Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-33

RK-22-2006-33.doc  RK-22-2006-33pr1.doc  RK-22-2006-33pr2.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-22-2006-33
NázevSouhlas s uzavřením nájemní smlouvy Střední průmyslové školy Třebíč
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina". Příspěvkové organizace kraje Vysočina jsou oprávněny se souhlasem zřizovatele pořizovat věci nájemní smlouvou. Dle metodického pokynu Rady kraje Vysočina návrhy s takovými majetkoprávními úkony v případě movitého majetku a na dobu delší než 1 rok předkládá radě kraje odbor školství, mládeže a sportu. O udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nájemní a servisní požádala Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curierových 734 (dále škola), příspěvková organizace zřizovaná krajem.
Předmětem nájmu jsou 4 ks kopírovacích strojů zn. Gestetner DSm620d a monitorovací systém značky SafeQ Professional. Doba nájmu je navržena na dobu určitou od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2010.
Návrh řešení Školou předložený pronajímatel RBR Reprosysteme, spol s r.o., Vinohrady 821/57, Brno byl vybrán na základě nabídek od čtyř firem (Copia Brno, Kapucín Třebíč, Minolta Brno, RBR Reprosysteme Brno). Tato firma jako jediná splňovala požadavky školy na sjednocení systému přes čipové karty a proto s touto firmou je připraven návrh na uzavření smlouvy nájemní a servisní - materiál RK-22-2006-33, př. 2.
V roce 2006 škola předpokládá tak, jak je níže uvedeno (viz čerpání investičního fondu), pořízení docházkového a stravovacího systému. Záměrem školy je sjednocení přes čipové karty veškeré evidence docházky, odebrané stravy i počty kopií materiálu používaného
ve výuce. Tím, že se bude adresně evidovat množství kopírovaného materiálu pro výuku, předpokládá škola snížení nákladů na tonery a kancelářský papír.
Dosavadní roční náklady školy na kancelářský papír, tonery a opravy stávajících kopírovacích strojů činí 204 tis. Kč. Starší kopírky a tiskárny již dosluhují a škola cítí potřebu jejich obnovy. Navrhuje se přistoupit k řešení vyvstalé situace pronájmem velkokapacitních kopírovacích strojů včetně monitorovacího zařízení. Dle předloženého návrhu smlouvy nájemní budou roční náklady činit 284 tis. Kč (v těchto nákladech je zahrnut zdarma servis
a 255 tis. kopií ročně). Část nákladů v předpokládané výši 71 tis. Kč by byla kryta úhradou
za kopírovaný materiál žáky, čímž by došlo ke snížení nákladů hrazených školou
na 213 tis. Kč ročně. Všechny výše uváděné náklady jsou včetně DPH.
Po skončení nájmu pronajímatel nabízí nájemci možnost prodloužit nájemní a servisní smlouvu o požadovaný počet měsíců, nebo možnost odkupu každého jednotlivého stroje
za cenu 1 190 Kč (včetně DPH).

Stav schváleného investičního fondu (dále IF) školy dle usnesení 0995/20/2006/RK:
stav IF k 1. 1. 2006 je 33 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 2 784 tis. Kč. Použití celkem
2 633 tis. Kč (2 dataprojektory 100 tis. Kč, kabal scanner 45 tis. Kč, software - multilicence 100 tis. Kč, osciloskop 50 tis. Kč, staveb. RC systém 50 tis. Kč, stravovací systém
150 tis. Kč, docházkový systém 95 tis. Kč, dofinancování CNC centra 23 tis. Kč, zabudované zatemnění učeben 50 tis. Kč, reko WC 250 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 1 720 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 184 tis. Kč.

Stav schváleného rezervního fondu (dále RF) dle usnesení 0299/07/2006/RK:
stav RF k 1. 1. 2006 je 586 tis. Kč. Předpokládaná tvorba RF 200 tis. Kč. Použití celkem
700 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 86 tis. Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy nájemní a servisní mezi nájemcem Střední průmyslovou školou Třebíč, Manželů Curierových 734 a pronajímatelem RBR Reprosysteme, spol. s r. o., Vinohrady 821/57, Brno za účelem využití movitého majetku dle materiálu RK-22-2006-33.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
Termín 20. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz