Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-71

RK-22-2006-71.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-22-2006-71
NázevZměna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
Zpracoval J. Šenková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s ust. zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, přešla mimo jiné na krajský úřad i činnost související s úhradou nákladů spojenými s preventivními opatřeními zabraňujícímu vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou podle vyhlášky č. 224/2002 Sb. K zabezpečení jednotného postupu krajských úřadů při plnění úkolů vyplývajících z ustanovení vyhlášky zpracovalo Ministerstvo financí ČR metodický pokyn. Dle tohoto metodického pokynu uzavřel krajský úřad se zdravotnickými zařízeními v oboru TRN smlouvy o úhradě nákladů činností podle § 1 vyhl. č. 224/2002 Sb. Po předložení a proplacení faktur od zdravotnických zařízení za období I. čtvrtletí 2006 zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví soupis, doložil jej kopiemi prvotních dokladů a zaslal spolu se žádostí o uvolnění dotace ze státního rozpočtu ministerstvu financí. Ministerstvo financí provedlo úhradu prokázaných nákladů souvisejících s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2006 v požadované výši 580 287, 95 Kč.
Návrh řešení Radě kraje navrhujeme schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 580 287, 95 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení. Účelová dotace ve výši 580 287,95 Kč byla přijata na účet kraje dne 3. 7. 2006.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) o účelovou dotaci z MF ČR na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2006 ve výši 580 287, 95 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz