Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-38

RK-22-2006-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-22-2006-38
NázevNávrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje
Zpracoval I. Šmídová, J. Homolková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuŠkodní a likvidační skupině byly předloženy k projednání návrhy na vyřazení nepotřebného majetku a projednání pohledávky.
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitele navrhuje vyřazení nefunkčního dlouhodobého drobného majetku v pořizovací hodnotě 18.219 Kč, jedná se o majetek, který je dle odborného posudku nefunkční a jehož oprava je nerentabilní.
Odbor sekretariátu ředitele navrhuje vyřazení a prodej dvou osobních vozidel, která budou nahrazena novými dle realizované zakázky kraje (usnesení č. 0684/15/2006/RK: Rada kraje bere na vědomí rozhodnutí hejtmana kraje o zadání zakázky kraje na dodavatele "Osobní vozidla" uchazeči Auto Vysočina s. r. o., Žižkova 109a, Jihlava.), pořizovací cena vyřazovaných vozidel činí 1.650.189 Kč.

Škodní a likvidační skupina výše uvedené návrhy projednala dne 10.7.2006, zápis z jednání je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu RK-22-2006-38.

Rada kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady kraje Vysočina a jmenovala její členy usnesením č. 1056/29/2004/RK (usnesení č. 1056/29/2004/RK - Rada kraje zřizuje Škodní a likvidační skupinu Rady kraje Vysočina a jmenuje jejího předsedu, místopředsedu a členy a ukládá Škodní a likvidační skupině Rady kraje Vysočina zejména:
- posuzovat před podáním návrhu na upuštění od vymáhání pohledávky, zda pohledávka splňuje podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle Vnitřního předpisu č. 6/03 - Směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů, ve znění dodatků;
- posuzovat škodu způsobenou poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou movitých věcí v majetku kraje Vysočina a předkládat Radě kraje Vysočina stanovisko k řešení navrženému příslušným odborem Krajského úřadu kraje Vysočina;
- dávat stanovisko k odůvodněnému návrhu na vyřazení movitého majetku (nepotřebný, poškozený, zničený, odcizený, ztracený) předkládanému Radě kraje Vysočina
a při svém jednání postupovat přiměřeně podle pravidel daných Čl. 3 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina.).
StanoviskaŠkodní a likvidační skupina projednala návrhy dne 10.7.2006 a doporučila vyřazení majetku dle stanoviska 10/02/2006 a 11/02/2006 a uplatnění náhrady škody dle stanoviska 12/02/2006.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zápis č. 2/2006 z jednání Škodní a likvidační skupiny;
souhlasí
s vyřazením majetku dle materiálu RK-22-2006-38, př. 1;
rozhoduje
* prodeji vozidel reg.zn. 1J4 3896 a reg.zn. 1J6 2777 přes autobazar;
* uplatnění práva na náhradu škody ve výši 3.900 Kč dle materiálu RK-22-2006-38, př. 1.
Odpovědnost OSŘ
Termín 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz