Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-15

RK-21-2015-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-21-2015-15
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
Zpracoval A. Indrová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2013 usnesením č. 2330/40/2013/RK schválila podání projektové žádosti Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina , zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedná se o individuální projekt zpracovaný k výzvě č. B4, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/B4.00007.
Projekt byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace
č.: OPLZZ-ZS824-90/2014 v celkové maximální výši 9 032 899 Kč a jeho realizace byla zahájena k 1. 4. 2014. Na realizaci kraj obdrží 100 % způsobilých finančních prostředků.
Po schválení druhé monitorovací zprávy projektu za období 1. 10. 2014 - 31. 3. 2015 byla dne 23. 6. 2015 z MPSV Kraji Vysočina převedena neinvestiční dotace ve výši 2 852 022,16 Kč (tj. zbývající část z celkové výše dotace).
S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu č. ú.: 4200462689/6800 tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt v souladu se schváleným harmonogramem aktivit.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina ve výši 2 852 022,16 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 2 852 022,16 Kč, které jsou určené na financování projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 852 022,16 Kč určenou na financování projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 2. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz