Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-60

RK-22-2006-60.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-22-2006-60
NázevŽádost o souhlas s dlouhodobou zápůjčkou majetku
Zpracoval K. Lisá
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuDne 10. 7. 2006 se obrátil na odbor kultury a památkové péče Mgr. Tomáš Gec, ředitel Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, se žádostí o souhlas s dlouhodobou zápůjčkou vybraného knižního fondu vysokým školám působícím v kraji Vysočina.
V roce 2003 navázala Krajská knihovny Vysočiny (dále jen KKV) spolupráci se třemi vysokými školami (Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Západomoravská vysoká škola v Třebíči, o.p.s a ČVUT v Praze - fakulta architektury) v oblasti nákupu odborné literatury. Osloveny byly subjekty neziskového charakteru, u kterých byl v roce 2003 znám záměr dlouhodobého působení na území kraje Vysočina a rovněž Masarykova univerzita v Brně, která ovšem na nabídku reagovala až v roce 2006. Vzhledem k omezeným finančním možnostem KKV již nebylo jednáno s dalšími nově vznikajícími vysokoškolskými subjekty.
Na základě jednání se KKV ve spolupráci s vedením vysokých škol a v souladu se svým akvizičním profilem rozhodla nakoupit do svého fondu odbornou literaturu se zaměřením odpovídajícím potřebám vysokoškolských oborů na území kraje Vysočina. Jedná se zejména o literaturu z oblastí informatiky a výpočetní techniky, ekonomiky a řízení, cestovního ruchu a architektury a vybraná periodika z oblasti architektury.
Návrh řešení Po zakoupení výše zmíněné literatury se ukázalo jako nepraktické její poštovní rozesílání na místo určení a zpět formou meziknihovní výpůjční služby, a proto byl fond po vzájemné domluvě krátkodobě deponován ve Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a v Západomoravské vysoké škole v Třebíči, o.p.s. Protože se toto řešení časem ukázalo jako vyhovující a funkční, je na základě dobrých dosavadních zkušeností a po dohodě s vedením KKV navrhováno radě kraje udělit souhlas s dlouhodobou zápůjčkou knih Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a Západomoravské vysoké škole v Třebíči, o.p.s. Při jednání s ČVUT Praha, které má rovněž své pracoviště v Telči, se jako optimální ukázalo deponovat fond z oblasti architektury v objektu Masarykovy univerzity v Brně - Univerzitním centru Telč. Knižní fond tak může být využitelný pro oba výše jmenované subjekty.
Vzhledem k tomu, že Západomoravská vysoká škola v Třebíči, o.p.s a Masarykova univerzita v Brně - Univerzitní centrum Telč projevily zájem o pokračování dosavadní praxe, navrhuje odbor kultury a památkové péče podpořit i budoucí oboustranně prospěšnou spolupráci v této oblasti. Nové nároky na krajský rozpočet nebyly v tomto roce uplatněny. Předpokládá se však, že s rostoucími požadavky vysokých škol na pravidelné doplňování odborné literatury bude třeba počítat v budoucnu s navýšením příspěvku na provoz krajské knihovny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s dlouhodobou zápůjčkou knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny vysokým školám působícím v kraji Vysočina na dobu neurčitou, a to:
* 2276 svazků knih Vysoké škole polytechnické v Jihlavě
* 1523 svazků knih Západomoravské vysoké škole v Třebíči, o.p.s.
* 500 svazků knih a 64 kusů odborných periodik Masarykově univerzitě v Brně - Univerzitnímu centru Telč a
bere na vědomí
záměr další spolupráce s vysokými školami v kraji Vysočina v oblasti nákupu odborné literatury odpovídajícímu potřebám vysokoškolských oborů v kraji a jeho deponovaní ve vysokoškolských knihovnách.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče; ředitel Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě
Termín 30. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz