006-46
NázevÚprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 1.1 SROP
Zpracoval S. Lemperová, M. Kršňáková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuDne 20. 9. 2005 byly usnesením Zastupitelstva kraje č. 0393/06/2005/ZK schváleny Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro 2. výzvu k předkládání akcí do Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů a do Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v rámci opatření 1.1 SROP (dále jen Pokyny) (Zastupitelstvo kraje schvaluje Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./2/2005 dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 1; Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/2/2005 dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 2; bere na vědomí pracovní verzi výzvy č. V/MSP/SROP/1.1/2/2005 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 3; pracovní verzi výzvy č. V/DP/SROP/1.1/2/2005 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 4; zmocňuje radu kraje provádět: · formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 1; formální úpravy Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-06-2005-45, př. 2 a pověřuje odbor regionálního rozvoje k předložení upravených dokumentů pro 2. kolo výzev, výše uvedených grantových schémat, příslušné pobočce Centra pro regionální rozvoj)
Dne 4. 10. 2005 byly usnesením Rady kraje č. 1312/31/2005/RK schváleny formální změny v Pokynech a vyhlášeny 2. výzvy pro předkládání akcí do uvedených grantových schémat. (Rada kraje schvaluje formální změny v: Pokynech pro žadatele a příjemce podpory (P/SROP/1.1/2/2005) pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROPa č. V/DP/SROP/1.1./2/2005 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-31-2005-33, př. 1; Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina (S/SROP/1.1/2/2005) v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu RK-31-2005-33, př. 2; vyhlašuje Výzvu č. V/MSP/SROP/1.1./2/2005 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2005-33, př. 3 s účinností od 5. 10. 2005; Výzvu č. V/DP/SROP/1.1./2/2005 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2005-33, př. 4 s účinností od 5. 10. 2005; a pověřuje · Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") k administraci grantových schémat. ORR zajištěním zveřejnění výzev pro předkládání žádostí do grantových schémat s účinností od 5. 10. 2005.
Dne 28. 3. 2006 byly usnesením Zastupitelstva kraje č.0124/02/2006/ZK schváleny Pokyny pro 3. výzvu k předkládání akcí do Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů a do Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v rámci opatření 1.1 SROP (Zastupitelstvo kraje schvaluje·Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./3/2006 dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 1; Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/3/2006 dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 2, a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy: Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 1; Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP dle materiálu ZK-02-2006-45, př. 2.)
Dne 30. 5. 2006 byly usnesením Rady kraje č. 0816/17/2006/RK schváleny formální změny v Pokynech a vyhlášeny 3. výzvy pro předkládání akcí do uvedených grantových schémat. (Rada kraje schvaluje formální změny v: Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvy č. V/MSP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a č. V/DP/SROP/1.1./3/2006 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, P/SROP/1.1./3/2006 dle materiálu RK-17-2006-39, př. 1;Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP, S/SROP/1.1/3/2006 dle materiálu RK-17-2006-39, př. 2;vyhlašuje Výzvu pro předkládání akcí do Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/DP/SROP/1.1./3/2006 s účinností od 31. 5. 2006 dle materiálu RK-17-2006-39, př. 3;Výzvu pro předkládání akcí do Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./3/2006 s účinností od 31. 5. 2006 dle materiálu RK-17-2006-39, př. 4;pověřuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina: administrací grantových schémat v rámci opatření 1.1; zajištěním zveřejnění výzev pro předkládání žádostí do grantových schémat s účinností od 31. 5. 2006.)
Pokyny pro obě kola výzev upravují postupy při provádění výběrových řízení na dodavatele, které vycházejí ze zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 7. 2006 však nabyl účinnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kterým byl zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách zrušen. Dokumentace pro jednotlivá kola výzev musí reflektovat změny v legislativě ČR a výběrová řízení na dodavatele vyhlášená po 1. 7. 2006 musí být vyhlášena podle nových pravidel.
Návrh řešení Gestor GS navrhuje schválit formální změny v Pokynech pro 2. výzvy GS opatření 1.1 SROP dle materilálu RK-22-2006-46, př. 1, a formální změny v Pokynech pro 3. výzvy dle materiálu RK-22-2006-46, př.2 (pasáže, kterých se změny týkají jsou v obou dokumentech vyšeděny). Protože s příjemci podpory, kteří byli doporučeni k podpoře v rámci 2. výzvy v obou GS, jsou již uzavřeny smlouvy, navrhuje gestor schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-46, př. 3, který bude následně uzavřen s příjemci podpory, kteří ke dnešnímu dni nepředložili žádost o platbu a nemají ukončenu realizaci svého projektu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/MSP/SROP/1.1./2/2005 a Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/2/2005 v rámci opatření 1.1 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-46, př. 1;
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/MSP/SROP/1.1./3/2006 a Výzvu k předkládání akcí do grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Č.: V/DP/SROP/1.1/3/2006 v rámci opatření 1.1 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-46, př. 2;
* vzor dodatku smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-46, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 18. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz