Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-45

RK-22-2006-45.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-22-2006-45
NázevPřijetí závazku dodržování podmínek při realizaci krajského projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina
Zpracoval I. Malá
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuVe třetí výzvě Grantového schématu Společného regionálního operačního programu v rámci podopatření 4.1.2 Rozvoj regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "GS"), jehož je kraj nositelem, byl podpořen projekt kraje "Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina". Podpora projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4439 byla schválena dne 20. 6. 2006 usnesením zastupitelstva kraje č. 0298/04/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-04-2006-47, př. 3).
Podporou projektu se kraj, jako konečný příjemce podpory GS, stal zároveň konečným uživatelem podpory v rámci tohoto GS. Operační manuál pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP (dále jen "OMGS") tuto skutečnost umožňuje. OMGS stanoví gestorovi GS povinnost vypracovat, na základě rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory, návrhy smluv s konečnými uživateli. Podle Metodického doporučení Řídícího orgánu Společného regionálního operačního programu ředitelům krajských úřadů 4/2005 ze dne 29. 6. 2005 je možné v případech, kdy kraj je zároveň konečným příjemcem a konečným uživatelem, nahradit tuto smlouvu jiným právním aktem stejné váhy při dodržení dalších postupů a závazků stanovených ve Smlouvě o financování grantového schématu a v OMGS.
Návrh řešení V souladu s Metodickým doporučením Řídícího orgánu Společného regionálního operačního programu ředitelům krajských úřadů 4/2005 z dne 29. 6. 2005 navrhuje odbor regionálního rozvoje Radě kraje Vysočina zavázat se usnesením k dodržování podmínek obsažených ve Smlouvě o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 (dále jen "Smlouva") a v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "Pokyny").
Smlouva byla schválena usnesením Rady kraje Vysočina č. 0214/08/2005/RK dne 16. 2. 2005 (Rada kraje schvaluje návrh Smlouvy o financování grantového schématu Společného regionálního operačního programu podle materiálu RK-08-2005-03, př. 1upr1.)
Pokyny respektující platný OMGS byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 0127/02/2006/ZK ze dne 28.3.2006 (Zastupitelstvo kraje schvaluje Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-02-2006-48, př. 1.).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje,
* že kraj Vysočina bude realizovat projekt Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4439 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina a bere na vědomí, že nedodržení podmínek realizace dle Smlouvy o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 může být porušením rozpočtové kázně dle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
ukládá
* Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina postupovat při realizaci projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4439 v souladu se Smlouvou o financování grantového schématu ze dne 4. 8. 2005 a s Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.1.2/3/2006 grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
Odpovědnost ORR
Termín 18. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz