Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-35

RK-22-2006-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-22-2006-35
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
Zpracoval M. Kučírková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2005 dne 21. 12. 2005 rozpočet kraje Vysočina na rok 2006. V příloze č. 1 tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2006 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace).
Příspěvek na provoz na rok 2006 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Některé organizace nejsou schopny finančně zabezpečit úhradu těchto nových výdajů ani při přijetí veškerých úsporných opatření a žádají svého zřizovatele prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu o navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz.

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (dále jen škola) žádá o povýšení příspěvku na provoz z důvodu úhrady nákladů na vybavení školy šatními skříňkami a bezpečnostním zařízením. V roce 2004 došlo ke sloučení škol Střední zemědělská a ekonomická škola, Třebíč, Žižkova 505 se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou, Třebíč, Hasskova 15. Přestěhování zdravotnických oborů bránily technické podmínky budovy na Žižkově ulici. Opakovaným jednáním s odpovědnými pracovníky a prozkoumání hygienických podmínek se podařilo nalézt technické řešení problému. Po vyčíslení finančních požadavků škola přezkoumala strukturu rozpočtu na tento kalendářní rok a schválenou změnou čerpání peněžních fondů se podařilo z vlastních zdrojů financovat tyto nezbytné stavební úpravy ve výši 831 tis. Kč (viz použití IF). Těmito stavebními úpravami byly vytvořeny podmínky pro přestěhování zdravotnických oborů a opuštění budovy z ulice Hasskova 15.
- stav schváleného investičního fondu (IF) a rezervního fondu (RF) dle usnesení 0995/20/2006/RK:
- stav IF k 1.1.2006 je 48 tis. Kč, předpokládaná tvorba IF je 1 161 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 1 200 tis. Kč (a to modernizace budovy v Žižkově ulici 831 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 371 tis. Kč). Zůstatek k 31.12. 2006 bude 7 tis. Kč.
- stav RF k 1.1.2006 je 363 tis. Kč. Tvorba RF je 283 tis. Kč (příděl z hospodářského výsledku). Použití celkem 607 tis. Kč (z toho převod do IF ve výši 461 tis. Kč, k rozvoji další činnosti 146 tis. Kč). Zůstatek k 31.12.2006 bude 39 tis. Kčs, které budou využity k havarijní situaci topení a odpadů.

Po realizaci výše uvedených změn je v současné době zapotřebí vybavit sídlo školy patřičným počtem šatních skříněk. Pro střední odbornou školu 152 kusů a pro vyšší odbornou školu 72 kusů. Celková částka na tyto šatní skříně činí 363 tis. Kč.
Rovněž po přemístění zdravotnických oborů do sídla školy bude nutné realizovat zvýšenou bezpečnost a jednodušší obsluhu vstupního zabezpečení školy a domova mládeže. V budově sídla školy není zřejmé, kolik kopií klíčů je ke každému zámku a kdo je vlastní. Tato akce zatím nebyla realizována z důvodu nejasnosti stavebních dispozic. V současné době jsou podstatné části stavebních dispozic známé, a proto se může systém generálního klíče aplikovat na školu tak, aby odpovídal plánovaným stavebním úpravám a změnám. V první etapě proběhne výměna klíčů a zámkových vložek všech vstupních dveří do budov, všech učeben, kabinetů a kanceláří, dveří uvnitř chodeb, WC a technických místností školy (kromě suterénu) s potřebným počtem klíčů ke každému zámku. V současné době (tento systém se bude dále rozšiřovat) je vyčíslený požadavek na pořízení této základní varianty generálního klíče 115 tis. Kč.
Celkový požadavek na realizaci těchto popsaných záměrů je 478 tis. Kč. Část těchto prostředků ve výši 146 tis. Kč je škola schopna vyčlenit z rezervního fondu (viz použití RF). O zbývající částku ve výši 332 tis. Kč žádá škola zřizovatele, aby mohl být zajištěn rychlý průběh přestěhování zdravotnických oborů.
Návrh řešení Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství o 332 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení příspěvku na provoz o 332 tis. Kč pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč dle materiálu RK-22-2006-35.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 17 482 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení výdajů u kapitoly Školství, (§ 3122 Střední odborné školy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 332 tis. Kč s určením pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje) o stejnou částku 332 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč o částku 332 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s vybavením školy dle materiálu RK-22-2006-35.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
Termín červenec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz