Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-11

RK-22-2006-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-22-2006-11
NázevPronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i Smlouvu o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Jihlava a Nemocnicí Nové Město na Moravě (jako nájemcem). Předmět pronájmu tvoří budovy, stavby a pozemky, se kterými byla příslušná hospodařit výše uvedená příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2002 a které dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje ....., ve znění pozdějších předpisů přešly do vlastnictví kraje Vysočina, vyjma nemovitostí a jejich částí které nájemce nepotřebuje k dosažení hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti dle zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem kraje Vysočina. Současně se smlouvou o nájmu nemovitostí RK schválila Příkazní smlouvu mezi krajem Vysočina (jako příkazcem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Jihlava a Nemocnicí Nové Město na Moravě (jako příkazníkem). Příkazní smlouvou je zajištěna správa bytového fondu, se kterým byla příslušná hospodařit výše uvedená příspěvková organizace ke dni 31. 12. 2002 a který dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje ....., ve znění pozdějších předpisů přešel do vlastnictví kraje Vysočina, včetně efektivního využití a správy pronajatého majetku, který příkazník dle smlouvy o pronájmu nemovitostí nepotřebuje ke své činnosti. Příkazník je oprávněn uzavřít smlouvu o pronájmu nebo výpůjčce nemovitého majetku na dobu 90 a více dnů pouze za souhlasu příkazce, kterým dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je Rada kraje Vysočina. O udělení souhlasu požádaly:
Nemocnice Jihlava
- pronájem nebytových prostor o výměře 8,5 m2 (jedná se o část chodby) v 5. nadzemním podlaží budovy gynekologicko-porodnického pavilonu v areálu Nemocnice Jihlava, postaveném na parcele č. 4380/44 v obci a katastrálním území Jihlava, za účelem prodeje kojeneckých potřeb. Nájemce Radek Matějíček - Veronika, Jihlava, IČ 49406582. Nájemní vztah navržen na dobu neurčitou, s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné navrženo ve výši 1.000,- Kč/ měsíc.
Nemocnice Nové Město na Moravě
- pronájem bytu 1+1kk, I. kategorie v bytovém objektu Žďárská č.p. 990/2, Nové Město na Moravě, nájemce MUDr. Barbora Strakošová, nájemní smlouva navržena na dobu určitou do 31. 7. 2007, regulované nájemné
- pronájem bytu 1+1, I. kategorie v bytovém objektu Sněžné č.p. 206/2, nájemce Miloslava Matoušková, nájemní smlouva navržena na dobu určitou do 30. 6. 2007, regulované nájemné.
Návrh řešení Dle § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění je mimo jiné radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Záměr kraje pronajmout nemovitý majetek vyjma bytů na dobu delší než 90 dnů byl zveřejněn úřední desce od 25. 5. 2006 do 26. 6. 2006 před rozhodnutím v radě kraje. Navrhuje se uzavřít nájemní smlouvy s nájemcem Radek Matějíček - Veronika, Jihlava, IČ 49406582, MUDr. Barbora Strakošová, Miloslava Matoušková, na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-22-2006-11.
StanoviskaOdbor sociálních věcí a zdravotnictví nemá námitek k uzavření nájemních smluv dle materiálu RK-22-2006-11.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy s nájemcem Radek Matějíček - Veronika, Jihlava, IČ 49406582, MUDr. Barbora Strakošová, Miloslava Matoušková, na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-22-2006-11.
Odpovědnost odbor majetkový, ředitel Nemocnice Jihlava příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace
Termín do 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz