Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-75

RK-22-2006-75.doc  RK-22-2006-75pr1.xls  RK-22-2006-75pr1upr1.xls  RK-22-2006-75pr2.tif  RK-22-2006-75pr3.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-22-2006-75
NázevNávrh na poskytnutí darů
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuKrajská komise pro hodnocení obcí krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 vyhlásila výsledky za kraj Vysočina. Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života
v obci. Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR
a Ministerstvo pro místní rozvoj.
Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se celkem přihlásilo 43 obcí z kraje Vysočina (8 -okres Pelhřimov, 8 - okres Jihlava, 11 - okres Třebíč, 9 - okres Žďár nad Sázavou, 7 - okres Havlíčkův Brod), což je nejvíce ze všech krajů České republiky. Krajská komise určila vítěze - obec Mladoňovice okr. Třebíč (viz přílohu 2 tohoto materiálu), která postoupí do celostátního kola a jejíž finanční i věcné ocenění, jako poděkování kraje Vysočina, schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání 6/2006 usnesením č. 0348/06/2006/ZK. Dále byla udělena obcím následující ocenění:

* Modrou stuhu za společenský život uděluje komise obci Horní Krupá (okres Havlíčkův Brod).
* Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise obci Nová Ves u Nového Města na Moravě (okres Žďár nad Sázavou).
* Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí uděluje komise obci Kaliště (okres Pelhřimov).
* Diplom za vzorné vedení kroniky uděluje komise obci Bohuňov (okres Žďár nad Sázavou).
* Diplom za vzorné vedení obecní knihovny uděluje komise obci Myslibořice (okres Třebíč).
* Diplom za rozvíjení lidových tradic uděluje komise obci Jinošov (okres Třebíč).

Krajská komise též rozhodla o udělení následujících čestných uznání (bez nároků na finanční ohodnocení) těmto obcím:

* Čestné uznání za příkladnou péči o rozvoj obce uděluje komise obci Kralice nad Oslavou (okres Třebíč).
* Čestné uznání za udržování veřejných prostranství a kvality života v obci uděluje komise obci Studenec (okres Třebíč).
* Čestné uznání za podporu využívání volného času mládeže uděluje komise obci Nové Syrovice (okres Třebíč).
* Čestné uznání za rozvoj společenského života uděluje komise obci Hodice (okres Jihlava).
* Čestné uznání za příkladnou péči o rozvoj obce uděluje komise obci Jiřice (okres Pelhřimov).
* Čestné uznání za využívání obnovitelných zdrojů energie uděluje komise obci Hořepník (okres Pelhřimov).
* Čestné uznání za udržování veřejných prostranství a kvality života v obci uděluje komise obci Veselý Žďár (okres Havlíčkův Brod).
* Čestné uznání za záchranu odkazu předků uděluje komise obci Pohleď (okres Havlíčkův Brod).
Návrh řešení Obce oceněné v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 věnují velkou pozornost rozvoji venkova. Soutěž má smysl nejen pro ocenění rozsáhlé činnosti obecních zastupitelstev a občanských aktivit, ale také jako účinný propagátor venkova, jako slušně vedená lobby ve prospěch podmínek života na venkově, jako veřejný projev všeho toho, čím venkov přispívá k budování naší vlasti. Proto se patří poděkovat všem obcím, které se zúčastnily soutěže. Přispěly k závažnosti soutěže a k zápasu o postavení venkova v kraji.
Na základě výše zmíněného navrhujeme radě kraje ke schválení finanční dar a drobné věcné dary oceněným obcím dle přílohy 1 tohoto materiálu. S poskytnutím darů vítězům krajského kola soutěže Vesnice roku 2006 bylo počítáno při sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 v kapitole Zastupitelstvo. Vzor darovací smlouvy na poskytnutí finančního a věcného daru je obsahem přílohy 3 tohoto materiálu.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje doporučuje odměnit úspěšné obce v rámci soutěže Vesnice roku 2006 a to jako podporu příkladů dobré praxe při obnově venkova. Ze strany obcí je o soutěž každoročně projevován velký zájem a je dobré, aby i nadále iniciativy aktivních obcí byly oceňovány.

Odbor ekonomický
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívajícím ve snížení § 6113, položky 5194 (věcné dary) o celkovou částku 243 000,- Kč při současném povýšení § 3636, položky 5321 finanční dary o částku 215 000,- Kč a položky 5194 věcné dary o částku 18 000,- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dary obcím Horní Krupá, okr. Havlíčkův Brod, Nová Ves u Nového Města na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou, Kaliště okr. Pelhřimov, Bohuňov okr. Žďár nad Sázavou, Myslibořice okr. Třebíč a Jinošov okr. Třebíč ve výši a struktuře dle materiálu RK-22-2006-75, př. 1 a
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - snížení § 6113, položka 5194 o 243 000,- Kč při současném zvýšení § 3636, položky 5321 o 215 000,- Kč a položky 5194 o 18 000,- Kč na poskytnutí darů obcím oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2006.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 2. 9. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz