Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-10

RK-21-2015-10.doc  RK-21-2015-10pr01.pdf  RK-21-2015-10pr02.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-21-2015-10
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval K. Smejkalová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví České republiky (dále jen MZ ČR ) vydalo v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 098 950 Kč dle materiálu RK-21-2015-10, př. 1.
Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a je určena na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
Výše dotace je stanovena nařízením vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu. Celková částka se odvíjí od počtu obyvatel v daném kraji. Dotace odpovídá 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území kraje k 31. prosinci předchozího kalendářního roku. Dotace ve výši 5 098 950 Kč má být na účet kraje připsána do 30. 6. 2015.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ve výši neinvestiční účelově určené dotace poukázané MZ ČR na účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky: dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01194-09 (materiál RK-21-2015-10, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví o účelovou dotaci na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve výši 5 098 950 Kč (ÚZ 35018);
* zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015, kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35018) o částku 5 098 950 Kč s určením
pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 098 950 Kč určenou na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 15. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz