Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-08

RK-22-2006-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-22-2006-08
NázevSouhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s výstavbou chodníku u silnice III/36070 v k. ú. a obci Jakubov u Mor. Budějovic.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 1224/3 - ost. pl., silnice v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic, které vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice na LV 506 pro uvedené k. ú. a obec.
Obec Jakubov u Moravských Budějovic hodlá vybudovat chodník, který bude zasahovat cca 5 m své délky do tohoto pozemku a z tohoto důvodu se obrátila na kraj se žádostí o souhlas s provedením této stavby. Obec počítá s tím, že po dostavění chodníku nechá na své náklady zaměřit stavbu geometrickým plánem a převezme zastavěnou část uvedeného pozemku do svého vlastnictví.
Návrh řešení Protože stavba má řešit dopravní situaci v obci a dle vyjádření SÚS Třebíč je dotčení pozemku par. č. 1224/3 nepodstatné, doporučuje odbor majetkový vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic. Pro sjednocení vlastníka stavby a pozemků, na kterém bude chodník postaven doporučuje odbor majetkový provést po jeho dostavění majetkoprávní vypořádání zastavěných částí uvedených pozemků.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic, rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části tohoto pozemku do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část uvedeného pozemku oddělenou geometrickým plánem, vyhotoveným na náklady obce Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Třebíč vyslovila dne 18. 5. 2006 souhlas se stavbou chodníku.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic;
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část pozemků par. č. 1224/3 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz