Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-61

RK-22-2006-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-22-2006-61
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2006 - účelové dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury a úprava příspěvku na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuI. Dotace ze státního rozpočtu v rámci ISPROFIN
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR byly příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina na úseku kultury pro rok 2006 ze státního rozpočtu ČR poskytnuty tyto účelové dotační tituly:
* Horácké galerii v Novém městě na Moravě z programu 434 313 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podprogram preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, neinvestiční dotace ve výši 90 tis. Kč na realizaci akce "Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí", účelové prostředky jsou určeny na pořízení 5 ks zvlhčovačů a čističů vzduchu, (ISPROFIN 434313 6348, oznámení limitu výdajů na rok 2006 bylo vydáno do této výše);
* Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě z programu 434 313 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podprogram preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, investiční dotace ve výši 48 tis. Kč na realizaci akce "Zvlhčovač ISO/D-b", účelové prostředky jsou určeny na nákup zvlhčovače, (ISPROFIN 434313 6347, oznámení limitu výdajů na rok 2006 bylo vydáno do této výše);
* Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci z programu 434 313 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, podprogram preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, investiční dotace ve výši 61 tis. Kč na realizaci akce "ISO C - b, preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí", účelové prostředky jsou určeny na pořízení klimatizované vitríny, (ISPROFIN 434313 6358, oznámení limitu výdajů na rok 2006 bylo vydáno do této výše).

II. Dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR byly poskytnuty účelové neinvestiční prostředky pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci:
- z programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu "Koutní plachty z Humpolecka, Pelhřimovska a Počátecka";
- z programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A ve výši 40 tis. Kč na realizaci projektu "Dokumentace tradičních řemesel na Pelhřimovsku".

III. Dotace z rozpočtu kraje
Dne 21. 6. 2006 se konal v Horáckém divadle Jihlava, příspěvkové organizaci, slavnostní večer při příležitosti vyhlášení výsledků ankety "Zlatá jeřabina" a předání Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005 prvním třem kulturním počinům kategorii kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví, jehož realizací bylo pověřeno Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace. Náklady spojené s pořádáním slavnostního večera (divadelní představení, režijní náklady) představují částku ve výši 40 tis. Kč. Finanční prostředky určené na úhradu celkových výdajů spojených s 2. ročníkem ankety Zlatá jeřabina jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2006.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit:
- povýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelové dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 279 tis. Kč;
- rozpočtové opatření v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Kultura ve výši 40 tis. Kč;
- změnu závazného ukazatele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě - příspěvku na provoz o částku ve výši 90 tis. Kč;
- změnu závazného ukazatele Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě - investiční dotace o částku ve výši 48 tis. Kč;
- změnu závazného ukazatele Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace - příspěvku na provoz o částku ve výši 80 tis. Kč a investiční dotace o částku ve výši 61 tis. Kč;
- změnu závazného ukazatele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - příspěvku na provoz o částku ve výši 40 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor po projednání s odborem kultury a památkové péče doplnil předložený materiál v souladu s předloženými podklady pro jeho zpracování.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2006 o účelové dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 279 tis. Kč, z toho u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 170 tis. Kč a u položky 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 109 tis. Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku ve výši 170 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (80 tis. Kč) a Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (90 tis. Kč), a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku ve výši 109 tis. Kč s určením pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (48 tis. Kč) a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci (61 tis. Kč);
* v rámci kapitoly Kultura snížení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, položky
5169 - Nákup ostatních služeb o částku 40 tis. Kč při současném zvýšení § 3311 - Divadelní činnost, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvku na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2006 o 90 tis. Kč s určením na realizaci akce "Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí",
* změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2006 o 48 tis. Kč s určením na realizaci akce "Zvlhčovač ISO/D-b";
* změnu závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro rok 2006, a to Příspěvku na provoz o 80 tis. Kč s určením na realizaci projektů "Koutní plachty z Humpolecka, Pelhřimovska a Počátecka" (40 tis. Kč), "Dokumentace tradičních řemesel na Pelhřimovsku" (40 tis. Kč) a Investiční dotace o 61 tis. Kč na realizaci akce "ISO C - b, preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí";
* změnu závazného ukazatele Příspěvku na provoz u Horácké divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2006 o 40 tis. Kč s použitím na úhradu nákladů spojených s realizací slavnostního večera u příležitosti předávání Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací - Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Muzea Vysočiny Pelhřimov, Horáckého divadla Jihlava a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Termín 30. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz