Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-38

RK-21-2015-38.doc  RK-21-2015-38pr01.doc  RK-21-2015-38pr01a.pdf  RK-21-2015-38pr02.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-21-2015-38
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Krajská knihovna Vysočiny
- nájem nebytového prostoru dle materiálu RK-21-2015-38 př. 1 a RK-21-2015-38 př. 1a o výměře 1 m2 v části výpravní haly vlakového nádraží - budovy č.p. 72 postavené na pozemku par. č. st. 569 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za účelem umístění police na knihy v rámci projektu Kniha do vlaku , pronajímatel České dráhy, a.s., IČO 70994226. Nájemné za užívání nebytového prostoru navrženo ve výši 1 200 Kč/rok plus DPH. Nájemní smlouva navržena dobu neurčitou od 1. 7. 2015. Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou. KKV se chce zapojit do celostátního projektu Kniha do vlaku, jde o pronájem 1m2 v budově vlakového nádraží v Havlíčkově Brodě, kde by měl být umístěný regál na knihy (knihy vyřazené z fondu KKV budou volně k dispozici veřejnosti, lidé si mohou knihu vzít do vlaku, domů a po přečtení ji mohou odevzdat na libovolném nádraží, které je do projektu také zapojeno přes místní knihovnu), jedná se o další celostátní projekt zaměřený na podporu čtení.
Střední odborná škola Nové Město na Moravě
- smlouva o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-21-2015-38 př. 2 na pronájem prostoru o celkové výměře 18,9 m2 v budově školy č. p. 295, Bělisko, v Novém Městě na Moravě, ve prospěch nájemce Marie Tomendálové, Nové Město na Moravě, IČO 87106841, za účelem provozování maloobchodní prodejny - bufetu. Nájemné navrženo ve výši 1 575 Kč/měsíčně (tj. 1 000 Kč/m2/rok), plus úhrada služeb poskytovaných s nájmem ve výši 225 Kč/měsíčně. Smlouva o nájmu navržena na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2015, s možností úpravy o roční míru inflace dle ČSÚ a s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-21-2015-38 př. 1 a RK-21-2015-38 př. 2.
StanoviskaOKPPCR podporuje zapojení KKV do celostátního projektu rozšiřujícího služby veřejnosti a souhlasí s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-21-2015-38 př. 1.

OŠMS nemá námitek k uzavření smlouvy dle materiálu RK-21-2015-38 př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-21-2015-38, př. 1
a RK-21-2015-38 př. 2.
Odpovědnost ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě, odbor majetkový
Termín 30. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz