Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-86

RK-22-2006-86.doc  RK-22-2006-86pr1.doc  RK-22-2006-86pr2.doc  RK-22-2006-86pr3.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíRK-22-2006-86
NázevZpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
Zpracoval M. Brzák, I. Koutníková, J. Klečanský
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady kraje 119/09/2002/RK bylo odboru životního prostředí uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o EIA").
Usnesením rady kraje 192/08/2003/RK bylo odboru životního prostředí uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako účastníka řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o IPPC").
V obou případech bylo odboru životního prostředí uloženo podávat o činnosti zprávy radě kraje. Text obou usnesení je v příloze č. 3 tohoto materiálu
Návrh řešení Podle zákona o EIA zajišťoval odbor životního prostředí v období leden - červen 2006 zastupování kraje v samostatné působnosti u procesů vedených Ministerstvem životního prostředí. Jednalo se o 4 záměry posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor zajišťoval zveřejnění informací veřejnosti, dále zpracoval vyjádření k oznámení, k dokumentaci apod. Záměry včetně jejich současného stavu jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Dále bylo odborem životního prostředí vedeno podle zákona o EIA celkem 29 procesů posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Tyto byly odborem zajišťovány jak v přenesené působnosti, tak na základě výše zmíněného usnesení i v samostatné působnosti (jednalo se zejména o vyjadřování kraje k oznámením, k dokumentacím a k posudkům záměrů). Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://www.ceu.cz/eia/is/default.asp?searchString=Vysočina&sort=kodAkce&strana=3&omezeni=15&filtr=&archiv=
V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a všechny procesní písemnosti. Celkem bylo 20 procesů ukončeno ve zjišťovacím řízení (dle § 7 zákona o EIA) s tím, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, 3 procesy pokračují úplným procesem EIA a je zpracovávána dokumentace (dle § 8 zákona o EIA). Posuzování 3 procesů bylo ukončeno na žádost oznamovatele (odstoupení od záměru).
Nejčetněji se vyskytovaly záměry z oblasti skladových a obchodních komplexů s parkovacími plochami (8 záměrů) a větrné elektrárny (5 záměrů). K nejproblematičtějším patřily či patří záměry VYS 194 CITY PARK Jihlava, dodatek, VYS 198 Větrná elektrárna, Rodinov, VYS 200 Větrný park Blatnice a VYS203 Rozšíření autokempu Fontana - Volmanec, k.ú. Počátky. Nejednoduchým případem je též záměr Oprava a rekonstrukce skládky Pozďátky, který je ve fázi dokumentace (podrobnosti na internetové stránce http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=MZP079), postup je konzultován s resortním radním a zde není vyloučeno, že v některé další fázi bude předložen k projednání do rady kraje.

Dále byly v uvedeném období posuzovány koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí. Jednalo se v tomto období výlučně o posuzování územních plánů obcí (v 62 případech). Pro územní plány je přehled v informačním systému na internetu na stránce http://www.ceu.cz/eia/sea/UPD/Seznam.aspx?key=VYS a pro ostatní koncepce na stránce http://www.ceu.cz/eia/sea/Koncepce/Seznam.aspx?key=VYS.
Žádný záměr ani koncepce se neukázaly natolik regionálně významné ani neobsahovaly rozporná stanoviska, aby je bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o dalším postupu v samostatné působnosti.

Podle zákona o IPPC bylo v roce 2006 v prvním pololetí odborem životního prostředí vedeno celkem 14 správních řízení o vydání komplexního integrovaného povolení a 16 řízení o změně nebo aktualizaci integrovaného povolení, kde byl kraj Vysočina dotčeným územně samosprávným celkem (přehled je v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů ukládá provozovatelům zařízení spadajících pod působnost tohoto zákona získat integrované povolení. Konečným termínem pro povolení všech zařízení spadajících pod působnost zákona o integrované prevenci je 30. 10. 2007.
Detailní přehled posuzovaných záměrů je uvedený v informačním systému na internetu na adrese http://www.env.cz/ippc. V informačním systému jsou k dispozici i podstatné části podkladů a zákonem stanovené procesní písemnosti.
O podstatných záměrech jsou v rámci samostatné působnosti vždy předem elektronicky informováni kontaktní pracovníci odborů lesního a vodního hospodářství a zemědělství, regionálního rozvoje a majetkového na zhodnocení, zda uvedený záměr není v rozporu s programy rozvoje kraje.
Ani zde se žádný záměr neukázal natolik regionálně závažný či problematický, aby jej bylo zapotřebí předkládat radě kraje k rozhodnutí o dalším postupu v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při integrovaném povolování a při posuzování vlivů na životní prostředí.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz