Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-43

RK-22-2006-43.doc  RK-22-2006-43pr1.doc  RK-22-2006-43pr2.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-22-2006-43
NázevÚprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantové schéma v rámci opatření 4.1.2 SROP
Zpracoval L. Oháňková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen "zastupitelstvo") schválilo dne 22. 7. 2005 usnesením č. 0332/05/2005/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 1; Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 2 a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů (Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-05-2005-23, př. 1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2005-23, př. 2.)) Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2./2005 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP (dále jen "Pokyny") a Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci Grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "Směrnice").
Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen "zastupitelstvo") schválilo dne 28. 3. 2006 usnesením č. 0127/02/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 1; Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina (S/SROP/4.1.2/3/2006) upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 2, a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory (P/SROP/4.1.2/3/2006) grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-02-2006-48, př.1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 2.) Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP (dále jen "Pokyny") a Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci Grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "Směrnice").
Zapracované změny byly projednány na jednání Rady kraje Vysočina dne 4. 4. 2006 schváleny usnesením č. 0466/10/2006 (Rada kraje schvaluje formální úpravy Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-10-2006-35, př. 2A; formální úpravu Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci Grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-10-2006-35, př. 2B; vyhlašuje Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-10-2006-35, př. 3 s účinností od 5. 4. 2006.).

Pokyny pro obě kola výzev upravují postupy při provádění výběrových řízení na dodavatele, které vycházejí ze zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 7. 2006 však nabyl účinnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kterým byl zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách zrušen. Dokumentace pro jednotlivá kola výzev musí reflektovat změny v legislativě ČR a výběrová řízení na dodavatele vyhlášená po 1. 7. 2006 musí být vyhlášena podle nových pravidel.
Návrh řešení Gestor GS navrhuje schválit formální změny v Pokynech pro 2. výzvu dle materilálu RK-22-2006-43, př. 1 a formální změny v Pokynech pro 3. výzvu dle materiálu RK-22-2006-43, př. 2 (pasáže, kterých se změny týkají jsou v obou dokumentech vyšeděny). Protože s příjemci podpory, kteří byli doporučeni k podpoře v rámci 2. výzvy 4.1.2, jsou již uzavřeny smlouvy, navrhuje gestor schválit vzor dodatku Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-43, př. 3, který bude následně uzavřen s příjemci podpory.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci opatření 4.1.2 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-43, př. 1;
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-43, př. 2;
* vzor dodatku smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-43, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 18. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz