Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-84

RK-22-2006-84.doc  RK-22-2006-84pr1.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíRK-22-2006-84
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina k 30. 6. 2006
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá J. Joneš, P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR v kraji Vysočina získané za podmínek daných zákonem č.18/1997 Sb. (atomový zákon) v platném znění a prováděcí vyhlášky MF ČR č. 461/2005 Sb. za účelem realizace protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech.
Návrh řešení Rozbor je předkládán na základě usnesení rady kraje č.0066/02/2006/RK ze dne 17. 1. 2006 ke schválení státních účelových neinvestičních dotací plynoucích přes rozpočet kraje, poukázaných Ministerstvem financí ČR (MFČR) přímo na jím schválené akce, konkrétně na protiradonová opatření vodovodu Úsobí a rodinných domků Osové 10 a Oslavice 114.
Za 1. pololetí 2006 poskytlo MFČR prostřednictvím kraje účelové neinvestiční dotace na výše uvedené akce v úhrnné výši 1 944 395 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení a navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 o přijaté neinvestiční dotace z MFČR v celkové výši 291 537 Kč. Pro úplnost dodává - za ukončené I. pololetí roku 2006 poskytlo MFČR neinvestiční dotaci prostřednictvím kraje na úhradu nákladů za provedená protiradonová opatření veřejného vodovodu v Obci Úsobí - průtoková dotace ve výši 1 652 858 Kč a rodinných domků Osové 10 a Oslavice 114 - neinvestiční dotace ve výši 291 537 Kč. Obci Úsobí byla ekonomickým odborem tzv.. průtoková účelová neinvestiční dotace bez odkladu zaslána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2006 kapitola Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2006 v celkové výši 291 537 Kč;
* rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2006 dle materiálu RK-22-2006 -84, př. 1 a
ukládá
odboru životního prostředí a odboru ekonomickému důsledně dodržovat právní normy a metodiku Ministerstva financí ČR při poskytování dotace jednotlivým subjektům.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz