Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-68

RK-22-2006-68.doc  RK-22-2006-68pr1.doc  RK-22-2006-68pr2.doc  RK-22-2006-68pr3.doc  RK-22-2006-68pr4.doc  RK-22-2006-68pr5.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-22-2006-68
NázevDodatky organizačních řádů nemocnic a organizační řád Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuA) V příspěvkových organizacích kraje Vysočina se vnitřní uspořádání řídí organizačním řádem, který na základě zřizovací listiny vydává zřizovatel na návrh ředitele. V organizačním řádu je stanoven systém řízení - dělba řídících a realizačních pravomocí - jednotlivých článků organizace. Nedílnou součástí organizačního řádu je organizační schéma, ve kterém jsou zachyceny vztahy jednotlivých funkcí, činností a pravomocí. Organizační řád musí být trvale použitelným vnitroorganizačním předpisem a proto dle aktuálních potřeb nemocnice prochází neustálým vývojem.
V zájmu upřesnění a sjednocení výkladu vymezení pravomocí ředitele příslušného zdravotnického zařízení, příspěvkové organizace, předkládáme návrh na doplnění závěrečných ustanovení organizačních řádů některých zdravotnických zařízení, které byly vydány v předchozích letech tak, aby výklad v této záležitosti nepřipouštěl rozdílnosti.

B) O vydání Organizačního řádu požádala příspěvková organizace Dětské centrum Jihlava.
Návrh řešení A) Na základě stanoviska Oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, ze dne 9. 5. 2006 cit.:
"Schvalování změn organizačních řádů nemocnic je zřizovacími listinami těchto nemocnic vyhrazeno zřizovateli, jehož funkci vykonává v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
Vzhledem ke shora uvedenému je vyloučeno, aby pravomoc rady kraje schvalovat změny organizačního řádu nemocnic byla rozdělena mezi radu kraje a ředitele příslušných nemocnic.
Ke změně této situace by mohlo dojít pouze změnou příslušných ustanovení zřizovacích listin.
Změny Organizačních řádů nelze provádět se zpětnou účinností.",

navrhujeme následující změny:

* Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, vydaný Radou kraje Vysočina dne 11. 11. 2003 usnesením č. 1215/37/2003 ve znění dodatku č. 1 vydaným dne 12. 7. 2005 usnesením 0939/23/2005/RK a ve znění dodatku č. 2 vydaným dne 9. 5. 2006 usnesením 0690/15/2006/RK, v čl. III Závěrečná ustanovení bod 4. se mění dodatkem č. 3 dle materiálu RK-22-2006-68, př. 1
* Organizační řád Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, vydaný Radou kraje Vysočina dne 21. 6. 2005 usnesením č. 0873/22/2005/RK v čl. III Závěrečná ustanovení bod 4. se mění dodatkem č. 1 dle materiálu RK-22-2006-68, př. 2
* Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vydaný Radou kraje Vysočina dne 21. 6. 2005 usnesením č. 0873/22/2005/RK ve znění dodatku č. 2 vydaným dne 9. 5. 2006 usnesením 0690/15/2006/RK, v čl. III Závěrečná ustanovení bod 4. se mění dodatkem č. 3 dle materiálu RK-22-2006-68, př. 3
* Organizační řád Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, vydaný Radou kraje Vysočina dne 21. 6. 2005 usnesením č. 0873/22/2005/RK ve znění aktualizace č. 2 a aktualizace č. 3 vydané dne 9. 5. 2006 usnesením 0690/15/2006/RK, v čl. III Závěrečná ustanovení bod 4. se mění dodatkem č. 1 dle materiálu RK-22-2006-68, př. 4.

Změny spočívají v následujícím a pro všechny jmenované příspěvkové organizace společném ustanovení:

"Čl. III
Závěrečná ustanovení
4. Změny organizačního řádu navrhuje ředitel organizace a vydává zřizovatel - Rada kraje Vysočina. Organizační schéma včetně stanovení oddělení poskytujících zdravotní péči jsou nedílnou součástí organizačního řádu a spadají do schvalovacích kompetencí zřizovatele. Organizační řád lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
Vnitřní organizační uspořádání jednotlivých pracovišť dle organizačního schéma schvaluje ředitel organizace."

B)
* Dále navrhujeme vydat Organizační řád Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 5, který je navržen ve standardní formě.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
* Organizační řád - dodatek č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 1;
* Organizační řád - dodatek č. 1 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 2;
* Organizační řád - dodatek č. 3 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 3;
* Organizační řád - dodatek č. 1 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2006-68, př. 4;
* Organizační řád Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-22-2006-68, př. 5.
Odpovědnost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociáln
Termín 31. 9. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz