Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-83

RK-21-2015-83.doc  RK-21-2015-83pr01.pdf  RK-21-2015-83pr02.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíRK-21-2015-83
NázevInformace o schválení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice
Zpracoval P. Fiala, D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina, v souladu se zákonem o krajích, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Proto samospráva kraje dlouhodobě podporuje další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina a požaduje urychlení příprav projektu výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Za tímto účelem byla mj. dne 1. 12. 2011 ustanovena Poradní expertní skupina pro řešení otázek výstavby nového bloku v lokalitě Dukovany (PES), složená ze zástupců krajského úřadu, společnosti ČEZ, a.s. a dalších specialistů. Vláda byla k urychlenému řešení problematiky vyzývána představiteli kraje, zástupci obcí i sdružení.
Klíčový strategický dokument určující v dlouhodobém horizontu energetické směřování státu představuje Státní energetická koncepce České republiky (SEK), jejíž aktualizaci schválila dne 18. 5. 2015 Vláda ČR (její znění vzala RK na vědomí dne 9. 6. 2015). Dne 3. 6. 2015 usnesením č. 419 schválila Vláda ČR strategický dokument navazující na tuto schválenou energetickou koncepci, a to Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Tento dokument se podrobněji zabývá otázkami rozvoje jaderné energetiky v ČR a je obsahem materiálu
RK-21-2015-83, př. 1.
Z akčního plánu vyplývá, že z pohledu státu je žádoucí neodkladně zahájit přípravu na umístění a výstavbu jednoho jaderného bloku v lokalitě Temelín a jednoho bloku v lokalitě Dukovany a zároveň ochránit možná rizika tím, že budou zajištěna potřebná povolení pro možnost výstavby dvou bloků na obou lokalitách. Zejména z důvodů udržení pokračování výroby v lokalitě Dukovany je klíčová výstavba bloku v Dukovanech a jeho spuštění do roku 2037 tak, aby byla zajištěna kontinuita provozu jaderného zdroje a lidských zdrojů v lokalitě po období 2037, kdy se předpokládá odstavení stávající JE.
Výběr nejpodstatnějších pasáží z dokumentu týkající se jaderné lokality Dukovany je uveden v materiálu RK-21-2015-83, př. 2.
Návrh řešení Schválený Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice Vládou ČR je v souladu se snahami kraje a dalších subjektů o zachování existující jaderné lokality a jejího dalšího rozvoje a i ve vazbě na socioekonomický rozvoj dotčeného regionu.
Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-21-2015-83, RK-21-2015-83, př. 1
a RK-21-2015-83, př. 2.
StanoviskaOdbor územního plánování a stavebního řádu: Nemá připomínky k Národnímu akčnímu plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR.

Odbor životního prostředí a zemědělství: Nemá k předkládanému materiálu připomínky.

Odbor dopravy a silničního hospodářství: Souhlasí s navrženým usnesením

Odbor sekretariátu hejtmana: Souhlasí s navrhovaným řešením a podporuje jej.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o schválení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice dle materiálů RK-21-2015-83, RK-21-2015-83, př. 1 a RK-21-2015-83, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz