Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-29

RK-22-2006-29.doc  RK-22-2006-29pr1.doc  RK-22-2006-29pr2.doc  RK-22-2006-29pr3.doc  RK-22-2006-29pr4.doc  RK-22-2006-29pr5.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-22-2006-29
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
Zpracoval H. Moravcová, R. Brychta
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuOdbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s odborem informatiky připravil návrh na přidělení finanční dotace z krajských zdrojů na obměnu zastaralého vybavení v oblasti ICT některých škol. Požadavky škol byly předkládány formou projektů. O dotaci na výpočetní techniku (dále VT) žádají a doporučeny k realizaci byly projekty následujících škol.
1. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Náměstí Svobody 1
2. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, U Světlé 36
3. Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a
4. Střední škola Pelhřimov, Friedova 1469
5. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

1. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

V současnosti má škola 6 odborných učeben kompletně vybavených počítači a 3 učebny, které jsou vybaveny částečně. Další počítače jsou k dispozici vedení školy, pedagogickým a administrativním pracovníkům. Ve škole je svépomocí vybudovaná počítačová síť pomocí HUB, switchů a UTP kabeláže o rychlosti 10 Mb/s. Přenosové cesty jsou realizovány průrazy a povrchově formou různě kombinovatelných plastových lišt, do kterých je uložena datová kabeláž různého stáří a kvality. Tato kabeláž je v současnosti velmi problematická a většinou umožňuje pouze základní komunikační přenosy. Není řešena přepěťová ochrana, nejsou řešeny protipožární prostupy.
Cílem školy je:
* Vybudování základního páteřního rozvodu slaboproudých vedení, do kterého by byl umístěn nezbytně nutný počet datových linek. Systém by byl koncipován tak, aby umožnil případný další rozvoj datové sítě v horizontu 15 let a zároveň odstraňoval současné nedostatky podle platných ČSN.
Uskutečnění záměru v celé budově školy bude rozloženo do dvou až tří let. V roce 2006 bude realizováno 3 a 4 podlaží školy.
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava navrhuje financování z rozpočtu zřizovatele prostředky investičními ve výši 634 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet prostředky investičními ve výši 200 tis. Kč hrazenými z investičního fondu školy (dále IF). V tomto roce navíc škola pořizuje z IF dataprojektory ve výši 100 tis. Kč.

2. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí

Stávající výuka jazyků probíhá v klasických třídách bez možnosti využít specializovanou jazykovou laboratoř s didaktickou technikou. Převažuje klasická forma výuky. Inovativní a stěžejní částí projektu je tedy zavedení nové formy výuky (zpočátku doplňkově, později komplexně), která je důsledně postavena na interaktivní výuce kombinované s e-learningem. K základnímu vybavení učebny patří 15 stanic pro žáky a mobilní vybavení katedry učitele (přenosný počítač, projektor, interaktivní tabule a tiskárna). Základem práce žáků a vyučujícího je možnost interaktivity (žák-pedagog-skupina), tj. možnost ukázat demonstrovat situace a požadovat adekvátní odpověď na aktuální zadání (elektronické výukové a testovací materiály přístupné z www stránek internetu - vypracované řešitelským týmem). Představit toto zadání pedagogovi pomůže celotřídní projektor a zejména interaktivní tabule, která umožní použití flipchartů v rámci výuky. Vyučující řídí proces výuky na samostatném počítači (notebooku), který provádí nezbytné kroky při řízení a vyhodnocování procesu výuky a vzdělávání.
Cílem školy je:
* Zlepšení a modernizování výuky cizích jazyků na škole v rámci Společného evropského referenčního rámce, který kvalitně připraví na státní maturitu a povede k propojení mezipředmětových vztahů v rámci výuky.
Projekt je otevřený a v budoucnu počítá s možností využití e-learningu nejen na učebně, ale prostřednictvím internetu prakticky kdekoliv. Tento "další krok" by mohl následovat řešením autorských a přístupových práv, formou autorizace apod.
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí navrhuje financování výpočetní techniky z rozpočtu zřizovatele prostředky investičními ve výši 87 tis. Kč a prostředky neinvestičními ve výši 175 tis. Kč. Uváděná škola se na financování bude podílet dále prostředky neinvestičními ve výši 163 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy a prostředky investičními ve výši 120 tis. Kč hrazenými z IF školy.

3. Střední škola automobilní Jihlava

Projekt školy se zaměřuje na modernizaci a zefektivnění výuky vyučovacích předmětů u auto-oborů. V rámci projektu dojde k postupnému vytvoření výukových materiálů rozdělených do výukových modulů dle tématických celků zaměřených na auto-obory, tedy zavedení názorné výuky s využitím výpočetní techniky, specializovaného softwaru a vnějších informačních zdrojů. Tím dojde ke zvýšení kvality vzdělávání a úrovně vědomostí žáků, žáci se naučí využívat SW, zlepší se výsledky u žáků s dysfunkční poruchou učení a zvýší se efektivita jejich přípravy. U žáků dojde k hlubšímu osvojení informační gramotnosti, využití moderních metod ve výuce za pomoci ICT, ke zlepšení mezipředmětových vztahů. Vyučujícímu tento systém umožní inovovat přípravu a průběh vyučovací hodiny, dále může zařadit vhodný výukový SW, pomocí počítačové sítě využít v průběhu výuky údaje z odborné knihovny, z vnějších zdrojů, může řídit průběh hodiny, zajistit aktivní komunikaci žáků s vyučujícím a průběžně provádět evaluaci žáků. Žák je schopen informace získané v teoretickém vyučování dle modulů průběžně uplatnit i v praktickém vyučování (učebny měření). Systém výukových modulů by byl využíván pro výuku žáků a pro celoživotní vzdělávání ve vazbě na zákon o ověřování a uznání výsledků vzdělávání. Efektivnost výuky a plnění projektu představuje potřebu doplnění potřebného HW vybavení, propojení teorie a praxe a postupnou realizaci učeben měření.
Střední škola automobilní Jihlava navrhuje financování výpočetní techniky z rozpočtu zřizovatele prostředky investičními ve výši 45 tis. Kč a prostředky neinvestičními ve výši 413 tis. Kč. Škola se na financování bude podílet prostředky investičními ve výši
20 tis. Kč hrazenými z IF školy a prostředky neinvestičními ve výši 177 tis. Kč hrazenými z provozních prostředků školy.

4. Střední škola Pelhřimov

Projekt řeší specifikum implementace inovativního prvku do výuky, který spočívá v zavedení softwaru pro výuku CNC programování v jazycích řídících programů (SINUMERIC, HEIDENHAIN, FANUC) skutečných produkčních strojů tzv. CAM. Začlenění je do výuky strojírenských oborů: Mechanik seřizovač, Strojírenství. Tyto softwary se budou současně využívat ve výuce dřevo oborů: Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Právě v kraji Vysočina s velkým zastoupením strojírenských podniků je dosti velký zájem o absolventy, kteří znají tyto řídící systémy. Software funguje jako simulátor (obráběcí proces přímo na PC), tak i současně umožňuje komunikaci s produkčním strojem a vytváří výrobek. Dále zavedením těchto softwarů do výuky školy se rozšíří možnosti výuky CAD/CAM systému (návrh výrobku, výroba). Výuka je velmi názorná vzhledem k 3D vizualizaci.
Projekt zapadá do vytvoření CNC výukového pracoviště ve škole s více zdrojovým financováním.
Střední škola Pelhřimov navrhuje financování výpočetní techniky z rozpočtu zřizovatele a to prostředky investičními ve výši 525 tis. Kč. Škola se bude na financování podílet prostředky investičními ve výši 225 tis. Kč z IF školy.

5. Základní škola Pelhřimov

U základní školy Pelhřimov došlo k havárii serveru a jeho diskového pole. Oprava stávajícího serveru je neefektivní a navrhuje se pořízení serveru nového. V současné době došlo k provizornímu řešení situace ve škole.
Základní škola Pelhřimov navrhuje financování serveru z rozpočtu zřizovatele a to prostředky investičními ve výši 50 tis. Kč. Škola se bude na financování podílet prostředky investičními ve výši 10 tis. Kč z investičního fondu školy za předpokladu převodu prostředků z RF do IF.
Návrh řešení Financování:
Ve schváleném rozpočtu kapitoly Školství na rok 2006 jsou zahrnuty prostředky ve výši
7 mil. Kč určené na podporu technického vybavení škol a školských zařízení výpočetní technikou s předpokladem jejich uvolňování na základě předložených projektů. Z této částky se navrhuje uvolnění těchto prostředků ve výši 1 929 tis. Kč na uvedené projekty.
v tis. Kč
název školy
zřizovatel
škola

investiční prostředky
neinvestiční prostředky
celkem

investiční prostředky
neinvestiční prostředky
OA a Jazyková škola Jihlava
634

634

200

HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí
87
175
262

120
163
Střední škola automobilní Jihlava
45
413
458

20
177
Střední škola Pelhřimov
525

525

225


Základní škola Pelhřimov
50

50

10

celkem
1 341
588
1 929

575
340

Stav investičního (IF) a rezervního fondu (RF) škol:
1. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
- stav IF k 1. 1. 2006 je 212 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 629 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 841 tis. Kč (struktur. kabeláž pro VT 150 tis. Kč, malování, nátěr střechy, oprava kanalizace 183 tis. Kč, dataprojektory 100 tis. Kč, kopírky 90 tis. Kč, vybavení jazykové učebny 110 tis. Kč, odvod 208 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 0 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2006 je 176 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 278 tis. Kč. Použití RF
454 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 0 tis. Kč.
Takto uváděné stavy fondů byly schváleny usnesením 0299/07/2006/RK dne 7. 3. 2006.

Návrh na úpravu stavu IF:
- stav IF k 1. 1. 2006 je 212 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 629 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 841 tis. Kč (struktur. kabeláž pro VT 200 tis. Kč, malování, nátěr střechy, oprava kanalizace 133 tis. Kč, dataprojektory 100 tis. Kč, kopírky
90 tis. Kč, vybavení jazykové učebny 110 tis. Kč, odvod 208 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 0 tis. Kč.

2. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
- stav IF k 1. 1. 2006 je 537 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 780 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 817 tis. Kč (oprava pokojů DM - elektroinstalace 264 tis. Kč, kráječ chleba ŠJ 100 tis. Kč, odvod 453 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 500 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2006 je 443 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 150 tis. Kč. Použití RF
400 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 193 tis. Kč.
Takto uváděné stavy fondů byly schváleny usnesením 0299/07/2006/RK dne 7. 3. 2006.

Návrh na úpravu stavu IF:
- stav IF k 1. 1. 2006 je 537 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 780 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 937 tis. Kč (oprava pokojů DM- elektroinstalace 264 tis. Kč, kráječ chleba ŠJ 100 tis. Kč, VT dle tohoto materiálu 120 tis. Kč, odvod
453 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 380 tis. Kč.
stav RF- usnesením 0934/20/2006/RK bylo radou kraje odsouhlaseno zařazení nové akce Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí - Stavební úpravy Domova mládeže. Zůstatkem RF ve výši 193 tis. Kč plánuje škola pokrýt vybavení nově zřízených pokojů v Domově mládeže při Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí.

3. Střední škola automobilní Jihlava

- stav IF k 1. 1. 2006 je 103 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 1 039 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 1 088 tis. Kč (vybudování učebny měření
80 tis. Kč, výměna oken 190 tis. Kč, klimatizace - inv. dotace 130 tis. Kč, automobil inv. dotace 300 tis. Kč, odvod 388 tis. Kč). Zůstatek k 31.12. 2006 bude 54 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2006 je 0 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 2 tis. Kč. Použití RF
0 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 2 tis. Kč.
Takto uváděné stavy fondů byly schváleny usnesením 0299/07/2006/RK dne 7. 3. 2006.

Návrh na úpravu stavu IF:
- stav IF k 1. 1. 2006 je 103 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 1 039 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 1 112 tis. Kč (vybudování učebny měření
80 tis. Kč, výměna oken 190 tis. Kč, klimatizace - 134 tis. Kč, automobil inv. dotace
300 tis. Kč, VT dle tohoto materiálu 20 tis. Kč, odvod 388 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 30 tis. Kč.

4. Střední škola Pelhřimov
- stav IF k 1. 1. 2006 je 640 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 1 235 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 1 596 tis. Kč (hydraulický lis 140 tis. Kč, soustruh 400 tis. Kč, telefonní ústředna 100 tis. Kč, adaptabilní škola 500 tis. Kč, odvod 456 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 279 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2006 je 212 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 13 tis. Kč. Použití RF 40 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 185 tis. Kč.
Takto uváděné stavy fondů byly schváleny usnesením 0299/07/2006/RK dne 7. 3. 2006.

Návrh na úpravu stavu IF:
- stav IF k 1. 1. 2006 je 640 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 1 235 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 1 596 tis. Kč (hydraulický lis 140 tis. Kč, telefonní ústředna 100 tis. Kč, výukové CNC pracoviště 900 tis. Kč, odvod 456 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 279 tis. Kč.

5. Základní škola Pelhřimov
- stav IF k 1. 1. 2006 je 40 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 95 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 124 tis. Kč (dataprojektor 36 + inv. dotace 14, odvod
74 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 11 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2006 je 17 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 0 tis. Kč. Použití RF 0 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 17 tis. Kč.
Takto uváděné stavy fondů byly schváleny usnesením 0299/07/2006/RK dne 7. 3. 2006.

Návrh na úpravu stavu IF, RF:
- stav IF k 1. 1. 2006 je 40 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 105 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 134 tis. Kč (dataprojektor 36 + inv. dotace 14, server dofinancování 10 tis. Kč, odvod 74 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 11 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2006 je 17 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 0 tis. Kč. Použití RF 10 tis. Kč (převod do IF - server). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 7 tis. Kč.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s materiálem bez připomínek.

Odbor informatiky (dále OI):
1. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Projekt školy je zaměřen na vybudovaní základního prvku každé počítačové sítě a tou je kabeláž. Z důvodu velké technické a finanční náročnosti je projekt rozdělen na 2 - 3 etapy. První etapa se věnuje obměně stávající kabeláže v 3 a 4 NP. Stávající kabeláž je naprosto nevyhovující - pouze jediné patro počítačové sítě má rychlost 100 Mbitů, všechna ostatní patra jsou svépomocně vybudovaná o rychlosti 10 Mbitů včetně propojů mezi jednotlivými NP(!). Pro srovnání - dnešní rozvody nových LAN sítí jsou již realizovány na rychlosti 100x větší - na 1000 Mbitech. OI doporučuje, vzhledem k opravdu extrémnímu zastarání kabeláže a velice špatné topologii celé LAN sítě, poskytnout příspěvek v plné výši.

2. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
Cílem kvalitního projektu, který bohužel skončil těsně pod podpořenými projekty v rámci SIPVZ, je navýšit interaktivitu při výukovém procesu a podpora moderních forem výuky. Elektronické výukové a testovací materiály vypracované řešitelským týmem školy budou
i ve "webovém formátu", tj. přístupné všem studentům, pedagogům i rodičům studentů na intranetu. Učebna s 15 PC a interaktivní tabulí SmartBoard bude taktéž využita při výuce cizích jazyků - německý, anglický, francouzský jazyk, kurzy italštiny, a to i v rámci celoživotního vzdělávání či pro odbornou veřejnost - vzdělávací centrum. SmartBoard Software je uveden v seznamu výukového a vzdělávacího softwaru MŠMT. Vybavení počítačových stanic školy je téměř na 100% krajského standardu, po případné realizaci se dostane samozřejmě nad 100%. OI nechává na posouzení rady zda tento projekt, který neřeší špatný stav PC či infrastruktury, nicméně je podporou moderních trendů ve výuce, podpoří či nikoliv.

3. Střední škola automobilní Jihlava
Projekt řeší nákup programového vybavení pro výuku CNC programování v jazycích řídících programů CAM. SW bude použit pro výuku oboru Mechanik seřizovač, Strojírenství, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Škola předpokládá využití tohoto programového vybavení pro další vzdělávání pracovníků dle potřeb zaměstnavatelů. Vzhledem k vysokému počtu zaměstnavatelů ve strojírenských oborech a podpoře množství kvalifikovaných absolventů na trhu práce doporučuje OI podpořit tuto žádost.


4. Střední škola Pelhřimov
Projekt školy uvažuje o pořízení 22 ks počítačových stanic, 7 osciloskopů a 1 dataprojektoru. Škola dosahuje 90% standardu pro SOU a je jednou z 13 vybraných, která je pověřena zastupovat KrÚ na celostátních pracovních setkáních zástupců škol vyučující autoobory (setkání se zástupci MŠMT, NUOV, Hospodářské komory, SAČR). Z tohoto důvodu je škola poněkud výjimečná. Připočítat k tomu můžeme i fakt, že v ČR je obrovská poptávka po kvalifikovaných pracovnících ze strany automobilového průmyslu. Pro porovnání - škola se po úspěšné realizaci projektu dostane na úroveň (necelých 0,12 PC/žák) standardem mezi gymnázia (0,10PC/žák) a SPŠ (0,18 PC/žák). OI doporučuje podpořit projekt.

5. Základní škola Pelhřimov
Projekt řeší havárii serveru, která nastala těsně před začátkem prázdnin. Server sloužil jako souborový, tiskový a jako internetová brána s Firewallem pro všechny ostatní počítače v lokální síti. Výpadkem došlo mimo jiné k tomu, že z žádného z počítačů v počítačové síti školy není dostupný internet. Na serveru došlo k havárii diskového pole. Vzhledem k šestiletému stáří je zcela neefektivní řešit havárii opravou, nehledě k problematickému sehnání nových dílů. Škola žádá o nový server včetně operačního systému. OI doporučuje žádosti vyhovět.

Odbor ekonomický nemá k navrhované rozpočtové změně připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 je v kapitole Školství (§ 3299) na vybavení škol výpočetní technikou uvažováno s částkou 7 000 tis. Kč, ze které dosud nebylo čerpáno.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství - zvýšení § 3122 Střední odborné školy, položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
175 tis. Kč, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 413 tis. Kč, § 3122 Střední odborné školy, položky Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
721 tis. Kč, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 570 tis. Kč a § 3114 Speciální základní školy, položky Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 tis. Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položky Nespecifikované rezervy o částku 1 929 tis. Kč;
* zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz u Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí (§ 3122 Střední odborné školy) o částku
175 tis. Kč a u Střední školy automobilní Jihlava (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 413 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Obchodní školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 634 tis. Kč, u Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 87 tis. Kč, u Střední školy automobilní Jihlava (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 45 tis. Kč, u Střední školy Pelhřimov (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 525 tis. Kč a u Základní školy Pelhřimov (§ 3114 Speciální základní školy) o částku 50 tis. Kč dle materiálu RK-22-2006-29 a
souhlasí
* s převodem finančních prostředků ve výši 10 tis. Kč z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu a s úpravou a použitím rezervního fondu Základní školy Pelhřimov dle materiálu RK-22-2006-29;
* s úpravou a použitím investičního fondu Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, Střední školy automobilní Jihlava, Střední školy Pelhřimov
a Základní školy Pelhřimov za účelem dofinancování výpočetní techniky dle materiálu RK-22-2006-29.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitelé Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, Střední školy automobi
Termín listopad 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz