Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-18

RK-21-2015-18.doc  RK-21-2015-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-21-2015-18
NázevPodstatná změna č. XXII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSP Jinošov II. pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I - XXI, které se týkaly především změn v rozpočtu, v nákupu nemovitostí, ve veřejných zakázkách a v projektovém týmu.
V současnosti došlo v projektu Transformace ÚSP Jinošov II. k ukončení realizace projektu, na pobočku CRR byla podána závěrečná monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh a žádost o platbu. Vzhledem k tomu, že některé výdaje byly realizovány ke konci projektu a nedošlo k celkovému dočerpání některých řádků v rozpočtu, vyzvalo nás CRR jako příjemce v rámci připomínek k monitorovací zprávě ke snížení nevyčerpaných řádků v rozpočtu a tím i k přepočtu poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno předkládané Oznámení o změně v projektu č. XXII.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí informaci o změnách v projektu dle materiálu
RK-21-2015-18, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2015-18, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz