Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-44

RK-21-2015-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-21-2015-44
NázevObchodní vztahy se společností Aon Central and Eastern Europe a. s.
Zpracoval K. Kotrba
Předkládá K. Kotrba, V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina a právní předchůdce společnosti Aon Central and Eastern Europe a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 832/19, IČO: 47123672 (dále jen Společnost AON ) uzavřeli dne 28. 6. 2002 Příkazní smlouvu, dle které je v současnosti Společnost AON pověřena výhradní správou pojištění Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací, zejména pak:
- zpracováním podkladů k přípravě výběrového řízení na výběr nejvhodnější pojišťovny a nejvhodnějších pojistných smluv pro Kraj a jím zřizované příspěvkové organizace,
- ke správnému stanovení pojistné částky
- k vedení veškeré agendy pojištění Kraje Vysočina.
Společnost AON má statut pojišťovacího makléře resp. pojišťovacího zprostředkovatele dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) a jako taková má zákonnou povinnost svoji činnost vykonávat s odbornou péčí a chránit zájmy spotřebitele (Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací).
Kraj Vysočina realizoval veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací . Společnost AON v rámci této zakázky kontrolovala a připravovala podklady pro hodnotící komisi a následně i návrhy smluv pro Kraj a jím zřizované organizace.
Následně v dobré víře příspěvkové organizace Kraje Vysočina uzavřely vlastní pojistné smlouvy s tím, že pojistné odpovídá nacenění veřejné zakázky. Dodatečnou kontrolou ze strany Kraje Vysočina bylo zjištěno, že smlouvy předložené k podpisu Společností AON a následně uzavřené Krajem, resp. jeho příspěvkovými organizacemi, mají cenové ujednání odlišné od částek nabídnutých v rámci veřejné zakázky.
Pochybení Společnosti AON Kraj Vysočina spatřuje v tom, že v rozporu s uzavřenou smlouvou o správě stávajícího i budoucího pojištění i svojí zákonnou povinností, Společnost AON zejména nedostatečnou kontrolou nabídky společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group umožnila uzavřít smlouvy mezi krajem resp. příspěvkovými organizacemi kraje a pojišťovnou, které jsou uzavřeny v rozporu s proběhnuvší veřejnou zakázkou a navíc jsou pro tyto subjekty ekonomicky nevýhodné.
Kraj Vysočina je přesvědčen, že pokud by Společnost AON jednala s péčí, která vyplývá ze zákona a uzavřené smlouvy mezi Krajem Vysočina a Společností AON, pokud by v takové situaci využil i svých znalostí v oboru, nedošlo by k tomu, že by Kraj Vysočina prostřednictvím zdravotnických zařízení (nemocnic), kterých je zřizovatelem musel hradit rozdíl mezi vysoutěženou celkovou částkou a nesprávnými kalkulacemi jednotlivých sazeb pojištění ve výši Kč 4.524.069,- za roky 2014 - 2016.
Se Společností AON probíhala intenzivní jednání k nápravě stavu. Společnost Aon opakovaně chybu přiznalo, nicméně ze strany Společnosti AON nedošlo, a to ani přes písemné výzvy, k nápravě stavu ani náhradě škody.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnosti, že se blíží doba, kdy by mohlo dojít k promlčení práv kraje, navrhuje náměstek hejtmana kraje radě kraje:
- vzít na vědomí informace dle materiálu RK-21-2015-44,
- uložit náměstkovi hejtmana kraje ve spolupráci s Oddělením právním a krajského živnostenského úřadu a Mgr. Petrem Sikorou, advokátem, učinit veškeré vhodné a nezbytné kroky k ochraně práv a oprávněných zájmů kraje a jím zřizovaných organizací.
Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rada kraje rozhoduje v ostatních záležitostech spadajících do samostatné působnosti.
StanoviskaOdbor majetkový - souhlasí s navrženým postupem.

Odbor analýz a podpory řízení - souhlasí s navrženým postupem.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-21-2015-44;
ukládá
náměstkovi hejtmana kraje ve spolupráci s Oddělením právním a krajského živnostenského úřadu a Mgr. Petrem Sikorou, advokátem, učinit veškeré vhodné a nezbytné kroky k ochraně práv a oprávněných zájmů kraje a jím zřizovaných organizací.
Odpovědnost OddPKŽÚ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz