Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-74

RK-22-2006-74.doc  RK-22-2006-74pr1.pdf
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-22-2006-74
NázevPodání žádosti o dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007 na Ministerstvo práce a sociálních věcí a příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Zpracoval A. Řehořová, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDotační řízení pro rok 2007:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV") vyhlásilo výběrové dotační řízení pro rok 2007 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Dotační řízení je rozděleno do dvou podprogramů - Program podpory A je určen pro podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter; Program podpory B se týká sociálních služeb s celostátní či nadregionální úrovní.
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup a kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2007 jsou uvedeny v Metodice MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen "metodika"), která je uvedena v materiálu RK-22-2006-74, př. 1. Metodika již zavádí postup upravený v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten vstoupí v účinnost od 1. 1. 2007 a pro financování provozu sociálních služeb již bude od tohoto data závazný. Přípravná fáze však probíhá ještě před jeho účinností.
O dotaci pro rok 2007 mohou podle této metodiky žádat pouze právnické nebo fyzické osoby, které před dnem nabytí účinnosti zákona o sociálních službách, poskytují služby sociální péče nebo sociální služby podle dosavadních právních předpisů a které zároveň čerpaly dotaci ze státního rozpočtu či rozpočtu kraje a obce, a to do doby podání žádosti. Tento dotační systém se nyní vztahuje kromě nestátních neziskových organizací také na příspěvkové organizace kraje i na obce a jejich příspěvkové organizace. Již nebude vyplácena dotace kraji na zřizovatelskou působnost v sociálních službách a dotace, které dostávají obce ze státního rozpočtu na lůžko v domovech důchodců a v ústavech sociální péče.
Pro program podpory A se dotace ze státního rozpočtu poskytuje na základě souhrnné žádosti o poskytnutí dotace, kterou předkládá krajský úřad a která zahrnuje požadavky poskytovatelů sociálních služeb na dotaci, kteří poskytují sociální služby na území kraje. Tato žádost rovněž obsahuje vyjádření krajského úřadu o výši podpory příslušné sociální služby dle metodiky MPSV.
MPSV z důvodu jednotného postupu krajských úřadů při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb stanovilo Zásady hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb podaných v rámci programu podpory A. Krajský úřad by měl provést hodnocení žádostí v souladu s těmito zásadami.
Poskytovatelé sociálních služeb budou tedy podávat žádost o dotaci příslušnému krajskému úřadu, na jehož území jsou služby poskytovány. Žádost musí být předložena v písemné i elektronické podobě na předepsaném formuláři nejpozději do 31. srpna 2006. Příspěvkové organizace zřizované a provozované krajem podávají žádost o dotaci kraji/krajskému úřadu, který je zřizuje.
V žádostech se mimo jiné uvádí i údaj o předpokládané dotaci kraje v roce 2007 a to v době, kdy ještě není projednáván rozpočet kraje a ze strany kraje nebyly dotace přislíbeny. V žádostech, které byly v dřívějších letech podávány přímo ministerstvu, žadatelé zpravidla uváděli údaj o výši dotaci naposledy schválené krajem. Při stávající podobě metodiky MPSV bude asi obtížné zabránit tomu, aby žadatelé do žádostí uváděli v údajích o dotaci z rozpočtu kraje výši dotace přidělenou v roce 2006. Pokud tyto částky žadatelé uvedou, bude se jednat o předpoklad žadatele uvedený s vědomím, že rozpočet kraje ani dotace pro rok 2007 nebyly schváleny. V souvislosti s touto problematikou odbor sociálních věcí a zdravotnictví požádal odbor ministerstvo o doporučení postupu.
Krajský úřad bude tedy provádět sběr žádostí od všech poskytovatelů sociálních služeb na území kraje (nestátních neziskových organizací, obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcí, kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem, fyzických osob).
Souhrnnou žádost podává krajský úřad na MPSV do 30. října 2006. MPSV projedná přijatou souhrnnou žádost o dotaci s příslušným krajským úřadem.
MPSV stanoví výši dotace v úhrnu za jednotlivé kraje na rok 2007 na základě posouzení souhrnné žádosti o poskytnutí dotace a na základě celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném ukazateli pro rok 2007.
Souhrnné žádosti o poskytnutá dotace projednává a posuzuje dotační komise MPSV ČR a navrhuje výši dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.
Předběžné výsledky dotačního řízení budou zveřejněny nejpozději do konce prosince 2006. O výsledcích vyrozumí MPSV písemně příslušný krajský úřad. Žadatel - poskytovatel sociální služby je o výsledku dotačního řízení vyrozuměn písemně odborem sociálních služeb MPSV.
Dotace ze státního rozpočtu se bude poskytovatelům sociálních služeb na místní a regionální úrovni vyplácet prostřednictvím rozpočtu kraje a bude poskytována čtvrtletně.
V současné době odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje informování poskytovatelů sociálních služeb o výše uvedených změnách v přiznávání dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím tisku, webových stránek i přímou komunikací elektronickou poštou nebo telefonem.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb:
Metodika mimo jiné stanoví, že při tomto posuzování postupuje krajský úřad v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. V případě, že tento plán rozvoje sociálních služeb kraje není zpracován, popíše krajský úřad v žádosti, jak bylo při stanovení návrhu výše dotací přihlíženo k místním či regionálním potřebám z hlediska dostupnosti pro uživatele služeb.
Kromě toho nedávno schválený zákon o sociálních službách krajům přímo ukládá zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, zatímco obcím povinnost strategického plánování neukládá. Počítá však s tím, že krajské plány budou podkladem nejen pro dotační politiku na krajské úrovni, ale i na celostátní úrovni. Znamená to tedy, že práci na střednědobém plánu musí kraj do budoucna věnovat značnou pozornost.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb zpracovává kraj podle zákona ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů a uživatelů. Ze zákona musí obsahovat ekonomickou analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jeho finančního zajištění.
V kraji Vysočina je realizován projekt "Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina", ze kterého bude možno využít při zpracování žádosti výstupy týkající se analýzy poskytovatelů. V době předkládání souhrnné žádosti o dotace kraje, k níž by měl být plán přiložen, ještě nebude proces komunitního plánování v obcích zapojených do projektu ukončen. Proto nebude možné při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb použít kompletní výstupy z komunitního plánování obcí. Ty budou využity při jeho aktualizaci. U obcí, které již mají zpracovány komunitní plány sociálních služeb (Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč), budou použity cíle a priority těchto plánů.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb by měl být strukturován na:
a) analytickou část
- analýzu poskytovatelů (zdroj "Komunitního plánování sociálních služeb v kraji Vysočina")
- demografické údaje o kraji (zdroj datový sklad kraje)
- SWOT analýza (zdroj Program rozvoje kraje)
- stanoviska obcí k potřebnosti konkrétních služeb (kde je to možné, podložené komunitním plánem)
- analýza finančních zdrojů

b) strategická část
- stanovení cílů a priorit (dosažení rovnoměrné dostupnosti základní sítě sociálních služeb, optimalizace a specializace služeb)
- popis procesu aktualizace plánu (především doplnění o analýzu uživatelů)
- postup financování z úrovně kraje


Složení pracovní skupiny:
Komisí sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina bylo doporučeno následující složení pracovní skupiny pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb:
3 zástupci uživatelů: 1 zdravotně postižený
1 senior
1 rodič postiženého dítěte
3 zástupců poskytovatelů: 2 zástupci nestátních neziskových organizací
1zástupce příspěvkové organizace (bude oslovena Asociace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina)
4 zástupci zadavatelů: 2 zástupci kraje Vysočina
2 zástupci obcí
Návrh řešení Odbor sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje radě kraje, aby vzala na vědomí informaci o souvisejících procesech, kterými jsou dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí a příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Dále doporučujeme, aby rada kraje schválila složení pracovní skupiny pro jeho přípravu, jak je výše uvedeno.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o financování poskytovatelů sociálních služeb na místní a regionální úrovni
a o přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb dle materiálu RK-22-2006-74 a materiálu RK-22-2006-74, př. 1 a
schvaluje
složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb dle materiálu RK-22-2006-74.
Odpovědnost OSVZ
Termín 31. 10. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz