Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-20

RK-22-2006-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-22-2006-20
NázevPřijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 mimo jiné pozemek par. č. 2158 v k. ú. a obci Třebíč. Tento pozemek je využíván jako parkoviště před areálem SÚS Třebíč. Tento pozemek je kratší, než je šířka oploceného areálu SÚS Třebíč. Parkoviště dále pokračuje na pozemcích par. č. 2155/1 o výměře 51 m2 a par. č. 2156 o výměře 534 m2. Oba tyto pozemky jsou uvedeny na LV 10001 pro Město Třebíč. V současné době využívají návštěvníci SÚS Třebíč k zaparkování svých vozidel jak pozemek ve vlastnictví kraje, tak i pozemky ve vlastnictví města Třebíč, protože jejich hranice nejsou nijak viditelně označeny a jejich plocha tvoří logické pokračování parkoviště.
Na kraj Vysočinu se obrátila SÚS Třebíč se žádostí o získání pozemku par. č. 2155/1 a části pozemku par. č. 2156 tak, aby jejich scelením vznikl pozemek v šířce areálu SÚS Třebíč a bylo tak zamezeno parkování vozidel návštěvníků SÚS na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví kraje.
Rada kraje schválila svým usnesením 0510/15/2004/RK ze dne 27. 4. 2004 podání žádosti o bezúplatný převod pozemku par. č. 2155/1 a části pozemku par. č. 2156, oba v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina. Zastupitelstvo města Třebíč rozhodlo darovat požadované pozemky do vlastnictví Vysočiny dne 8. 7. 2004.
Geometrickým plánem byl z pozemku par. č. 2156 - zahrada o výměře 534 m2 oddělen díl "c" o výměře 147 m2. Tento díl bude spolu s pozemkem par. č. 2155/1 - zahrada o výměře 51 m2 bezúplatně předmětem bezúplatného převodu z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový souhlasí s názorem SÚS Třebíč a po souhlasu rady kraje, vyjádřeném usnesením č. 0510/15/2004/RK ze dne 27. 4. 2004 nechal vypracovat oddělovací GP a požádal město Třebíč o bezúplatný převod dílu "c" pozemku par. č. 2156 - zahrada o výměře 147 m2 vytvořeného tímto GP a pozemku par. č. 2155 - zahrada o výměře 51 m2, oba v k. ú. a obci Třebíč, do vlastnictví kraje Vysočina.
Odbor majetkový navrhuje uzavřít darovací smlouvu, kterou přejde do vlastnictví kraje Vysočina pozemek par. č. 2155/1 - zahrada a díl "c" pozemku par. č. 2156 - zahrada, oba v k. ú. a obci Třebíč.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o přijetí daru předmětných pozemků. Pozemky budou svěřeny do správy příspěvkové organizace.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství vyjádřil souhlas s převodem 21. 4. 2004.
Zastupitelsvo města Třebíč rozhodlo darovat uvedené pozemky 8. 7. 2004.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout dar nemovitého majetku - pozemku par. č. 2155/1 - zahrada o výměře 51 m2 a geometrickým plánem č. 4063-765/2005 vytvořený díl "c" pozemku par. č. 2156 - zahrada o výměře 147 m2 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 26. 9. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz