Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-56

RK-22-2006-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-22-2006-56
NázevNávrh převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSprávy a údržby silnic kraje Vysočina v minulých letech vytvořily zlepšený hospodářský výsledek a podle platných předpisů, zejména zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtové skladbě územních rozpočtů, jej přidělily fondům (rezervní fond a fond odměn). Zůstatky rezervního fondu a investičního fondu příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina ke dni 30. 6. 2006 jsou uvedeny v následující tabulce v tis. Kč.Rezervní fond
Investiční fond
SÚS Havlíčkův Brod
2 359
537
SÚS Jihlava
3 227
1 648
SÚS Pelhřimov
2 610
717
SÚS Třebíč
349
822
SÚS Žďár n. Sáz.
2 817
2 730


Rezervní fond používají příspěvkové organizace především k dalšímu rozvoji své činnosti, k časovému překlenutí mezi výnosy a náklady, případně k úhradě své ztráty za předchozí léta a k úhradě sankcí. V důsledku vytvoření zlepšeného hospodářského výsledku v minulých letech byl vytvořen kladný zůstatek rezervního fondu u všech Správ a údržeb silnic kraje Vysočina.
Investiční fond se používá u příspěvkových organizací především k úhradě investičních výdajů. Jeho zdrojem jsou zejména: odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, investiční dotace zřizovatele, výnosy z prodeje hmotného a nehmotného majetku a převody z rezervního fondu ve výši schválené zřizovatelem. Zůstatek investičního fondu vytvořený v účetním (kalendářním) roce je u jednotlivých SÚS v souladu s finančním plánem v průběhu roku čerpán a spotřebován na pořízení investic. Investiční fond, vytvářený odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, v důsledku nárůstu cen strojů, zařízení a stavebních prací nepostačuje k pokrytí mimořádných potřeb pořízení dlouhodobého majetku nad rámec prosté reprodukce. Z tohoto důvodu žádá odbor dopravy a silničního hospodářství radu kraje v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o souhlas k použití rezervního fondu jednotlivých správ a údržeb silnic k posílení investičního fondu.
Návrh řešení V průběhu zimního období 2005 - 2006 a v prvním pololetí roku 2006 se u příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina projevila mimořádná potřeba pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro zabezpečení zimní a letní údržby silnic II. a III. tříd kraje Vysočina nad rámec schváleného finančního a provozního plánu pro rok 2006. Vzhledem k tomu, že Správy a údržby silnic kraje Vysočina nemají pro pokrytí této potřeby potřebné zdroje z vlastního investičního fondu, navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství provést u jednotlivých Správ a údržeb silnic kraje Vysočina převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu. Jednotlivé SÚS navrhly plánované mimořádné pořízení strojů, zařízení a stavebních úprav a tomu odpovídající výši potřebných finančních prostředků podle následujícího přehledu.

SÚS Havlíčkův Brod 2 355 tis. Kč (finišer ke kladení živičných vrstev
vozovek)
SÚS Jihlava 2 650 tis.Kč (ledořez, dodávkové vozidlo, oprava
střechy dílen v Jihlavě, oprava kotelny
v Jihlavě)
SÚS Pelhřimov 2 330 tis.Kč (rypadlo, modernizace radiové sítě)
SÚS Třebíč 185 tis. Kč (travní sekačka)

SÚS Žďár n. Sáz. 2 400 tis. Kč (tandemový vál, vlek pro přepravu válu,
nástavba chemického sypače, radlice
na sníh, inertní sypač vozovek)


Při porovnání zůstatků rezervního a investičního fondu s navrhovaným převodem z rezervního do investičního fondu u jednotlivých Správ a údržeb silnic Kraje Vysočina navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství ponechat v rezervním fondu jednotlivých organizací 11 - 18 % zůstatku vykázaného k 30. 6. 2006 s výjimkou SÚS Třebíč, kde zůstatek rezervního fondu je řádově nižší ve srovnání s ostatními SÚS. Tento zůstatek se jeví jako postačující vzhledem k tomu, že podle výhledu vykáží Správy a údržby silnic za rok 2006 kladný výsledek hospodaření a rezervní fond bude z tohoto výsledku doplněn. Zároveň odbor dopravy a silničního hospodaření nedoporučuje snížit rezervní fond pod tuto hranici z toho důvodu, aby zůstala rezerva pro případné mimořádné případy (překlenutí období mezi výnosy a náklady, mimořádné náklady, sankce apod.). Návrh převodu z rezervního do investičního fondu podle jednotlivých Správ a údržeb kraje Vysočina a návrh upravený odborem dopravy a silničního hospodářství v tis. Kč vyjadřuje následující tabulka.


SÚS
Zůstatek
k 30. 6.
Návrh SÚS na převod
tis. Kč %
Návrh ODSH na převod
tis. Kč %
Návrh zůstatku
SÚS ODSH
Havl. Brod
2 359
2 355
99,8
2 100
89,0
4
259
Jihlava
3 227
2 650
82,1
2 650
82,1
577
577
Pelhřimov
2 610
2 330
89,3
2 330
89,3
280
280
Třebíč
349
185
53,0
185
53,0
164
164
Žďár n. S.
2 817
2 400
85,2
2 400
85,2
417
417
StanoviskaEkonomický odbor doporučuje radě kraje vydat souhlas k převodu prostředků z rezervního fondu do investičního fondu podle varianty b), tj. dle návrhu odboru dopravy a silničního hospodářství. Důvody pro toto rozhodnutí jsou věcně komentovány odborem dopravy a silničního hospodářství ve shora uvedeném návrhu řešení.
Odbor majetkový nemá námitek k předloženému návrhu převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu. V souvislosti s připravovanou reorganizací SÚS kraje Vysočina doporučuje odbor majetkový ověřit nezbytnost nákupu strojního vybavení dle návrhu jednotlivých SÚS v roce 2006 a možnosti odpočtu DPH při nákupu tohoto strojního vybavení v roce 2007 po provedené reorganizaci SÚS kraje Vysočina a založení akciové společnosti.
Návrh usneseníVarianta a)
Rada kraje
souhlasí
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina na pokrytí mimořádných potřeb pořízení dlouhodobého majetku ve výši :
* SÚS Havlíčkův Brod 2 355 tis. Kč;
* SÚS Jihlava 2 650 tis. Kč;
* SÚS Pelhřimov 2 330 tis. Kč;
* SÚS Třebíč 185 tis. Kč;
* SÚS Žďár n. Sáz. 2 400 tis. Kč;

Varianta b)
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina na pokrytí mimořádných potřeb pořízení dlouhodobého majetku ve výši :
* SÚS Havlíčkův Brod 2 100 tis. Kč;
* SÚS Jihlava 2 650 tis. Kč;
* SÚS Pelhřimov 2 330 tis. Kč;
* SÚS Třebíč 185 tis. Kč;
* SÚS Žďár n. Sáz. 2 400 tis. Kč;
schvaluje
změnu investičního plánu na rok 2006 u SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Jihlava, SÚS Pelhřimov, SÚS Třebíč a SÚS Žďár n. Sázavou dle varianty a), varianty b).
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz