Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2015 - 30.06.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Udělení ceny ESRI SAG Kraji Vysočina
03Informace o výsledku odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov Jemnice, Třešňová 748 - změna závazných ukazatelů
05Peněžní dar a dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
08Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
09Investiční záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - pořízení PET/CT
10Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
11Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací na období 2016-2018
12Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
13Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku - FAMILY POINT místo pro rodinu(r) Třebíč
14Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za čtvrtou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
15Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
16Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSP Křižanov II.
17Podstatná změna č. XXI v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
18Podstatná změna č. XXII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
19Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů
20Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči Brno, týkajícího se autorských práv logotypu služby Family Point
21Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
22Souhlas s nájemní smlouvou
23Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
24Majetkoprávní příprava stavební akce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
25Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav na budově č. p. 1671 Jihlava, ul. Husova, smlouva zakládající právo stavby
26Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Třešť
27Darování pozemku v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi a obci Stříbrné Hory
28Zrušení usnesení 0209/05/2015/RK
29Změna usnesení 2186/36/2014/RK
30Změna usnesení 0648/12/2015/RK
31Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
32Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
33Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy nájemní v rámci majetkoprávní přípravy akce II/410 Chotěbudice - most ev. č. 410-014
34Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu
35Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
36Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu - k. ú. Třebíč
37Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 -Školství v roce 2015
38Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
39Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje.
40Prodej pozemku v k. ú. Helenín
41Veřejná zakázka na služby Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba-projektová dokumentace
42Návrh na zařazení nové akce SŠ stavební Třebíč, provozní budova - oprava havarijního stavu střechy do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
43Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen
44Obchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.
45Jmenování odborné komise dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
47Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - spolupráce na výstavě Památka mého kraje
50Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2015 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
52Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
53Záměr nákupu dlouhodobého hmotného majetku pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
54Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2015
55Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
56Odměna řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
57Jmenování ředitelky/ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
58Odstoupení z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Humpolec, Husova 391
59Jmenování ředitelky/ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
60Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
61Projektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
62Projektový záměr příspěvkové organizace - DZS
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2015 - úprava rozpočtu k 19. 6. 2015
64Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
65Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
66Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava - změna závazných ukazatelů
67Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
68Havarijní pojištění vozidla Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
69Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
70Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2015 - změna usnesení č. 1113/19/2015/RK
71Projekt Schools as learning institutions - příspěvek partnerovi na realizaci projektu
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů - návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
73Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
74Návrh na úpravu investičního plánu Střední školy stavební Jihlava na rok 2015
75Centrum sportu Asociace školních sportovních klubů ČR na Gymnáziu Třebíč
76Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. b
77Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2015
78Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV00865.0059
79Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
80Podlicenční smlouvy
81Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
82Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpor ze státního fondu životního prostředí na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
83Informace o schválení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice
84Rozhodnutí o revokaci usnesení a odstoupení od realizace projektu Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova
85Smlouva o přeložce zařízení v souvislosti se stavbou II/152 Moravské Budějovice - průtah
86Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
87Informace k zajištění drážní dopravy po roce 2019 v Kraji Vysočina
88Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
89Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt II/405 Příseka - obchvat
90Monitorovací zpráva/hlášení o pokroku projektu II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
91Projektový záměr do programu START - Danube Region Project Fund
92Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině a projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz