Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-89

RK-21-2015-89.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíRK-21-2015-89
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt II/405 Příseka - obchvat
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) na projekt II/405 Příseka - obchvat a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 23. 6. 2015 byla na zvláštní účet projektu II/405 Příseka - obchvat připsána dotace z ROP JV ve výši 48 434 158,24 Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet II/405 Příseka - obchvat ve výši 48 434 158,24 Kč, převod dotace do Fondu strategických rezerv nebo na splátku kontokorentního úvěru a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
StanoviskaOdbor ekonomický
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 48 434 158,24 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu II/405 Příseka - obchvat. V souladu s usnesením 1627/35/2009/RK bude dotace v celé výši převedena na splátku kontokorentního úvěru. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Příseka - obchvat o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 48 434 158,24 Kč;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/405 Příseka - obchvat o splátku kontokorentního úvěru ve výši 48 434 158,24 Kč.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz