Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-77

RK-21-2015-77.doc  RK-21-2015-77pr01.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-21-2015-77
NázevRozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2015
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina získané ze státního rozpočtu za účelem realizace protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech za podmínek zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 461/2005 Sb.
Usnesením rady kraje 0066/02/2006/RK dne 17. 1. 2006 byl vydán souhlas s průběžným vyplácením účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření a uloženo odborům životního prostředí a ekonomickému pololetní předkládání návrhu rozpočtového opatření radě kraje ke schválení.
Návrh řešení Rozbor se specifikací celkového rozsahu státní dotace od MF a její použití na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech (ÚZ 98035), poskytnuté v I. pololetí roku 2015 v celkové částce 150 000 Kč je uveden v materiálu RK-21-2015-77, př. 1. Rozpočet kraje na rok 2015 bude povýšen o částku 150 000 Kč. Tato částka byla využita na ozdravení 1 bytu v rodinném domku na adrese Hostákov 20 na Třebíčsku snížením jeho vysoké radiační zátěže z původních 2 700 Bq/m3 na 300 Bq/m3. Odbor životního prostředí a zemědělství předkládá a doporučuje radě kraje ke schválení rozbor dle materiálu RK-21-2015-77, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí v celkové výši 150 000 Kč na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech (ÚZ 98035).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 150 000 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2015 dle materiálu RK-21-2015-77, př. 1;
* rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2015 dle materiálu RK-21-2015-77, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz