Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-57

RK-22-2006-57.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-22-2006-57
NázevNávrh na zvýšení provozního příspěvku SÚS kraje Vysočina
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina dne 11. 7. 2006 schválilo usnesením č. 0344/06/2006/ZK povýšení kapitoly doprava § 2212 Silnice o částku 40 mil. Kč za účelem financování souvislých oprav na komunikacích II. a III. tříd spolufinancovaných ze zdrojů EIB při současném převodu prostředků z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje o stejnou částku.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje poskytnut tyto prostředky Správám a údržbám silnic kraje Vysočina z kapitoly doprava (§2212) formou příspěvku na provoz (položka 5331) jednotlivým správám a údržbám silnic na realizaci akcí spolufinancovaných ze zdrojů EIB v roce 2006 následovně:
Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod 1 455 000,- Kč
Správa a údržba silnic Jihlava 6 095 000,- Kč
Správa a údržba silnic Pelhřimov 7 670 000,- Kč
Správa a údržba silnic Třebíč 4 550 000,- Kč
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 18 440 000,- Kč 38 210 000,- Kč
Rezerva 1 790 000,- Kč
Celkem 40 000 000,- Kč

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rezervu ve výši 1 790 tis. Kč na kapitole doprava § 2212 využít na vyrovnání případných rozdílů vzniklých po provedení výběrových řízení a návrh na její další rozdělení v případě čerpání bude předložen radě kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá námitky k předloženému návrhu.
Správy a údržby silnic - materiál byl projednán a odsouhlasen řediteli jednotlivých správ a údržeb silnic.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* povýšení příspěvku na provoz pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod o částku ve výši 1 455 tis. Kč, Správu a údržbu silnic Jihlava ve výši 6 095 tis. Kč, Správu a údržbu silnic Pelhřimov ve výši 7 670 tis. Kč, Správu a údržbu silnic Třebíč ve výši 4 550 tis. Kč a Správu a údržbu silnic Žďár nad Sázavou ve výši 18 440 tis. Kč na spolufinancování akcí EIB na silniční síti kraje Vysočina;
* změny závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2006 u zřizovaných příspěvkových organizací Správy a údržby silnic o částku:
- Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod 1 455 000,- Kč;
- Správa a údržba silnic Jihlava 6 095 000,- Kč;
- Správa a údržba silnic Pelhřimov 7 670 000,- Kč;
- Správa a údržba silnic Třebíč 4 550 000,- Kč;
- Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 18 440 000- Kč
na spolufinancování akcí EIB na silniční síti kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitelé SÚS
Termín 31. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz