Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-41

RK-22-2006-41.doc  RK-22-2006-41pr1.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-22-2006-41
NázevČestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za první etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
Zpracoval O. Popelová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje v rámci opatření SROP 3.3 projekt Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. Do 31. 7. 2006 podá kraj Vysočina žádost o proplacení 1. etapy tohoto projektu. Součástí žádosti o proplacení financí musí být i čestné prohlášení kraje Vysočina, že není dlužníkem vůči státním fondům a jiným státním institucím a že všechny výdaje akce byly podpořeny pouze ze zdrojů Strukturálních fondů a krajského rozpočtu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") sestavil čestné prohlášení k žádosti o platbu za 1. etapu výše uvedeného projektu (viz příloha RK-22-2006-41, př. 1). Prověření bezdlužnosti kraje Vysočina vůči státním fondům a ostatním státním institucím provedl Ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu kraje Vysočina.
Prověření skutečnosti, že projekt je podpořen pouze ze zdrojů Strukturálních fondů a kraje Vysočina, provedl ORR na základě uskutečněných výdajů projektu a zdrojů jejich krytí.
ORR navrhuje radě kraje prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-22-2006-41, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor konstatuje, že podle účetní evidence kraje nemá kraj Vysočina ke dni 11. 7. 2006 žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a ostatním státním institucím a státním fondům.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje,
( že kraj Vysočina má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů (případně Fondu soudržnosti) vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují dle materiálu RK-22-2006-41, př. 1;
* že projekt Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina, reg. č. CZ.04.1.05/3.3.00.1/2217, realizovaný v rámci opatření 3.3 SROP je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v Rozhodnutí o financování projektu dle materiálu RK-22-2006-4, př. 1
Odpovědnost ORR
Termín 25. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz