Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-58

RK-22-2006-58.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-22-2006-58
NázevFond Vysočiny - projekt FV 032/118/05
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu "Edice Vysočiny III." byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Městem Velká Bíteš Smlouva o poskytnutí podpory FV 032/118/05 na projekt "Velkobítešská kostelní tvrz" s dobou realizace říjen 2005 - květen 2006. Dne 3.7.2006 byla odboru kultury a památkové péče doručena Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté podpory. Při kontrole předložených kopií prvotních dokladů bylo zjištěno, že úhrada celkových nákladů ve výši 85 000,- Kč byla provedena dne 23. 6. 2006. Tím došlo k porušení ustanovení bodu g) článku V. Základní povinnosti příjemce podpory, kde je uvedeno: "Prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu nebo svými pokladními doklady, přičemž úhrada musí být provedena nejpozději do doby ukončení realizace projektu".
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče po provedené kontrole vyúčtování v souladu s ustanovením článku 6. Metodiky pro garanty "Garant ověří a vyhodnotí údaje týkající se závěrečného vyúčtování podpory z Fondu Vysočiny a kontroluje plnění jednotlivých smluv o poskytnutí podpory. V případě nesrovnalostí mezi uzavřenou smlouvou a realizovaným plněním předkládá garant tyto nesrovnalosti k řešení radě kraje" navrhuje odstoupit od uzavřené Smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 18. 10. 2005.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 032/118/05 uzavřené s městem Velká Bíteš na realizaci projektu "Velkobítešská kostelní tvrz" v rámci grantového programu "Edice Vysočiny III".
Odpovědnost OKPP
Termín 18.7.2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz