Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-89

RK-22-2006-89.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíRK-22-2006-89
NázevInformace o průběhu stavby II/405 Jihlava - Příseka
Zpracoval P. Kolář, H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby II/405 Jihlava - Příseka. Stavba je podporována ze Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP). Projekt byl podán do 3. kola výzvy SROP a byl schválen k financování. Na stavební práce na uvedenou stavbu byla vyhlášena veřejná zakázka formou otevřeného řízení. Rada kraje na základě výsledků výběrového řízení usnesením 1403/34/2005/RK rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce uchazeči D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00 + Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným - organizační složka, Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 vystupující dle smlouvy a sdružení uzavřené dle § 829 občanského zákoníku jako sdružení firem pod názvem "Sdružení Jihlava - Příseka", se sídlem D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00 DIS Brno. Na základě tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o dílo s celkovou cenou díla ve výši 152.041.747,- Kč a s termínem dokončení stavby 30. 11. 2006.
Informace o neuspokojivém stavu na stavbě byla podána radě kraje na jejím 16. zasedání dne 23. 5. 2006.
S dodavatelem stavby probíhala v průběhu června a července řada jednání. Dodavatel navrhl změnu stavby před jejím dokončením spočívající v nahrazení 7-mi polového mostního objektu v oblasti kolem km 3,7 (údolní niva s pramenní oblastí Puklického potoka) vedením silničního tělese v náspu s propustnou bází tělesa s plošně založeným mostním objektem pro převedení občasné vodoteče a vytvoření lokálního biokoridoru. Návrh předpokládá snížení nivelety komunikace až o 1,8 m oproti stávajícímu projektovému řešení a tím snížení objemu náspu a snížení zatížení podloží. Návrh byl dne 30. 6. 2006 doložen průvodní zprávou s technickým popisem a základní výkresovou dokumentací (projekční firma PK OSSENDORF s.r.o.,), posouzením vlivu násypového tělesa na hydrogeologické poměry (GEOSTAR, spol. s r.o.), posouzení hydrogeologických poměrů v daném úseku (Přírodovědná fakulta Masarykovy university, Ústav geologických věd), návrhem a posouzením vysokého násypu (GEOSTAR, spol. s r.o.), a posouzením realizovatelnosti variant rekonstrukce silnice II/405 v km 3,7 (VÚT Brno, Ústav geotechniky).
Při presentaci navrhovaného řešení bylo ze strany zástupců kraje konstatováno, že není možné na návrh reagovat bez jeho prostudování a konzultace s projektantem. Pro rozhodnutí kraje o možné změně stavby je návrh nutné doplnit o cenové srovnání se stávajícím projektových řešením, o závazné prohlášení dodavatele k termínu realizace změněné stavby a délku záruk dodavatele na stabilitu náspu a jeho negativní ovlivnění vodních zdrojů. Návrh byl předložen projektantovi stavby k posouzení. Projektant stavby nemá k technickému řešení zásadnějších připomínek. Upozorňuje však na rizika spojená s nestabilitou náspu, hydrogeologickými poměry a ekologickými dopady v území. Z těchto důvodů odmítá garantovat technické řešení náspu.
Návrh řešení Návrh předpokládá vzetí na vědomí návrhu dodavatele stavby na změnu stavby před jejím dokončením. Pro prověření reálnosti navrhovaného řešení se dále navrhuje podat žádost na příslušný stavební úřad o povolení stavby před jejím dokončením spočívající ve změně způsobu překlenutí údolní nivy prameniště Puklického potoka v km. 3,7.
Pokud bude orgány státní správy kladně rozhodnuto o této změně, bude realizován násep s plošně založeným mostním objektem.
Pro investora je v tomto řešení několik přínosů:
- stavbu je možné (dle prohlášení dodavatele) dokončit v původním smluvním termínu listopad 2006 s vyloučením negativních dopadů na zimní provoz na objízdných trasách
- výsledná cena stavebního díla bude nižší při splnění záměru investoira
- finanční dopady na rozpočet kraje (resp. organizace správy a údržby silnic) na pravidelnou údržbu a budoucí opravy mostního objektu budou nižší
Rizika pro investora z tohoto řešení:
- možná nestabilita náspu ve složitém prostředí (bude eliminována zvýšenou zárukou ze strany dodavatele)
- negativní ovlivnění hydrologickým poměrů v území náspem zejména s ohledem na jímací studny pro obec Puklice (bude rovněž eliminována zárukami dodavatele)
StanoviskaRada kraje usnesením 0735/16/2006/RK vzala na vědomí informaci o průběhu stavby II/405 Jihlava - Příseka a uložila hejtmanovi kraje projednat se statutárním zástupcem dodavatele neuspokojivou situaci v realizaci stavby II/405 Jihlava - Příseka.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu stavby II/405 Jihlava - Příseka a
ukládá
hejtmanovi kraje, Václavu Kodetovi, Miroslavu Houškovi a odboru majetkovému dořešit technické, správní a smluvní záležitosti spojené s realizací stavby II/405 Jihlava - Příseka ve smyslu materiálu RK-22-2006-89.
Odpovědnost hejtman kraje, Václav Kodet, Miroslav Houška, odbor majetkový
Termín 31. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz