Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-36

RK-22-2006-36.doc  RK-22-2006-36pr1.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-22-2006-36
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční dotace u Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDne 6. 2. 2006 byla pracovníky Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina územní odbor Havlíčkův Brod provedena požární kontrola objektu Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 (dále škola) dle § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 45 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru u právnických a podnikajících fyzických osob. Z této kontroly byl odboru školství, mládeže a sportu předložen zápis č. j. HSJI-21-15/2-PP-2006, který popisuje nedostatky na chráněných únikových cestách (požární uzávěry otvorů) v objektu školy. Pro odstranění těchto závad byla uložena škole lhůta do 1. 4. 2006, na základě její žádosti byl termín posunut do 31. 8. 2006.
Škola za účelem odstranění závad vyzvala Stavos HB, s.r.o. Havlíčkův Brod o zpracování popisu prací, které jsou v příloze č. 1 materiálu RK-22-2006-36 a současně byl zpracován stavební rozpočet na provedení těchto prací. Celkové náklady s DPH činí 147 tis. Kč, (včetně případné potřeby nových samozavíračů dveří) a jedná se o náklady investičního charakteru. Nové osazení zárubní a požárních dveří dle současných požadavků, se stavebním kováním a zavírači dveří podporuje rovněž školou předložený posudek, zpracovaný autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb z projektového ateliéru Stavotherm Havlíčkův Brod.
Spolu s výše uváděnými doklady byla školou předložena žádost o poskytnutí finančních prostředků na pokrytí uvedených nákladů. Popsaný stav a použití peněžních fondů školy dokladuje, že škola nemá finanční prostředky na vyřešení jí uložené povinnosti a proto žádá svého zřizovatele o finanční krytí závad v budově školy. Vzhledem k charakteru prací budou tyto práce provedeny v době prázdnin, tj. v měsíci srpnu.
Návrh řešení Navrhuje se zvýšit rozpočet kapitoly Školství o částku 147 tis. Kč a toto navýšení krýt z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Současně se navrhuje zvýšit závazný ukazatel investiční dotace pro Havlíčkovo gymnázium Havlíčkův Brod o částku 147 tis. Kč.

Stav a použití peněžních fondů školy schválených usnesením 0299/07/2006/RK dne
7. 3. 2006:
Stav investičního fondu (dále IF) k 1. 1. 2006 je 15 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF
483 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 498 tis. Kč
(a to oprava rozvodů v laboratoři biologie 136 tis. Kč, modernizace laboratoře biologie 70 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 292 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 0 tis. Kč.
Stav rezervního fondu (dále RF) k 1. 1. 2006 je 29 tis. Kč. Předpokládaná tvorba RF
1 tis. Kč. Použití celkem 30 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 0 tis. Kč.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 17 482 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení kapitoly Školství, § 3121 Gymnázia, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 147 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Havlíčkovo gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 147 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 o částku 147 tis. Kč za účelem odstranění požárních závad v objektu školy dle materiálu RK-22-2006-36, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod
Termín 31. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz