Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-08

RK-21-2015-08.doc  RK-21-2015-08pr01.xls
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-21-2015-08
NázevVyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného po činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, a článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku, včetně důvodů a způsobů vyřazení, je obsažena v materiálu RK-21-2015-08, př. 1.
Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutími o nepotřebnosti majetku z 24. března a 13. května 2015 a navrhuje jeho vyřazení:
- Koagulační nůž Elektrotom, r. v. 1990, pořizovací cena 130.638,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Skříň chladicí s cirkulací vzduchu, r. v. 1994, pořizovací cena 185.133,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Televize průmyslová, r. v. 1995, pořizovací cena 188.475,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
- Software aplikační Fenix, r. v. 2000, pořizovací cena 162.600,- Kč, zůstatková cena
0,- Kč.

Aplikační software Fenix pořídila nemocnice do svého vlastnictví v roce 2000, ostatní výše uvedený majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009.
Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
Nemocnice současně zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla požadována.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-21-2015-08, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-21-2015-08, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz