Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-44

RK-22-2006-44.doc  RK-22-2006-44pr1.doc  RK-22-2006-44pr1upr1.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-22-2006-44
NázevÚprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 4.2.2 SROP
Zpracoval L. Oháňková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen "zastupitelstvo") schválilo dne 22. 7. 2005 usnesením č. 0333/05/2005/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-24, př. 1; Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-05-2005-24, př. 2 a zmocňuje radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů (Pokynů pro žadatele a příjemce podpory grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ZK-05-2005-24, př. 1 a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2005-24, př. 2.) Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP (dále jen "Pokyny") a Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci Grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "Směrnice").
Zapracované změny byly projednány na jednání Rady kraje Vysočina dne 11. 10. 2005 schváleny usnesením č. 1332/32/2005/RK (Rada kraje schvaluje formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu RK-32-2005-14, př. 1.)

Pokyny upravují postupy při provádění výběrových řízení na dodavatele, které vycházejí ze zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 7. 2006 však nabyl účinnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kterým byl zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách zrušen. Dokumentace pro jednotlivá kola výzev musí reflektovat změny v legislativě ČR a výběrová řízení na dodavatele vyhlášená po 1. 7. 2006 musí být vyhlášena podle nových pravidel.
Návrh řešení Gestor GS navrhuje schválit formální změny v Pokynech pro 2. výzvu dle materiálu RK-22-2006-44, př. 1 (pasáže, kterých se změny týkají jsou vyšeděny). Protože s příjemci podpory, kteří byli doporučeni k podpoře v rámci 2. výzvy 4.2.2, jsou již uzavřeny smlouvy, navrhuje gestor schválit vzor dodatku Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-44, př. 2, který bude následně uzavřen s příjemci podpory.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* formální změny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/2/2005 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP ze dne 18. 7. 2006 dle materiálu RK-22-2006-44, př. 1;
* vzor dodatku smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-22-2006-44, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 18. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz